IMP-Računarski sistemi d.o.o. se bavi aktivnostima realizacije raznorodnih, kompleksnih tehničkih i poslovnih sistema a prema specifičnim potrebama korisnika. Rad i posvećenost ispunjenju zahteva velikih kupaca, omogućila nam je sticanje dragocenog iskustva u velikom broju oblasti. Dugogodišnje iskustvo i investiranje u sticanje novih znanja, osvajanje novih tehnologija, oprema, softverskih alata, omogućava nam suočavanje i sa najozbiljnijim tehničkim izazovima.

Naši  iskusni inženjeri imaju odgovarajuće inženjerske licence ili su sertifikovani od strane svetskih proizvođača opreme i softvera (ORACLE, ALFRESCO, CISCO, REICHLE & DE-MASSARI, AXIS, MILESTONE itd.), dok su mlade kolege snažno podržane u sticanju najviših akademskih zvanja.

Posebno smo ponosni na svoju stručnost u sledećim oblastima:

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 • tehnički i poslovni informacioni sistemi
 • sistemi za upravljanje dokumentima
 • digitalno potpisivanje

SISTEMI POSEBNE (VOJNE) NAMENE

 • radarski sistemi
 • elektronska izviđanja
 • simulatori leta i trenažeri
 • tenkovski simulatori
 • artiljerijski simulatori

NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEMI

 • akvizicioni sistemi posebne namene
 • SCADA sistemi opšte namene
 • video nadzor i perimetarska zaštita
 • prepoznavanje registarskih tablica
 • kontrola pristupa

RAČUNARSKI HARDVER I INFRASTRUKTURNA REŠENJA

 • serverske sale
 • sistemski softver i bezbednost
 • specijalizovani računari i kontroleri
 • računarske, telefonske i niskonaponske mreže

Naša otvorenost i stalna saradnja sa svim organizacionim delovima Instituta, kao i saradnja sa partnerima izvan Instituta, daju nam mogućnost da učestvujemo u realizaciji projekata različitog obima, stepena složenosti i namene.

Među zadovoljnim krajnjim korisnicima naših usluga ili proizvoda su:

 • Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Poreska uprava
 • Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Lokalne poreske administracija u 130 opštinskih i gradskih uprava Srbije
 • Republika Srbija, Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije
 • Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
 • Republika Srbija, Ministarstvo spoljnih poslova
 • Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • JP Putevi Srbije i JP Autoceste FBIH
 • Agencija za kontrolu leta Srbije i Crne Gore
 • Agencija za privredne registre Republike Srbije
 • Domovi zdravlja u Beogradu
 • JP Elektroprivreda Srbije – termoelektrana Nikola Tesla
 • Železnice Srbije
 • KAF Kenya Air Force
 • BD Army Bangladesh
 • Stalna konferencija gradova i opština i mnogi drugi

Projekti koji su obeležili poslednje dve decenije našeg rada

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

unjp-9133033IS Poreske uprave za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda – UNJP

Sistem implementiran davne 1993.godine kao prvi i jedinstveni IS, tada Republičke uprave javnih prihoda za podršku najznačajnijim poslovima uprave u radu sa poreskim obveznicima, u radu službe Finansijske policije i službe za analizu fiskalnog prihodovnog dela budžeta RS.

Integrisani IS Poreske uprave

Integracija sa drugim IS, evidentiranje elektronski podnetih poreskih prijava, poreskih prijava podnetih na šalteru ili poštom, vođenje knjigovodstvenih evidencija-po osnovu poreskih prijava, uplata i drugih davanja, praćenje poreske discipline u izmirenju poreskih obaveza, obaveštavanje obveznika o obavezama, formiranje svih izlaznih dokumenata i vođenje evidencije o izdatim dokumentima, prijem podataka iz drugih sistema.

IS lokalne poreske administracije – LPA pdf1-7377917

Projektovanje, razvoj, implementacija i održavanje IS LPA u više od 130 opštinskih uprava Srbije ima za posledicu:

– primenu potpune i transparentne zakonitosti
– kontinuitet i efikasnost u poslovima utvrđivanja i naplate poreza
– povećanje fiskalnih prihoda u RS
– precizno i brzo donošenje odluka lokalnih samouprva o ekonomskom razvoju
– jednoznačnosti podataka o stanovništvu i imovini
– raspoloživost  podataka od interesa za relevantne državne organe

websistem-1518121“Web sistem” – SmartPhone upit stanja

SmartPhone Upit Stanja je namenjen krajnjim korisnicima (obveznicima) za uvid u stanje na poreskim računima mobilnim telefonima i obuhvata komponente za:

– autentikaciju i autorizaciju korisnika Web sistema
– prikaz ukupnog salda sa obračunatom kamatom na računima obveznika
– dodatne informacije za izvršenje uplata zaostalih dugovanja

Sistem za upravljanje dokumentimapdf1-7377917

Sistem za elektronsko upravljanje predmetima i dokumentima (Enterprise Content Management System – ECMS) zasnovan je na Open Source tehnologiji Alfresco.

