Центар за истраживање развоја науке и технологије ЦИРНТ основан је у Институту “Михајло Пупин” 1987. године, као резултат акумулираних знања у Институту и одговор на растућу спознају о суштинском значају утицаја науке и технологије на укупни развој и на неопходност институционалне подршке развоју и дифузији нових технологија. Експерти запослени у Центру, фокусирају свој рад на истраживање и синтезу развојних стратегија, политика, планова и програма са основим циљем повећања ефикасности улагања државе и предузећа у истраживање и развој и иновационе активности. Наручиоци пројеката су владине агенције, агенције за регионалну и локалну управу, предузећа.

Мисија Центра је да допринесе бољем разумевању значаја науке, технологије и иновација укупном развоју и да помогне у формулисању одговарајућих стратегија научног и технолошког развоја.

Активности Центра обухватају следеће области:

 • Изучавање законитости развоја науке и технологије
 • Пројектовање стратегија и израда планова и програма технолошког развоја већих организација, привредних и непривредних асоцијација свих нивоа, региона и државе
 • Примена научних и технолошких достигнућа на економски раст и развој, решавање друштвених и економских проблема
 • Прикупљање, обрада и дисеминација информација које могу да помогну у предвиђању појаве и највероватнијих последица нових технологија
 • Образовање и обука истраживача за формулисање стратегија и планова научног и технолошког развоја
 • Ширење сазнања о научном и технолошком развоју и његовим импликацијама, шансама и ризицима за економски, друштвени и општи хуманитарни развој
 • Истраживање утицаја научног и технолошког развоја на проблеме културе управљања и руковођења и усавршавање привредних и других руководећих кадрова у вези технолошког развоја.
Најзначајније референце

Истраживачко-развојне стратегије:

 • Western Balkan Countries INCO-NET, EC, FP7
 • Benchmarking policy measures for gender equality in science, EC, FP6
 • Истраживање националног иновационог капацитета као фактора за успостављање економије и друштва Србије заснованог на знању и компатибилног са иновационим системом Европске уније
 • Секторски ефекти макроекономске политике у Србији и изабраној групи земаља Централне и Источне Европе
 • Технолошки развој и модернизација Србије у XX и првој деценији XXI века.
 • Одлив високостручних кадрова из СР Југославије
 • Истраживање иновационог система у привреди Србије
 • Предвиђање и процењивање научног и технолошког развоја и њихових импликација на укупан развој у Југославији
 • Стратегија технолошког развоја Југославије до почетка XXI века
 • Стратегија научно-технолошког развоја СР Србије до 2000.г.
 • Стратегија развоја Завода “Црвена Застава” до 2000.г
 • Трансфер и дифузија знања и технологија

Управљање истраживањима у области науке и технологије:

 • Технолошки форсајтОрганизација и управљање научноистраживачким радом
 • Методологија и организација планирања дугорочног развоја научноистраживачке делатности СР Србије
 • Методологије оцењивања и финансирања научноистраживачких пројеката
 • Системи планирања и праћења реализације научноистраживачких пројеката
 • Методологија избора научноистраживачких пројеката.

Научно-технолошка инфраструктура:

 • Студијско – консултантска подршка активностима Министарства за науку, технологију и развој
 • Истраживање иновационих активности у предузећима у Србији (применом EU – CIS методологије)
 • Прикупљање података и анализа научно-истраживачких ресурса у Србији и Европи
 • Студија изводљивости за формирање центара за дифузију савремених технологија у Југославији
 • Досадашњи развој, текуће стање, усавршавање и глобална пројекција развоја научноистраживачких кадрова у Србији
 • Испитивање научне, технолошке и иновационе политике Југославије

Иновациони конслатинг

Сарадници Центра поседују међународне сертификате за бављање управљањем иновацијама на нивоу предузећа.

Образовне активности

Најзначајнији семинари и конференције:

Од 1988. до 1990. ЦИРНТ организује три Плитвице семинара посвећена, по први пут у бившој СФР Југославији, развоју националне иновационе инфраструктуре.

Петнаест научних скупова “Технологија, култура и развој”, од којих је први одржан у Београду 1994. године. Ове конференције покривају различите аспекте проблема везаних за развој науке и технологије и њихове интеракције у Сбији и осталим државама бивше СФРЈ, као и даљем окружењу. Теме обухватају: одрживи културни и технолошки развој, глобалне и локалне аспекте технолошког и културног развоја, конкурентност привредних и непривредних сектора, иновације у привреди и друштву, кључне детерминанте квалитета организованости друштва и привреде – све са циљем да се опишу узроци, тренутно стање и перспективе и предвиде могуће стратегије. Од 2007. године конференција има међународни карактер и општи контекст – Земље Западног Балкана на путу ка Европској унији.

Публицистичка делатност

Детаљније о Центру за истраживање развоја науке и технологије погледајте на www.pupin.rs/cirnt.