tz-600-5998651TZ-600 je multiplekserski uređaj za prenos signala telezaštite kompletno razvijen u IMP-Telekomunikacije. Namenjen je prevashodno energetskim sistemima Elektroprivrede Srbije, sa kojom IMP-Telekomunikacije neguje dugogodišnju saradnju.

Zahtevi ovog uređaja su: kratko vreme transmisije kojima se prenose, između ostalog, zaštitne komande, velika dostupnost, sigurnost, pouzdanost i dijagnostika. Za prenos signala telezaštite uređaj koristi optičke sisteme prenosa koji su posebno pogodni za primenu u elektroprivredi zbog svoje imunosti na elektromagnetne smetnje i mogućnosti prenosa podataka velikim bitskim brzinama. Poruke koje se prenose uređajem TZ-600 mogu se primenjivati za šeme zaštite sa blokadom isključenja (blocking), sa direktnim isključenjem (direct tripping) ili sa uslovljenim daljinskim isključenjem (permissive tripping).
tz600-2127631
Broj podkanala i njihov binarni protok zavise od primene uređaja i prenosnog puta. Ovaj uređaj može da prenese do osam nezavisnih komandnih signala telezaštite, jedan podkanal digitalnih podataka i jedan servisno-telefonski podkanal preko monomodnog optičkog kabla. Predviđena je i mogućnost prenosa telezaštitnih signala i preko standardnog 64kb/s kanala (preko standardnih ITU-T interfejsa kao što su G.703, V.11, V.36, X.21, X.24 i X.27), preko 2Mb/s signala (E1) ili VF veze po vodovima visokog napona. Uređaj je modularan. Može imati između 11 i 24 modula (ukupno 12 tipova modula) smeštenih u standardni EMC 19“ rek širine 3U. Neki od tipova modula su napajanje, univerzalni ulazno-izlazni modul, centralna procesorska jedinica, linijska jedinica i jedinica za dijagnostiku.
Dizajn ovog tipa omogućava jednostavno ispunjenje svih specifičnih korisničkih zahteva kao što su redundantno napajanje ili linijski interfejs, različit broj zaštitnih komandi ili detaljna dijagnostika.