IMPresco (+ePisarnica) – softver, zasnovan na Alfresco Open Source tehnologiji dokumentima (Enterprise Content Management System – ECMS), namenjen prijemu elektronske i digitalizaciji papirne dokumentacije, uz standardne funkcije pisarnice državnih organa

kaza-5769112KAZApdf1-7377917 – najkompletniji softver za kadrovsku evidenciju, obračun plata u zemlji i inostranstvu, kao i obračun službenih putovanja. Sistem automatski generiše sve zakonom propisane obrasce i jedini na tržištu nudi i kompleksne obračune svih zarada u diplomatsko konzularnim predstavništvima. Softverski paket radi samostalno ili integrisan sa ERP SAP.

E-Razmenapdf1-7377917

Sistem realizovan za Upravu za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija zasnovan je na Alfresco tehnologiji i omogućava efikasnu i bezbednu razmenu elektronskih dokumenata između pravnih lica.

Sistem “Masovna štampa”

Sistem za integraciju IS LPA sa JP PTT saobraćaja “Srbija” RJ “Hibridna pošta” kao podrška procesu izvoza masovne štampe dokumenata pripremljenih u IS LPA:

– izvoz dokumenata pripremljenih za štampu u PDF formatu
– formiranje dostavne knjige za evidenciju uručenja dokumenata
– prijem podataka o uručenim dokumentima i datumu njihovog uručenja.

ITCM

ITCM sistem je integrisani informacioni sistem za upravljanje i kontrolu bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja, koji obezbeđuje efikasniju kontrolu prehrambenih proizvoda životinjskog i biljnog porekla, proizvedenih u Srbiji ili uvezenih u Srbiju.

Sistem je realizovan za Ministarstvo Poljoprivrede. Ubrzava i olakšava prikupljanje, analizu i dalju distribuciju podataka i obezbeđuje neposredniju kontrolu informacija, geografsko povezivanje podataka, napredan sistem kontrole zasnovan na riziku, pravovremeno izveštavanje i alarmiranje.

UAP – Upravi za agrarna plaćanja

Softverski sistem namenjen Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede obezbeđuje podršku uredbama i merama Vlade Republike Srbije za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i isplatu sredstava poljoprivrednim gazdinstvima i samostalnim proizvođačima.

Digitalni potpis

Sistemi za digitalno potpisivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatim i validaciju potpisa elektronskih dokumenata.

 • Klijentska desktop aplikacije za digitalno potpisivanje dokumenata
 • Web servisi za validaciju digitalno potpisanih dokumenata
 • Sistemi za automatsko serversko digitalno potpisivanje i vremensko žigosanje dokumenata.
 • Integracija postojećih portala sa funkcijama digitalnog potpisivanja i provere potpisa.

Sva rešenja u sistemu digitalnog potpisa bazirana su na korišćenju kvalifikovanih elektronksih sertifikata koje izdaju ovlašćena Sertifikaciona tela Republike Srbije, na smart karticama ili USB tokenima. Kao takva, rešenja su u potpunosti u skladu sa relevantnim zakonima i pravilnicima Vlade Republike Srbije, koji se tiču elektronskog poslovanja, upotrebe kvalifikovanih sertifikata, digitalnog potpisivanja dokumenata i validacije istih. Svi sistemi su takođe u saglasnosti sa regulativom Evropske Unije iz navedenih oblasti (Regulation (EU) N°910/2014 nazvana eIDAS). Pomenuta rešenja su implementirana u elektronskim sistemima Agencije za privredne registre (NexUAPR, podnošenje finansijskih izveštaja, registracija privrednih društava itd,) i Lokalne Poreske Administracije (PPI prijave, ePIA) koji su dostupni svim građanima Srbije, a trenutno ih svake godine korisni na stotine hiljada građana.

eRegistracija

Moderna web aplikacija realizovana za Agenciju za privredne registre upotrebom PDWA platforme omogućava elektronsku registraciju preduzetnika i jednočlanih privrednih društava.

