Višedecenijsko iskustvo u primeni računara u oblasti daljinskog nadzora i upravljanja, predstavljalo je solidnu osnovu za realizaciju integrisanih sistema distribuirane kontrole. Počev od 2004 godine, preduzeće Instituta “Mihajlo Pupin” Automatika je krenulo sa intenzivnom primenom sistema «VIEW Power DCS» koji predstavlja okosnicu sistema nadzora i upravljanja u hidro (VIEW H-Power) i termo elektranama (VIEW T-Power). Za nadzor, upravljanje, statistiku, arhiviranje podataka i događaja i njihovu analizu, sada se koristi programski paket VIEW 4.

DCS U TERMOELEKTRANAMA

Osnovne karakteristike View T-Power rešenja, koje se koristi u termoelektranama, su:

 • Integracija sa novim sistemima turbinske regulacije ALSTOM TGC (TE “Morava”, TE “Nikola Tesla” -A4).
 • Integracija starih sistema turbinske regulacije (TE “Kostolac”-B2).
 • Integracija novih sistema elektrofiltara (TE “Nikola Tesla” -A4, A2, A1).
 • Primenjeni standardi PLC sistema serije IEC 61131.
 • Komunikaciono povezivanje sistema električnih zaštita generatora i 6kV postrojenja. (TE “Nikola Tesla” -A4, A2, TE “Kostolac”-B2).
 • Upravljanje i regulacija turbinom K-200 korišćenjem direktnih regulacionih komandi na MUT (motor upravljanja turbinom).

cs_dcs-1Savremena oprema DCS omogućuje pouzdaniji nadzor, poboljšanu regulaciju i veću automatizaciju upravljanja blokom. Pored toga obezbeđuje se veća sigurnost i pouzdanost u radu, optimizacija procesa, povećana efikasnost i fleksibilnost rada, kraće vreme startovanja i zaustavljanja, brže lociranje, kao i lakše i brže otklanjanje kvarova. Ove prednosti smanjuju operativne pogonske troškove, čime se povećava ukupna ekonomičnost bloka, a potrebna investiciona ulaganja u modernizaciju su time potpuno opravdana. Treba naglasiti da zastoj termobloka od samo jednog dana donosi gubitak meren u desetinama, a za veće snage i stotinama hiljada evra.
Kompjutersko praćenje i arhiviranje svih pogonskih podataka i pregledan, numerički i dijagramski prikaz trenda promena u određenom vremenskom periodu, predstavljaju pouzdanu podlogu za proračun i određivanje preostalog radnog veka vitalnih, visoko opterećenih, komponenti glavne opreme bloka. Na taj način je omogućeno prilagođavanje režima rada i pogonskih parametara opterećenja bloka i određivanje obima potrebnih remontnih radova i troškova održavanja, čime se povećava ukupna bezbednost u pogonu.

DCS U HIDROELEKTRANAMA

Stalnim usavršavanjem sistema za nadzor i upravljanje radom hidroelektrana došlo se do sistema View H-Power, čije osnovne karakteristike obuhvataju:

 • Sistemi upravljanja i zaštite agregata i blok transformatora – KTA
 • Integracija sa novim sistemima turbinske regulacije LMZ RUSIJA (HE “Đerdap 2”).
 • Integracija starih sistema turbinske regulacije (HE “Vrla 1”).
 • Integracija novih sistema termičke zaštite agregata (HE “Đerdap 2”).
 • Primenjeni standardi PLC sistema serije IEC 61131.
 • Redundantni sistemi upravljanja i zaštita
 • Integracija u centralni sistem upravljanja hidroelektranom
 • Integracija sa sistemima AK1703 ACP (SAT Automation – VAtech)

View H-Power obezbeđuje povećan obim informacija, a novi pouzdani senzori na opremi i višestruko (redundantno) praćenje veličina pravovremeno upozoravaju operatera ukoliko dođe do prekoračivanja nekih procesnih parametara. Na taj način se oprema dodatno štiti od povećanog habanja i neželjenih kvarova i produžava se njen eksploatacioni vek. Funkcije vizualizacije su prilagodjene osoblju eksploatacije i obezbedjuju lak pregled trenutnog stanja agregata. Arhivske funkcije pružaju mogućnost analize rada opreme i osoblja, kao i dijagnostiku eventualnih problema u eksploataciji. Jedna od primena je:

djerdap-9344333Hidroelektrane Đerdap – sa instalisanom snagom od 1.328 MW učestvuju sa oko 15 % u snazi elektrana EPS-a i sa 20 % u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srbiji. U njihovom sastavu nalaze se rečne HE “Đerdap 1”, HE “Đerdap 2”, HE “Pirot” i HE “Vlasina”. Ugovorom između preduzeća “IMP – Automatika” i JP za proizvodnju hidroelektrične energije „Đerdap” 2006. godine ugovorena je isporuka opreme i rezervnih delova za modernizaciju komandnih tabli agregata i blok transformatora na dodatnoj elektrani HE “Đerdap II”. Ovo je bio prvi posao modernizacije upravljanja hidroelektranom kada je stručnjacima Instituta pružena prilika da nađu najbolje rešenje za upravljanje radom hidroelektrana.

 


Preuzmite Case Study za Distributed Control Systems pdf1-9336024