Prof. Dr. Sanja Vraneš,dipl. inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl. inž.
Dr Marko Batić, dipl. inž.
Dr Valentina Janev,dipl. inž.
Dr Lazar Berbakov, dipl. inž.
Dejan Paunović,dipl. inž.
Jelena Jovanović,dipl.mat.
Dea Pujić, M.Sc
Marko Jelić, M.Sc
Dušan Popadić, M.Sc
Katarina Stanković, B.Sc
Marija Popović, M.Sc

_____________________________________________________________________________________________________________

sanjavranes2-4670883 Prof. dr Sanja Vraneš je generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“ i redovni profesor na katedri za računarsku tehniku i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 1999. godine je bila angažovana kao ekspert Ujedinjenih nacija za informacione tehnologije, a od 2005. kao ekspert Evropske Komisije. Njen istraživački rad je usmeren na sisteme bazirane na znanju, semantički web, upravljanje znanjem, sisteme za podršku odlučivanju, upravljanje u realnom vremenu i sl. U ovim oblastima je objavila preko 240 radova. Angažovana je i kao recenzent renomiranih međunarodnih časopisa, kao npr. IEEE Transaction on Computer, IEEE Intelligent Systems magazine, itd. Boravila je na Univerzitetu u Bristolu u Engleskoj na postdoktorskom usavršavanju 1993. i 1994. godine. U periodu 1999-2004. bila je naučni konsultant pri ICS-UNIDO Međunarodnom centru za nauku i visoke tehnologije u Trstu, Italija. Rukovodila je radom na više od 20 komercijalnih softverskih projekata. Učestvovala je ili još uvek učestvuje na 35 međunarodna istraživačka projekta finansirana od strane Evropske Komisije – 5 H2020 projekata (REACT, LAMBDA, RESPOND, In-BETWEEN, SLIDEWIKI), 16 FP7 projekata (LOD2, EMILI, GEO-KNOW, EPIC-HUB, CASCADE, SPARTACUS, REFLECT, PERFECTION, ENERGY WARDEN, HELENA, HYDRO-WEEE, META-NET, H-WEEE-DEMO, PROCEED, GENDERTIME, ICT-WEB-PROMS), 5 CIP/EIP projekata (CESAR, GREEN, WEEEN, IMAGEEN, SHARE-PSI), 3 FP6 projekta (SARIB, PROMETEA i WEB4WEB), 3 Interreg projekta (I2E, STRIM, MOVECO), 1 IPA Adriatic projektu (PACINNO), 1 SEE projektu (FORSEE), 1 COST action projektu (IC1304). U najviše naučno zvanje – Naučni savetnik, izabrana je 2003. godine. Redovni je član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije. Govori 5 jezika.

– Publikacije pdf1-7377917
Projekti word_icon-9862234

Priznanja i nagrade:

Dobitnik Ordena predsednika republike Italije (Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia)
Član Nacionalnog saveta za nauku u dva mandata (2006-2016)
Član Srpske inženjerske akademije (od 2006)
Ekspert Evropske Unije (od 2005)
Ekspert Ujedinjenih nacija (od 1999)
Nagrada „Nikola Tesla“ za dostignuća u tehničkim naukama (1996)
Nagrada Univerziteta u Beogradu „Prof. Branko Raković“ za najbolji rad (1994)
Nagrada za najbolji softverski paket na Sajmu računarstva u Beogradu (1994)
Srebrna medalja za softver na Novosadskom sajmu tehnike (1994)
Nominacija za Oktobarsku nagradu grada Beograda (1995)
Stipendija za postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Bristolu (1993)
Stipendija Republičke zajednice za nauku (1988)