Unapređenje finansijskih izveštaja (FiBon)

Za potrebe ovog projekta implementiran je Alfresco CMS, namenjen za prijem velikog broja priloženih dokumenata. Takođe je obezbeđena integracija sa KOFAX-om, sistemom za digitalizaciju papirno primljenih dokumenata i Javna pretraga podataka o obveznicima.

e-Portal za naručivanje i prodaju podataka

Web aplikacija za naručivanje i prodaju podataka, sa kataloškom prodajom, ali i veoma naprednim opcijama gde korisnik kombinuje željene skupove podataka prema kriterijumima koje zada.

SISTEMI POSEBNE (VOJNE) NAMENE

CVOJM11 (RAPID) pdf1-7377917

Fleksibilno moderno rešenje za digitalnu obradu podataka radarskog videa, kreiranje plotova i tragova, kao i generisanje radarske slike.

POLUPROVODNIČKI RADAR U VHF OPSEGU

U kontekstu  modernizacije radarskih sistema (P-12, P-18,..) u metarskom talasnom području za potrebe Vojnotehničkog instituta napravljen je potpuno funkcionalni prototip radarskog predajnika kojim je nastavljen rad započet proizvodnjom funkcionalnog modela radara predstavljenog na sajmu PARTNER 2015.

EARS – Softverski sistem za unapređenje funkcionalnosti osmatračkog radara pdf1-7377917

Enhancement for Air Surveillance Radar System (EARS) je distribuirani softverski sistem koji u sistemu radarskog osmatranja ostvaruje funkcije: akvizicije signala, ekstrakcije plotova, praćenja ciljeva, prikazivanje slike radarskog osmatranja, softverskog upravljanja radom radarskog sistema i tako dalje. EARS S600 K je verzija EARS sistema namenjena za modernizaciju radara iz S600 serije i implementirana u odbrambenim snagama Kenije (KAF).

ELEKTRONSKO IZVIĐANJE –  (engl. signals intelligence (SIGINT)) podrazumeva prikupljanje obaveštajnih informacija iz presretnutih signala. Može se odnositi na komunikacione signale (engl. communications intelligence (COMINT)) ili na elektronske signale koji se ne koriste za komunikaciju (engl. electronic intelligence (ELINT)).

Mogućnosti IMP u domenu elektronskog izviđanja pre svega se odnose na izradu softverskih sistema koji omogućuju:

 • Digitalnu obradu primljenih signala, radi otkrivanja i klasifikacije emitera,
 • Određivanje lokacije otkrivenih emitera,
 • Prikaz primljenih signala i otkrivenih emisija / emitera u realnom vremenu,
 • Analizu otkrivenih emisija radi formiranja elektronske slike bojišta i ažuriranja baze emitera,
 • Prikaz elektronske slike bojišta putem geografskog informacionog sistema (GIS).

SL-G4 i SL-J22 – simulatori leta mlaznih aviona G4 (“Supergaleb”) i J22 (“Orao”) su u aktivnoj eksploataciji od strane Vojske Srbije i predmet su redovnog održavanja i unapređenja.

Concept simulatora za avion J22 Orao je zamišljen u formi paketa za nadogradnju postojećeg trenažera za insturmentalni let aviona J22 Orao, koji je uvršten u naoružanje VS. Paket unapređuje postojeći trenažer, koji već sadrži kompletan kokpit i kretni sistem, dodajući:

 • unapređen matematički model dinamike leta aviona J22;
 • sistem za sintezu slike u 170 stepeni vidnog polja visoke rezolucije (oko 10000px x 2000px);
 • virtuelni prostor sa elevacionim modelima i satelitskim snimcima terena površine SFR Jugoslavije;
 • virtuelne rejone visokog stepena realizma, prijateljske i neprijateljske (npr potpuno virtuelizovan aerodrom u Batajnici);
 • sistem za otvaranje vatre iz naoružanja jurišne avijacije.

NORA B52K1 pdf1-7377917

Simulator Baterije (NoraSim) je trenažni sistem, baziran na računarskoj tehnici, sa ciljem obuke pitomaca i regruta, kondicioniranja artiljerijskih posada kao i taktičkih simulacija komandnog kadra.

Virtuelno bojište uključeno u NoraSim je 1600 kvadratnih kilometara geo specifičnog terena, inspirisano regionom zemlje korisnika. Unutar terena se nalazi 100 kvadratnih kilometara virtuelnog bojišta visokog stepena realizma, popunjenog 3D objektima koji odgovaraju reljefu, flori, arhitekturi i poziciji u stvarnom svetu. Pored toga, neprijateljske i savezničke snage takođe deluju u tom regionu.

