digital-signal-2903163Preduzeće IMP-Telekomunikacije poseduje dugu tradiciju i iskustvo na polju digitalne obrade signala. Ona započinje osamdesetih godina razvojem prvih modema sa kratkotalasnim radio kanalima i neguje se do današnjih dana i razvoja sistema za obradu video signala visokih propusnih opsega.
Teoretsko znanje povezano sa stečenom praksom u realizaciji sistema dokazano nudi najbolje rešenje i rezultate i performanse sistema. Usluge dizajna sistema za digitalnu obradu signala i slike preduzeće IMP-Telekomunikacije pruža kroz ceo projekat, kroz neke od njegovih delova ili algoritama. Optimizacija je takođe jedan od veoma značajnih faktora razmatranih u toku celog ciklusa projekta, od definisanja projektnih zahteva, dizajna arhitekture, implementacije, verifikacije i posebno fabrikacije. Od posebnog je značaja naglasiti iskustvo u razvoju algoritama za obradu slike na savremenim multimedija procesorima kompanije Texas Instruments posle čega IMP-Telekomunikacije postaje članica TI mreže za digitalnu obradu signala.