Kontakt:
E-mail: sanja.vranes@pupin.rs
Tel: +381(11)6773149
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

nikolatomasevic-9691776Dr Nikola Tomašević je pomoćnik direktora za nauku Instituta Mihajlo Pupin. Diplomirao je u julu 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija. U decembru 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Katedri za telekomunikacije i informacione tehnologije Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Trenutno je aktivan kao rukovodilac R&D projekata i učestvuje u istraživačkim aktivnostima u različitim domenima. U okviru H2020 programa, angažovan je u koordinaciji projekta SINERGY, tehničkoj koordinaciji projekata NEON, HESTIA i REACT, i dodatno učestvuje na nekoliko drugih (kao što su AI-PROFICIENT, TRAPEZE, PLATOON i LAMBDA). Do sada je učestvovao na brojnim projektima EU H2020, FP7 i FP6 okvirnog programa (H2020 RESPOND (tehnička koordinacija), InBetween, SlideWiki, FP7 EPIC-HUB, CASCADE, EMILI, Reflect, i FP6 Web4Web), a takođe je aktivno učestvovao na R&D projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (SOFIA i AMICA). U svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri, bio je aktivan u domenu veštačke inteligencije, energetske efikasnosti, upravljanja kompleksnim infrastrukturama tokom vanrednih situacija, semantičkih tehnologija, mobilnih komunikacionih sistema, mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika. Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova u renomiranim časopisima, na konferencijama, i u okviru stručnih radionica. Takođe, angažovan je kao recenzent respektabilnih časopisa (Applied Energy (Elsevier), Transactions on Wireless Communications (IEEE), International Journal of Neural Systems (World Scientific), Artificial Intelligence Review (Springer), itd.), kao član programskih odbora i predsedavajući programskih sekcija na međunarodnim konferencijama (kao što su TELFOR i ICTERI).

Kontakt:

E-mail: nikola.tomasevic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

Dr Marko Batić je operativni rukovodilac Fraunhofer-Pupin JPO-a. Završio je diplomske, master i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomske i master studije je završio na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije dok je doktorske studije završio na odseku za Softversko inženjerstvo. Zadužen je tehničko rukovođenje naučno-istraživačkih projekata sa posebnim fokusom na razvoj rešenja uz primenu naprednih IKT u domenu pametnih elektro-energetskih mreža, upravljanja energijom i energetske efikasnosti. Trenutno rukovodi učešćem Instituta na dva H2020 projekta (TRINITY i IDEAS) dok uzima aktivno učešće u još nekoliko H2020 projekata (REACT, HESTIA i SYNERGY). Takođe, rukovodi istraživačkim timom Instituta na projektu Fonda za Nauku iz programa Primenjene veštačke inteligencije (ARTEMIS). Prethodno je bio aktivno angažovan na EU projektima iz programa H2020 (InBetween (tehnički koordinator projekta) i RESPOND), Fp7 (EPIC-Hub, CASCADE i EnergyWarden), Interreg (DTP MOVECO) kao i na projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (SOFIA i AMICA). Konkretno, predvodio je dizajn, razvoj i implementaciju softverskog sistema za podršku odlučivanju u više-kriterijumskom planiranju hibridne mikro-mreže sa obnovljivim izvorima (Fp7 Energy Warden). Aktivno je učestvovao u unapređenju energetske efikasnosti evropskih aerodroma kroz uvođenje naprednih informacionih servisa (Fp7 CASCADE), kao i razvoju cloud platforme za optimalno upravljanje hibridnom energetskom infrastrukturom pojedinačnih i povezanih, a geografskih udaljenih, entiteta (Fp7 EPIC-Hub). Navedeni projekti su iz domena naprednog upravljanja energijom, interoperabilnosti, integracije obnovljivih izvora i skladišta energije, pametnih mreža i energetske efikasnosti. Njegova istraživačka interesovanja i aktivnosti uključuju više-kriterijumsko planiranje hibridnih energetskih sistema, optimalan upravljanje snabdevanjem i potrošnjom, naprednu energetsku analitiku na bazi tehnologija veštačke inteligencije i semantičkog veba te poboljšanje energetske efikasnosti kroz bihevioralne IKT. Takođe, rukovodio je i razvojem informacionih sistema u okviru dva komercijalna projekta Instituta kod MUP RS. Konačno, biio je angažovan i kao eksterni ekspert od strane Evropske Komisije za potrebe procesa evaluacije projekata u H2020 Low Carbon Energy pozivima. Objavio je preko 40 naučnih publikacija u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama. Angažovan je i kao recenzent uglednih međunarodnih časopisa (Energy Conversion Management, Applied Energy, Energy and Buildings and Sustainable Cities and Society).