NoraSim podržava:

 • kompletan trening isturenih osmatrača;
 • orijentisanje i otvaranje vatre iz oruđa, na klasičan i ins način;
 • sve procedure komandog mesta baterije;
 • sve procedure komandnog mesta diviziona;
 • trening poslužioca grs uređaja;
 • konfiguraciju virtuelnog bojišta i kreiranje misija.

TOPoT pdf1-7377917

Trenažer za obuku članova posade tenka M84 () je napredno sredstvo za obuku i kondicioniranje vojnika i oficira. TOPoT pruža korisnicima ceo opus trenaže, od upoznavanja sa hardverom borbenog vozila, do rešavanja kompleksnih taktičkih situacija.

Analize su pokazale da posade koje koriste trenažere ovog tipa u obuci i treningu, pokazuju daleko bolje rezultate od svojih kolega koji se treniraju samo na pravom oruđu, zahvaljujući neograničenoj količini virtuelnih projektila i goriva, ponovljivosti misija, mogućnošću kreiranja vremenskih uslova i scenarija.

TOPoT omogućava treniranje:

 • upoznavanja i pravilne upotrebe uređaja u odeljenjima tenka;
 • procedura vožnje tenka, kako u borbenom tako i u maršovskom režimu;
 • otkrivanje ciljeva, identifikaciju istih i finalno odabir municije i otvaranje vatre;
 • procedure otkrivanja daljine do cilja;
 • procedure korišćenja sistema upravljanja vatrom.

simulatori-9357922

Balistički analizator pdf1-7377917

Kao rezultat zajednickog razvojnog poduhvata sa cuvenom fabrikom „Zastava oružje“ nastao je sistem Balistickog analizatora. Balisticki analizator je fleksibilni sistem za merenje i statisticku analizu balistickih podataka, omogucava merenje internih balistickih podataka, kao što su pritisci barutnih gasova, kao i eksternih balistickih podataka, kao što su ucestanost paljbe, preciznost i brzina projektila. Najmoderniji softver omogucava trenutni prikaz izmerenih podataka kao i proces dokumentovanja celog toka eksperimenta.

NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEMI

SAWAS – softverski paket za praćenje meteoroloških uslova i generisanje meteoroloških i vazduhoplovnih izveštaja instaliran je na svim aerodromima u Srbiji i Crnoj Gori, a koriste ga meteo služba i služba kontrole letenja. Softver podržava rad sa automatskim meteorološkim stanicama VAISALA, IMPULSPHYSIK, MICROSTEP.

SRCAWS – specijalizovani softverski paket za neprekidnu kontrolu stanja meteorološke opreme i automatsko statističko izveštavanje za Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO.

Identicar – softver za prepoznavanje registarskih tablica (LPR)

Identicar Plus – softverski paket za automatsku kontrolu saobraćaja u žutoj traci, potragu za traženim vozilima, kontrolu sektorske brzine i tarifiranje pristupa saobraćajnim zonama – Law Enforcement primena LPR

Elektronski brzinomer, specijalizovano hardversko-softversko rešenje, “crna kutija” lokomotiva, sertifikovano za rad od JP Železnica Srbije

TNS, terminal u Novom Sadu je čvorište nekadašnjeg jugoslovenskog naftovoda. Nafta se od ostrva Krk u Jadranskom moru naftovodom doprema do ovog terminala. Terminal je takođe i početna stanica za otpremu nafte, kroz naftovod znatno manjeg preseka, do rafinerije u Pančevu. SCADA sistemi oba terminala bazirani su na Siemens opremi i softveru.

IMPTTSc – Daljinski senzorski sistem za nadzor i kontrolu pristupa udaljenim oknima sastoji se od udaljenog kontrolnog uređaja i centralne akvizicione jedinice. Sistem  obezbeđuje automatski daljinski nadzor do 10 redno povezanih kontrolnih tačaka na udaljenostima do 10 km, upotrebom bakarnih provodnika  telekomunikacione mreže ili GPRS tehnologije.

RAČUNARSKI HARDVER I INFRASTRUKTURNA REŠENJA

LAN & WAN – TE Nikola Tesla – projektovanje, stručni nadzor i izvođenje aktivnog i pasivnog dela računarskih mreža u termoelektrani u Obrenovcu. Instaliranje konfigurisanje, održavanje i administriranje mrežne opreme i bežične mreže. Terminacija svih vrsta bakarnih kablova, splajsovanje optičkih kablova, testiranje sa izdavanjem sertifikata za bakarne ili optičke veze.

TEKO  – Projektovanje i realizacija sistema   IP video nadzora u TEKO Kostolac.