logo-omnisight-7777017

omni-5700088

OmniSight je distribuirani video displej sistem razvijen kompletno u kompaniji IMP-Telekomunikacije. Zasnovan je na standarnom računaru kao grafičkom serveru, koji je povezan sa izvorima grafičkih sadržaja putem standardne Eternet mreže. Dobijene grafičke sadržaje server distribuira shodno zahtevima operatera ka udaljenim mrežnim grafičkim klijentima (takođe razvijenim u IMP-Telekomunikacije) koji su direktno povezani na standardne displej jedinice (monitore, TV ekrane, itd.).
OmniSight podržava različite tipove izvora grafičkih sadržaja, kao što su: aplikacije na udaljenim računarima, video signali iz lokalnih i udaljenih izvora, SCADA signali, itd. Dodatna pogodnost koju pruža OmniSight je to što je korisnički interfejs dizajniran tako da omogućava promenu načina prikazivanja sadržaja na panelu u skladu sa potrebama korisnika. Pored toga, korisnik može zadati sistemu da automatski vrši promenu načina prikazivanja u skladu sa trenutnim stanjem celog sistema.

Pošto je OmniSight projektovan za primenu u sistemima u kojima se zahteva visok nivo sigurnosti, karakterišu ga visoka pouzdanost i stabilnost. Osnovne jedinice sistema, mrežni grafički klijenti, su jednostavni i robusni uređaji, koji se u slučaju otkaza mogu zameniti bez gašenja sistema. Pored toga, moguće je dodavanje rezervnog grafičkog servera. Stabilnost sistema je dodatno osigurana odvajanjem funkcija za kontrolu sistema i za generisanje grafičkog sadržaja. Opcija za lokalno uvećanje željenog dela slike na video panelu je od posebnog značaja za kontrolne centre u kojima radnici mogu veoma jednostavno uočiti sitne detalje od interesa.

Osnovna ideja sistema je decentralizacija u cilju veće fleksibilnosti, povećanja pouzdanosti i smanjenja cene. Umesto da se sistem bazira na skupom industrijskom računaru sa više grafičkih kartica uvedeni su generatori video signala (mrežni grafički klijenti) na periferiji sistema, neposredno uz elemente za generisanje grafičkog sadržaja (LCD, plazma, projekcione displej jedinice). Mrežni grafički klijenti dobijaju grafičke podatke od mrežnog grafičkog servera putem standardne Ethernet računarske mreže, koristeći TCP/IP protokol. Korišćenje Ethernet mreže za prenos grafičkih podataka pojednostavljuje realizaciju sistema i smanjuje njegovu cenu jer nema potrebe nabavljati posebnu opremu za prenos video signala.

Detaljnije o OmniSight  pdf1-5232623