Kontakt:
E-mail: marko.batic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

valentina-janev-4603787Dr Valentina Janev, je naučni saradnik u Institutu „Mihajlo Pupin“. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Ljubljani. Doktorirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine aktivno je uključena u naučne projekte koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekte iz Šestog i Sedmog okvirnog programa EU. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: sistemi za podršku odlučivanju, semantički Web, aplikacije semantičkih tehnologija i W3C standarda u oblasti upravljanja znanjem, kao i arhitekture sistema za upravljanje znanjem naučnoistraživačkih organizacija. U ovim oblastima je objavila preko 70 radova od kojih su neki objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima kao što su Information Processing & Management –Elsevier i Machine Vision and Applications – Springer.

Publikacije word_icon-9862234

 

Kontakt:
E-mail: valentina.janev@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

lazar-berbakov-9852997Dr Lazar Berbakov je odbranio Master tezu na Katedri za Telekomunikacije, Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kolaborativno Formiranje Dijagrama Zračenja za Bežične Senzorske Mreže sa Prikupljanjem Energije iz Okoline“ je odbranio na Katedri za Teoriju Signala i Telekomunikacije, Politehničkog Univerziteta Katalonije, iz Barselone, Španija, 2013. godine. Počev od 2014. godine, radi u Institutu Mihajlo Pupin na poziciji Naučnog Saradnika. Učestvovao je u FP7 projektu SPARTACUS kao i projektima finansiranim od strane Ministarstva Nauke i Tehnološkog Razvoja Republike Srbije. Za potrebe projekta SPARTACUS, radio je na razvoju mobilne aplikacije FLARE za pozicioniranje u zatvorenim prostorima u vanrednim situacijama. Trenutno učestvuje u 3 H2020 projekta gde daje doprinos dizajnu i implementaciji IoT arhitektura. Objavio je više od 20 radova u međunarodnim časopisima i konferencijama. Njegova glavna istraživačka interesovanja su iz oblasti pozicioniranja u zatvorenim prostorima, Interneta Stvari kao i upravljanja vanrednim situacijama.

 

Kontakt:
E-mail: lazar.berbakov@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

dejan-paunovic-6347258Dejan Paunović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od maja 2003. godine radi u Institutu „Mihajlo Pupin“ na poslovima analize i implementacije softverskih sistema i bavi se programiranjem, dizajnom i razvojem baza podataka, primenom algoritama, implementacijom web tehnologija. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekata EU iz Šestog i Sedmog okvirnog programa i Horizont2020.
Njegova interesovanja uključuju programske jezike, sisteme za podršku odlučivanju, algoritme, web tehnologije i fokusirana su na dizajn, analizu i implementaciju softverskih sistema.

 

Kontakt:
E-mail: dejan.paunovic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

jelena-jovanovic-4726783Jelena Jovanović je završila računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. U Institutu Mihajlo Pupin radi na dizajnu, razvoju i implemetaciji mnogih naučnih FP6 i FP7 projekata. Njena interesovanja uključuju algoritme za višekriterijumsko odlučivanju, razvoj web aplikacija, dizajn i implementacija baze podataka, ali takođe učestvuje i na naučnim projektima koji se bave rodnom ravnopravnošću i zaštitom životne sredine. Takođe radi i na projektima koji su finansirani od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Ima iskustva u razvoju softvera korišćenjem Jave, EJB, JavaServlet, MySql, HTML, JSP.

