Prof. Dr. Sanja Vraneš,dipl. inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl. inž.
Dr Marko Batić, dipl. inž.
Dr Valentina Janev, dipl. inž.
Dr Lazar Berbakov, dipl. inž.
Dejan Paunović,dipl. inž.
Dea Jelić, M.Sc
Marko Jelić, M.Sc
Katarina Stanković, M.Sc
Marija Popović, M.Sc
Miloš Nenadović, M.Sc
Anđela Marković, M.Sc
Igor Jovanović, M.Sc

_____________________________________________________________________________________________________________

sanjavranes2-4670883 Prof. dr Sanja Vraneš je generalni direktor Instituta “Mihajlo Pupin” i redovni profesor na katedri za računarsku tehniku i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 1999. godine je bila angažovana kao ekspert Ujedinjenih nacija za informacione tehnologije, a od 2005. kao ekspert Evropske Komisije. Njen istraživački rad je usmeren na sisteme bazirane na znanju, semantički web, upravljanje znanjem, sisteme za podršku odlučivanju, upravljanje u realnom vremenu i sl. U ovim oblastima je objavila preko 240 radova. Angažovana je i kao recenzent renomiranih međunarodnih časopisa, kao npr. IEEE Transaction on Computer, IEEE Intelligent Systems magazine, itd. Boravila je na Univerzitetu u Bristolu u Engleskoj na postdoktorskom usavršavanju 1993. i 1994. godine. U periodu 1999-2004. bila je naučni konsultant pri ICS-UNIDO Međunarodnom centru za nauku i visoke tehnologije u Trstu, Italija. Rukovodila je radom na više od 20 komercijalnih softverskih projekata. Učestvovala je ili još uvek učestvuje na 35 međunarodna istraživačka projekta finansirana od strane Evropske Komisije – 5 H2020 projekata (REACT, LAMBDA, RESPOND, In-BETWEEN, SLIDEWIKI), 16 FP7 projekata (LOD2, EMILI, GEO-KNOW, EPIC-HUB, CASCADE, SPARTACUS, REFLECT, PERFECTION, ENERGY WARDEN, HELENA, HYDRO-WEEE, META-NET, H-WEEE-DEMO, PROCEED, GENDERTIME, ICT-WEB-PROMS), 5 CIP/EIP projekata (CESAR, GREEN, WEEEN, IMAGEEN, SHARE-PSI), 3 FP6 projekta (SARIB, PROMETEA i WEB4WEB), 3 Interreg projekta (I2E, STRIM, MOVECO), 1 IPA Adriatic projektu (PACINNO), 1 SEE projektu (FORSEE), 1 COST action projektu (IC1304). U najviše naučno zvanje – Naučni savetnik, izabrana je 2003. godine. Redovni je član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije. Govori 5 jezika.

– Publikacije pdf1-7377917
Projekti word_icon-9862234

Priznanja i nagrade:

Dobitnik Ordena predsednika republike Italije (Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia)
Član Nacionalnog saveta za nauku u dva mandata (2006-2016)
Član Srpske inženjerske akademije (od 2006)
Ekspert Evropske Unije (od 2005)
Ekspert Ujedinjenih nacija (od 1999)
Nagrada “Nikola Tesla” za dostignuća u tehničkim naukama (1996)
Nagrada Univerziteta u Beogradu “Prof. Branko Raković” za najbolji rad (1994)
Nagrada za najbolji softverski paket na Sajmu računarstva u Beogradu (1994)
Srebrna medalja za softver na Novosadskom sajmu tehnike (1994)
Nominacija za Oktobarsku nagradu grada Beograda (1995)
Stipendija za postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Bristolu (1993)
Stipendija Republičke zajednice za nauku (1988)

Kontakt:
E-mail: sanja.vranes@pupin.rs
Tel: +381(11)6773149
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

