Osnovna namena Sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje je da vrši nadzor nad potencijalnim opasnostima koje mogu ugroziti stanovništvo na odreenoj teritoriji, i da, na osnovu prikupljenih informacija i podataka, vrši obaveštavanje javnosti o nastanku i prestanku opasnosti, a ako ima potrebe, da izvrši opšte, delimicno ili selektivno uzbunjivanje stanovništva na ugroženoj teritoriji.

oio-4819778Osnovne funkcije sistema:

• Daljinsko grupno, i/ili selektivno aktiviranje elektronskih alarmnih sirena i emitovanje znakova uzbune i/ili emitovanje govornih poruka, iz nadležnog centra

• Daljinska kontrola ispravnog izvršenja daljinske komande, i ispravnog rada celog Sistema, a što se ostvaruje kroz prihvat povratne informacije o aktiviranju alarmne sirene, i kroz neprekidno automatsko testiranje ispravnosti rada opreme. Automatsko testiranje sistema obuhvata detekciju kvara, sa dijagnostikom tipa i vrste, i to na svim alarmnim stanicama u sistemu, ukljucujuci i prenosne puteve, cime je ostvareno permanentno ispitivanje raspoloživosti sistema, bez ukljucivanja alarmnih sirena (tkzv. tihi alarm)

• Mogućnost povezivanja opreme Opštinskog Centra sa susednim opštinskim centrima i nadreenim regionalnim centrom za obaveštavanje Mogućnost lokalnog aktiviranja alarmne sirene u alarmnoj stanici u slucajevima kada ne funkcionišu telekomunikacione veze,

• Autonomno napajanje opreme iz baterije sa automatskim dopunjavanjem, što obezbeuje rad sistema i u bitno otežanim uslovima rada,

• Prijem informacija o nastanku opasnosti iz Podcentra (gde postoji lokalna opasnost: visoka brana, hemijska industrija i sl.) sa mogucnošcu automatskog generisanja odgovarajuceg znaka uzbune (iskljucivo znak za elementarne nepogode, prema posebnonm protokolu, u specijalnim slucajevima kada nema raspoloživih ljudskih resursa (operatora), ili su isti spreceni da deluju).

• Mogućnost jednostavnog izmeštanja opreme Centra na rezervnu lokaciju, uz zadržavanje svih vitalnih funkcija Sistema.

Više detalja pdf1-8902458