Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije CIRNT osnovan je u Institutu “Mihajlo Pupin” 1987. godine, kao rezultat akumuliranih znanja u Institutu i odgovor na rastuću spoznaju o suštinskom značaju uticaja nauke i tehnologije na ukupni razvoj i na neophodnost institucionalne podrške razvoju i difuziji novih tehnologija. Eksperti zaposleni u Centru, fokusiraju svoj rad na istraživanje i sintezu razvojnih strategija, politika, planova i programa sa osnovim ciljem povećanja efikasnosti ulaganja države i preduzeća u istraživanje i razvoj i inovacione aktivnosti. Naručioci projekata su vladine agencije, agencije za regionalnu i lokalnu upravu, preduzeća.

Misija Centra je da doprinese boljem razumevanju značaja nauke, tehnologije i inovacija ukupnom razvoju i da pomogne u formulisanju odgovarajućih strategija naučnog i tehnološkog razvoja.

Aktivnosti Centra obuhvataju sledeće oblasti:

 • Izučavanje zakonitosti razvoja nauke i tehnologije
 • Projektovanje strategija i izrada planova i programa tehnološkog razvoja većih organizacija, privrednih i neprivrednih asocijacija svih nivoa, regiona i države
 • Primena naučnih i tehnoloških dostignuća na ekonomski rast i razvoj, rešavanje društvenih i ekonomskih problema
 • Prikupljanje, obrada i diseminacija informacija koje mogu da pomognu u predviđanju pojave i najverovatnijih posledica novih tehnologija
 • Obrazovanje i obuka istraživača za formulisanje strategija i planova naučnog i tehnološkog razvoja
 • Širenje saznanja o naučnom i tehnološkom razvoju i njegovim implikacijama, šansama i rizicima za ekonomski, društveni i opšti humanitarni razvoj
 • Istraživanje uticaja naučnog i tehnološkog razvoja na probleme kulture upravljanja i rukovođenja i usavršavanje privrednih i drugih rukovodećih kadrova u vezi tehnološkog razvoja.
Najznačajnije reference

Istraživačko-razvojne strategije:

 • Western Balkan Countries INCO-NET, EC, FP7
 • Benchmarking policy measures for gender equality in science, EC, FP6
 • Istraživanje nacionalnog inovacionog kapaciteta kao faktora za uspostavljanje ekonomije i društva Srbije zasnovanog na znanju i kompatibilnog sa inovacionim sistemom Evropske unije
 • Sektorski efekti makroekonomske politike u Srbiji i izabranoj grupi zemalja Centralne i Istočne Evrope
 • Tehnološki razvoj i modernizacija Srbije u XX i prvoj deceniji XXI veka.
 • Odliv visokostručnih kadrova iz SR Jugoslavije
 • Istraživanje inovacionog sistema u privredi Srbije
 • Predviđanje i procenjivanje naučnog i tehnološkog razvoja i njihovih implikacija na ukupan razvoj u Jugoslaviji
 • Strategija tehnološkog razvoja Jugoslavije do početka XXI veka
 • Strategija naučno-tehnološkog razvoja SR Srbije do 2000.g.
 • Strategija razvoja Zavoda “Crvena Zastava” do 2000.g
 • Transfer i difuzija znanja i tehnologija

Upravljanje istraživanjima u oblasti nauke i tehnologije:

 • Tehnološki forsajt
 • Organizacija i upravljanje naučnoistraživačkim radom
 • Metodologija i organizacija planiranja dugoročnog razvoja naučnoistraživačke delatnosti SR Srbije
 • Metodologije ocenjivanja i finansiranja naučnoistraživačkih projekata
 • Sistemi planiranja i praćenja realizacije naučnoistraživačkih projekata
 • Metodologija izbora naučnoistraživačkih projekata.

Naučno-tehnološka infrastruktura:

 • Studijsko – konsultantska podrška aktivnostima Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj
 • Istraživanje inovacionih aktivnosti u preduzećima u Srbiji (primenom EU – CIS metodologije)
 • Prikupljanje podataka i analiza naučno-istraživačkih resursa u Srbiji i Evropi
 • Studija izvodljivosti za formiranje centara za difuziju savremenih tehnologija u Jugoslaviji
 • Dosadašnji razvoj, tekuće stanje, usavršavanje i globalna projekcija razvoja naučnoistraživačkih kadrova u Srbiji
 • Ispitivanje naučne, tehnološke i inovacione politike Jugoslavije

Inovacioni konslating

Saradnici Centra poseduju međunarodne sertifikate za bavljanje upravljanjem inovacijama na nivou preduzeća.

Obrazovne aktivnosti

Najznačajniji seminari i konferencije:

Od 1988. do 1990. CIRNT organizuje tri Plitvice seminara posvećena, po prvi put u bivšoj SFR Jugoslaviji, razvoju nacionalne inovacione infrastrukture.

Petnaest naučnih skupova “Tehnologija, kultura i razvoj”, od kojih je prvi održan u Beogradu 1994. godine. Ove konferencije pokrivaju različite aspekte problema vezanih za razvoj nauke i tehnologije i njihove interakcije u Sbiji i ostalim državama bivše SFRJ, kao i daljem okruženju. Teme obuhvataju: održivi kulturni i tehnološki razvoj, globalne i lokalne aspekte tehnološkog i kulturnog razvoja, konkurentnost privrednih i neprivrednih sektora, inovacije u privredi i društvu, ključne determinante kvaliteta organizovanosti društva i privrede – sve sa ciljem da se opišu uzroci, trenutno stanje i perspektive i predvide moguće strategije. Od 2007. godine konferencija ima međunarodni karakter i opšti kontekst – Zemlje Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji.

Publicistička delatnost

Detaljnije o Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije pogledajte na www.pupin.rs/cirnt.