nikolatomasevic-9691776Dr Nikola Tomašević je generalni direktor Instituta Mihajlo Pupin. Od januara 2021. godine bio je pomoćnik direktora za nauku, a od 2019. godine angažovan je kao naučni rukovodilac Fraunhofer-Pupin JPO grupe. Diplomirao je u julu 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Katedri za telekomunikacije i informacione tehnologije, gde je i odbranio je doktorsku disertaciju u decembru 2013. godine. Trenutno je aktivan kao rukovodilac istraživačko-razvojnih projekata i učestvuje u istraživačkim aktivnostima u različitim domenima. Rukovodi učešćem Instituta na nekoliko EU HE projekata (kao što su IntelliLung, FEDECOM, OMEGA-X). U okviru EU H2020 programa, angažovan je kao koordinator projekta SINERGY, tehnički koordinator projekata NEON, HESTIA i REACT, i dodatno učestvuje na nekoliko drugih (kao što su AI-PROFICIENT, TRAPEZE, PLATOON i LAMBDA). Do sada je učestvovao na brojnim projektima EU H2020, FP7 i FP6 okvirnog programa (H2020 RESPOND (tehnički koordinator), InBetween, SlideWiki, FP7 EPIC-HUB, CASCADE, EMILI, Reflect, i FP6 Web4Web). Takođe, aktivno je učestvovao na istraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (SOFIA i AMICA), kao i od strane Fonda za nauku u okviru programa Primenjene veštačke inteligencije (ARTEMIS). U svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri, bio je aktivan u domenu veštačke inteligencije, energetske efikasnosti, industrije 4.0, upravljanja kompleksnim infrastrukturama tokom vanrednih situacija, semantičkih tehnologija, mobilnih komunikacionih sistema, mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova u časopisima, na konferencijama i radionicama, a doprineo je realizaciji preko 50 tehničkih rešenja. Angažovan je kao predavač na studijskim programima pri Univerzitetu u Beogradu, kao i Univerziteta Metropolitan. Bio je recenzent respektabilnih časopisa (Applied Energy (Elsevier), Transactions on Wireless Communications (IEEE), International Journal of Neural Systems (World Scientific), Artificial Intelligence Review (Springer), itd.), kao i član programskih odbora i predsedavajući programskih sekcija na međunarodnim konferencijama (kao što su TELFOR i ICTERI).

Kontakt:

E-mail: nikola.tomasevic@pupin.rs
Tel: +381(11)6771398
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

Dr Marko Batić je pomoćnik Direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije Instituta Mihajlo Pupin. Prethodno je bio operativni rukovodilac Fraunhofer-Pupin JPO-a, grupe koja se bavi istraživačko razvojnim projektima finansiranim od strane Evropske Komisije. Takođe, angažovan je i kao eksterni ekspert od strane Evropske Komisije za potrebe procesa evaluacije predloga projekata. Završio je diplomske, master i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomske i master studije je završio na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije dok je doktorske studije završio na odseku za Softversko inženjerstvo. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju digitalizaciju energetskog sektora sa IKT aplikacijama u oblasti energetske efikasnosti, pametnog upravljanja energijom i pametnih mreža. Trenutno rukovodi učešćem Instituta na nekoliko EU H2020 i HE projekata (ECHO, R2D2, TRINITY i IDEAS) dok uzima aktivno učešće u još nekoliko H2020 projekata (REACT, HESTIA i SYNERGY). Takođe, rukovodi istraživačkim timom Instituta na projektu Fonda za Nauku iz programa Primenjene veštačke inteligencije (ARTEMIS). Prethodno je bio aktivno angažovan na brojnim EU projektima iz programa H2020 (InBetween (tehnički koordinator projekta) i RESPOND), Fp7 (EPIC-Hub, CASCADE i EnergyWarden), Interreg (DTP MOVECO) kao i na projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (SOFIA i AMICA). Navedeni projekti su iz domena naprednog upravljanja energijom, interoperabilnosti, integracije obnovljivih izvora i skladišta energije, pametnih mreža i energetske efikasnosti.  Takođe, rukovodio je i razvojem namenskih informacionih sistema u okviru dva komercijalna projekta. Njegova istraživačka interesovanja i aktivnosti uključuju više-kriterijumsko planiranje hibridnih energetskih sistema, optimalno upravljanje snabdevanjem i potrošnjom, naprednu energetsku analitiku na bazi tehnologija veštačke inteligencije i semantičkog veba te poboljšanje energetske efikasnosti kroz bihevioralne IKT. Objavio je preko 40 naučnih publikacija u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama. Angažovan je i kao recenzent uglednih međunarodnih časopisa (Energy Conversion Management, Applied Energy, Energy and Buildings and Sustainable Cities and Society).

Kontakt:
E-mail: marko.batic@pupin.rs
Tel: +381(11)6772876
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

valentina-janev-4603787Dr Valentina Janev, je naučni saradnik u Institutu “Mihajlo Pupin”. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Ljubljani. Doktorirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine aktivno je uključena u naučne projekte koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekte iz Šestog i Sedmog okvirnog programa EU. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: sistemi za podršku odlučivanju, semantički Web, aplikacije semantičkih tehnologija i W3C standarda u oblasti upravljanja znanjem, kao i arhitekture sistema za upravljanje znanjem naučnoistraživačkih organizacija. U ovim oblastima je objavila preko 70 radova od kojih su neki objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima kao što su Information Processing & Management –Elsevier i Machine Vision and Applications – Springer.

