Институт „Михајло Пупин“ се развојем и имплементацијом информационих система широке намене и давањем подршке клијентима бави већ тридесетак година.

Значајно искуство које је стечено кроз развој система за надзор и управљање у електропривреди, водопривреди, индустрији и саобраћају допринело је да Институт постане регионални лидер за специјализоване индустријске информационе системе.

 

informacioni-sistemi-1025729

Поред тога, Информационе системе развијене у Институту користе многе службе државне администрације и разна републичка министарства. У Институту су настали разни софтверски пакети као што је пакет за локалну пореску администрацију Републичке управе јавних прихода (РУЈП), матичне књиге, изборне листе и сл. У последњих неколико година Институт је развио и врши испоруку и имплементацију пакета за Фискалну децентрализацију за локалну самоуправу.

За потребе разних корисника развијени су и испоручени бројни менаџерски информациони системи (алати за одлучивање и подршку у доношењу инвестиционих одлука, наменски системи за претраживање база података, вишенаменске ERP апликације, апликације за е-пословање, ГИС, итд.) Од недавно развојни тим Института, који је учествовао у осмишљавању и имплементацији информационог система SAP у Институту, учествује као консултант код других корисника SAP пакета.

Најновија истраживања у овој области усмерена су на употребу Web технологија за размену знања, пословну интелигенцију и алате за управљање знањем у циљу побољшања пословних резултата клијената.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – ИС ЛПА – Пројекат ИС ЛПА је део секторског плана НИП-а за развој е-Управе. Обезбеђује подршку увођењу фискалне децентрализације, представља један од основних елемената управљања јавним финансијама и један је од кључних информационих система у оквиру интегрисаних система државних органа.

ИС ЛПА обезбеђује податке једног од кључних делова приходне стране система консолидованих рачуна Трезора Републике Србије и тиме поставља аналитичку основу за креирање политике и управљање у области јавних финансија и обезбеђује део података централној пореској администрацији о фискалном капацитету физичких и правних лица. Имајући у виду разуђеност система и специфичности општинских одлука, циљ је био формирати јединствену базу података, стандардизовати и униформисати праћење локалних прихода. pdf1-8839344

КАЗА – најкомплетнији софтвер за кадровску евиденцију, обрачун плата у земљи и иностранству, као и обрачун службених путовања. Систем аутоматски генерише све законом прописане обрасце и једини на тржишту нуди и комплексне обрачуне свих зарада у дипломатско конзуларним представништвима. Софтверски пакет ради самостално или интегрисан са ERP SAP. pdf1-8839344

Систем за управљање документима IMPresco – најновији систем за електронско управљање предметима и документима (Enetrprise Content Management System – ECMS) заснован је на Open Source технологији Alfresco. IMPresco је савремено софтверско решење неопходно пословним системима који у свом раду користе обиље папирне и електронске документације. pdf1-8839344