 

Kontakt:
E-mail: jelena.jovanovic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

deapujic-8525309Dea Pujić je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2018. godine i tako stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Od tada radi na različitim problemima u energetskom domenu direktno vezanim za modele zasnovane na podacima, sa posebnim fokusom na razvoj inovativnog pristupa problemu neintruzivnog monitoringa potrošnje električne energije (engl. Non-Intrusive Load Monitoring) kao i prognoze proizvodnje obnovljivih izvora energije korišćenjem različitih algoritama mašinskog učenja. Njen rad je prevashodno baziran na implementaciji različitih savremenih pristupa u oblasti veštačke inteligencije kao i na tehnikama za obradu velike količine podataka (engl. Big data) u okviru četiri H2020 projekta na kojima aktivno učestvuje – InBetween, RESPOND, REACT i LAMBDA.

 

Kontakt:
E-mail: dea.pujic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

m-jelic-bio-9247569Marko Jelić, dipl. inž. elektrotehnike i računarstva stekao je svoju diplomu 2018. godina na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi kao istraživač u Institutu Mihajlo Pupin i aktivno učestvuje na četiri evropska istraživačka projekta iz programa H2020: REACT, RESPOND, InBetween i LAMBDA. Glavna oblast njegovog istraživanja jesu savremene aplikacije optimizacionih algoritama u domenu automatizacije upravljanja energijom u hibridnim sistemima koji koriste obnovljive izvore energije. Marko se, pored toga, bavi razvojem servisa za merenje efikasnosti potrošača i servisa za savetovanje korisnika sa ciljem uštede energije kao ključnim komponentama u integraciji futurističke IoT platforme koja uključuje veliki broj pametnih senzora i aktuatora sa ciljem maksimizacije efikasnosti kako za krajnje korisnike tako i za distribucione sisteme.

 

Kontakt:
E-mail: marko.jelic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

dusan-popadicDušan Popadić je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine na modulu za Signale i sisteme, a 2019. godine je stekao i master diplomu na istom fakultetu i modulu. Trenutno pohađa doktorske studije. Od 2019. godine je zaposlen kao istraživač pripravnik u Institutu Mihajlo Pupin gde je do sada učestvovao na 3 projekta iz evropskog H2020 programa: InBetween, LAMBDA i TRINITY, kao i na projektu ARTEMIS koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dušan je radio na razvijanju IoT sistema za pametne zgrade koji se oslanja na semantičke tehnologije i koji za cilj ima podsticanje korisnika da efikasnije troše električnu energiju. Trenutno učestvuje u razvoju platforme za koordinaciju i upravljanje otkazima u elektroenergetskom sistemu zemalja jugoistočne Evrope.

 

Kontakt:
E-mail: dusan.popadic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

katarina-stankovicKatarina Stanković, završila je svoje osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Modulu za signale i sisteme, u Septembru 2019. godine. Trenutno je u statusu studenta master studija na istom modulu, a od Februara 2020. godine i zaposlena kao istraživač pripravnik u Insitutu Mihajlo Pupin. Angažovana je na projektu IDEAS iz evropskog H2020 programa, radeći na projektovanju optimalne tehnike upravljanja i regulacije energetski efikasnog HVAC sistema, sa integrisanim obnovljivim izvorima energije. Njen radni zadatak uključuje programiranje programabilnog logičkog kontolera i dizajniranje HMI/SCADA interfejsa.

 

Kontakt:
E-mail: katarina.stankovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

marija-popovicMarija Popović je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru za Računarsku tehniku i informatiku, u septembru 2019, a 2020. godine je stekla zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva. Od oktobra 2020. je zaposlena u Institutu Mihajlo Pupin kao istraživač pripravnik, a trenutno pohađa i doktorske studije. Angažovana je, kako na projektima u saradnji sa Fraunhofer Gesellschaft organizacijom, tako i na projektu TRAPEZE iz H2020 evropskog programa, gde učestvuje u razvoju platforme čiji je cilj da primenom savremenih tehnologija iz domena zaštite podataka obezbedi korisnicima uspostavljanje bolje kontrole nad njihovim podacima. Pored istraživanja različitih modernih mehanizama koji bi mogli doprineti poboljšanju privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti, njena interesovanja obuhvataju i razvoj internet i mobilnih aplikacija.

 

Kontakt:
E-mail: marija.popovic@pupin.rs