 

Publikacije word_icon-9862234

 

Kontakt:
E-mail: valentina.janev@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

lazar-berbakov-9852997Dr Lazar Berbakov je odbranio Master tezu na Katedri za Telekomunikacije, Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kolaborativno Formiranje Dijagrama Zračenja za Bežične Senzorske Mreže sa Prikupljanjem Energije iz Okoline” je odbranio na Katedri za Teoriju Signala i Telekomunikacije, Politehničkog Univerziteta Katalonije, iz Barselone, Španija, 2013. godine. Počev od 2014. godine, radi u Institutu Mihajlo Pupin na poziciji Naučnog Saradnika. Učestvovao je u FP7 projektu SPARTACUS kao i projektima finansiranim od strane Ministarstva Nauke i Tehnološkog Razvoja Republike Srbije. Za potrebe projekta SPARTACUS, radio je na razvoju mobilne aplikacije FLARE za pozicioniranje u zatvorenim prostorima u vanrednim situacijama. Trenutno učestvuje u 3 H2020 projekta gde daje doprinos dizajnu i implementaciji IoT arhitektura. Objavio je više od 20 radova u međunarodnim časopisima i konferencijama. Njegova glavna istraživačka interesovanja su iz oblasti pozicioniranja u zatvorenim prostorima, Interneta Stvari kao i upravljanja vanrednim situacijama.

 

Kontakt:
E-mail: lazar.berbakov@pupin.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

dejan-paunovic-6347258Dejan Paunović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od maja 2003. godine radi u Institutu „Mihajlo Pupin“ na poslovima analize i implementacije softverskih sistema i bavi se programiranjem, dizajnom i razvojem baza podataka, primenom algoritama, implementacijom web tehnologija. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekata EU iz okvirnih programa Horizont2020 i Horizont Evropa.
Njegova interesovanja uključuju programske jezike, sisteme za podršku odlučivanju, algoritme, web tehnologije i fokusirana su na dizajn, analizu i implementaciju softverskih sistema.

 

Kontakt:
E-mail: dejan.paunovic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

deapujic-8525309Dea Jelić je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2018. godine i tako stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Od tada radi na različitim problemima u energetskom domenu direktno vezanim za modele zasnovane na podacima, sa posebnim fokusom na razvoj inovativnog pristupa problemu neintruzivnog monitoringa potrošnje električne energije (engl. Non-Intrusive Load Monitoring) kao i prognoze proizvodnje obnovljivih izvora energije korišćenjem različitih algoritama mašinskog učenja. Njen rad je prevashodno baziran na implementaciji različitih savremenih pristupa u oblasti veštačke inteligencije kao i na tehnikama za obradu velike količine podataka (engl. Big data) u okviru četiri H2020 projekta na kojima aktivno učestvuje – InBetween, RESPOND, REACT i LAMBDA.

 

 

Kontakt:
E-mail: dea.jelic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

m-jelic-bio-9247569Marko Jelić, master inž., stekao je svoju titulu diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva 2018., a kasnije i master inženjera 2019. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi kao istraživač-saradnik u Institutu Mihajlo Pupin i aktivno učestvuje na više evropskih i domaćih istraživačkih projekta. Glavna oblast njegovog istraživanja, kojom se takođe bavi i u sklopu doktorskih studija koje pohađa, jesu savremene aplikacije optimizacionih algoritama u domenu automatizacije upravljanja energijom u sistemima toplotnih pumpi kao i hibridnim sistemima koji koriste obnovljive izvore energije i baterije. Marko se, pored toga, bavi razvojem, implementacijom i održavanjem različitih servisa u sklopu više platformi na bazi distribuiranih senzora i aktuatora, interneta stvari i pametnih kuća, sve sa krajnjim ciljem u povećanju energetske efikasnosti. Ovi servisi, između ostalog, uključuju različite optimizacije, merenje efikasnosti potrošača, savetovanje korisnika i određivanje konkretnih kontrolnih akcija koje se kasnije mogu primeniti na energetskoj opremi.

