Razvoj i proizvodnja složenih, moderno koncipiranih sistema za nadzor i upravljanje (SCADA – Supervisory, Control and Data Acquisition Systems) i distribuirana kontrola sistema (DCS – Distributed Control Systems) predstavljaju jedan od glavnih institutskih programa. Ovom problematikom su naučnici i stručnjaci u Institutu intenzivno počeli da se bave 60-tih godina prošlog veka, a instaliranje prvog računara u HE Đerdap 1970. godine označilo je početak računarskog praćenja rada elektroenergetskih objekata u Elektroprivredi Srbije. Osnovni zadatak SCADA sistema je uspostavljanje komunikacije sa telemetrijskim stanicama rasporedjenim na terenu, prikupljanje informacija, njihova obrada i prikazivanje dispečerima sistema na jednostavan i razumljiv način.

ev-4423208 Za nadzor i upravljanje u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima koriste se višefunkcijski procesni računari familije Atlas proizvedeni u Institutu “Mihajlo Pupin”.

Preuzmite prospekte:

Atlas Max®

Atlas Max-RTL®