 

Kontakt:
E-mail: marko.jelic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

katarina-stankovicKatarina Stanković, završila je svoje osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Modulu za signale i sisteme, u septembru 2019. godine, a godinu dana kasnije i masterirala na istom modulu. Svoj radni odnos kao istraživač pripravnik u Institutu Mihajlo Pupin započela je februara 2020. godine. Do danas je aktivno učestvovala u četiri evropska istraživačka projekta u okviru H2020 i Horizon programa: IDEAS, AI-PROFICIENT, ECHO, i FEDECOM. Njeno radno iskustvo obuhvata razvoj upravljačkih aplikacija kroz PLC programiranje i HMI dizajn, sa fokusom na optimalnu kontrolu energetski efikasnih HVAC sistema sa integrisanim obnovljivim izvorima energije. Pored toga, radila je na različitim problemima veštačke inteligencije, počev od analitike velikih podataka, mašinskog učenja do ispitivanja kauzalnosti i strategija višekriterijumske optimizacije, primenjenih u domenu Industrije 4.0. Pored toga, uključena je u implementaciju rešenja zasnovanih na podacima za predviđanje proizvodnje obnovljivih izvora energije. U paraleli, pohađa doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde njena istraživačka interesovanja obuhvataju implementaciju inteligentne kontrole procesa, sistema za podršku odlučivanju, optimizaciju procesa i prediktivnu analitiku zasnovanu na podacima.

 

Kontakt:
E-mail: katarina.stankovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

marija-popovicMarija Popović je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru za Računarsku tehniku i informatiku, u septembru 2019, a 2020. godine je stekla zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva. Od oktobra 2020. je zaposlena u Institutu Mihajlo Pupin kao istraživač pripravnik, a trenutno pohađa i doktorske studije. Angažovana je, kako na projektima u saradnji sa Fraunhofer Gesellschaft organizacijom, tako i na projektu TRAPEZE iz H2020 evropskog programa, gde učestvuje u razvoju platforme čiji je cilj da primenom savremenih tehnologija iz domena zaštite podataka obezbedi korisnicima uspostavljanje bolje kontrole nad njihovim podacima. Pored istraživanja različitih modernih mehanizama koji bi mogli doprineti poboljšanju privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti, njena interesovanja obuhvataju i razvoj internet i mobilnih aplikacija.

 

Kontakt:
E-mail: marija.popovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

MilosNenadovicMilos Nenadović je stekao diplomu inženjera elektrotehnike i računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, a kasnije i master diplomu 2022. godine. Trenutno radi kao istraživač-saradnik u Institutu “Mihajlo Pupin”, i aktivno učestvuje u evropskim projektima koji pripadaju programima Horizon 2020 (HESTIA) i Horizon Europe (IntelliLung). Fokus njegovog istraživanja uglavnom se bazira na implementaciji najnovijih algoritama veštačke inteligencije, koristeći nove pristupe za reinforcement learning pri rešavanju problema u bio-medicinskom domenu.

 

Контакт:
E-mail: milos.nenadovic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

AndjelaMarkovicAnđela Marković je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2022. godine, stekavši titulu diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Nakon toga, nastavlja svoje obrazovanje upisom na master studije i istovremeno započinje profesionalnu karijeru kao istraživač pripravnik u Institutu Mihajlo Pupin. Tokom svog angažmana u Institutu, Anđela učestvuje u radu na tri naučno istraživačka projekta finansirana kroz H2020 evropski program: LEGOFIT, HYCOOL-IT i OMEGA-X. Njen doprinos ovim projektima obuhvata rad na razvoju rešenja u oblastima mašinskog učenja, sistema za kontrolu, sistema za podršku odlučivanju i modeliranja. Projekti su usmereni ka efikasnoj upotrebi energije, sa posebnim osvrtom na implementaciju zelene energije i alternativnih izvora energije. Pored praktičnog rada u Institutu, Anđela je trenutno student doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

 

Kontakt:
E-mail: andjela.markovic@pupin.rs
_____________________________________________________________________________________________________________

IgorJovanovicIgor Jovanović je završio osnovne studije u septembru 2021. godine, a master studije u avgustu 2022. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U martu 2023. godine, pridružio se Institutu Mihajlo Pupin kao mladi istraživački saradnik. Trenutno je uključen u dva HORIZONT EVROPA projekta: FEDECOM i InterPED, fokusirajući se na algoritme optimizacije. To uključuje analizu odlučivanja s više kriterijuma, optimizaciju količine energetskih sredstava i upravljanje količinom zahtevane električne energije, uz stalno istraživanje novih rešenja uz pomoć veštačke inteligencije i razvoj sistema za upravljanje energijom kao sinergije determinističkih i stohastičkih metoda optimizacije. Posebna pažnja u istraživanju posvećena je primeni algoritama koji omogućavaju integraciju obnovljivih izvora energije i sistema za skladištenje energije, počev od jednog pa do nekoliko hiljada domaćinstava.

 

Kontakt:
E-mail: igor.jovanovic@pupin.rs