ARS-TSControl je zaštitno-regulacioni sistem parne turbine baziran na Atlas Max-RTL® kontrolerima i VIEW6000 SCADA sistemu, proizvodnje Instituta “Mihajlo Pupin”. Navedeni kontroleri pripadaju familiji ATLAS procesnih uređaja, ali su uvođenjem novih ulazno-izlaznih modula za merenje brzine turbine ATLAS-BPC, specijalizovani za upravljanje i zaštitu turbinskog postrojenja. U softverskom pogledu, znatno je poboljšan monitoring ispravnosti digitalnih modula. Time je sistem ATLAS uređaja dobio podfamiliju uređaja koji su u stanju da zadovolje stroge zahteve za upravljanje ovakvim postrojenjima.

Sistem je koncipiran tako da se sastoji od:

 • zaštitnog dela sistema, koji je projektovan primenom potpunog “2 od 3” principa u kompletnom zaštitnom krugu (od senzora u pogonu, preko ulazno-izlaznih modula, kontrolera, do izvršnog zaštitinog hidruličnog bloka). Tako su u potpunosti ispunjeni zahtevi SIL3 pouzdanosti,
 • regulaciono-upravljačkog dela sistema, koji vrši upravljanje regulacionim ventilima turbine. Tu su implementirani automatski regulatori brzine i snage turbine, kao i pritiska sveže pare ispred turbine. Zatim, limiterske funkcije, koje smanjuju opterećenje postrojenja u slučaju nedozvoljenih vrednosti vakuuma u kondenzatoru, naglog pada pritiska sveže pare ispred turbine i nedozvoljenog termičkog opterećenja rotora turbine visokog ili srednjeg pritiska (themal-stress calculator). Prilikom projektovanja regulaciono-upravljačkog dela sistema primenjivan je princip “2 od 2”.

    turbinski-regulator2-241x300-4240725    turbinski-regulator1-230x300-4748925    ars-tscontrol-300x226-manja-2506647

U sklopu sistema ARS-TSControl je ponuđena kompletna izrada hidruličkog dela sistema koja podrazumeva:

 • zamenu ili rekonstrukciju hidruličnih regulacionih ventila,
 • rekonstrukciju prednjeg ležajnog bloka postojećeg upravljačkog sistema radi ugradnje sistema za merenje brzine turbine,
 • zamenu hidrauličnog zaštitnog sistema turbine,
 • izradu kompletne projektne dokumntacije u svim fazama projekta,
 • montažu, nadzor i puštanje u rad hidrauličkog sistema,
 • održavanje u garantnom i van garantnom periodu.

slike-hidraulike1-300x112-8194158 slike-hidraulike2-300x168-7400967

slike-hidraulike3-300x168-3544164  slike-hidraulike4-300x168-1550760

   

Detaljnije o sistemu ARS-TSControl:

Pokretni hidraulični agregat IMP-PHA za FAT i SAT ispitivanja hidrauličnih sistema turbinskih regulatora

 • Predstavljanje sistema u časopisu Industrija br. 35/2011
 • Lista referenci sistema ARS-TSControl
 • Realizovani projekti:

  Kondenzaciona parna turbine 55GT01, nominalne snage 16MW, tip 0-KD 25 proizvodnje „Jugoturbina“ Karlovac, u   „Metanolsko-sirćetnom kompleksu“ Kikinda

  Galerija fotografija modernizovanog sistema regulacije MSK Kikinda

  –  hidraulički deo sistema:

  • IH konvertor Voith za upravljanje reglacionim ventilima (tip DSG),

  • sistem za merenje brzine (nazubljeni točak sa induktivnim sondama na vratilu turbine u prednjem ležajnom bloku).

  –  elektronski deo sistema:

  • regulacioni sistem ARS-TSControl.

  Kondezaciono – toplifikaciona parna turbina T-110/120-130-4, nominalne snage 110MW, proizvodnje ZAO “UTZ”, termoelektrana-toplana Novi Sad, Novi Sad, postrojenje TA2

  –  hidraulički deo sistema:

  • linearni aktuator Exlar GS upravljan sa Emerson Unidrive SP1400 frekventnim regulatorom,

  • zaštitni sistem je baziram na “2 od 3” zaštitnom elektro-hidruličkom bloku, proizvodnje ZAO “UTZ”, Ekaterinburg.

  –  elektronski deo sistema:

  • regulaciono-zaštitini sistem ARS-TSControl,

  • nezavisna nadbrzinska zaštita ATLAS-NBZ, proizvodnje Institut “Mihajlo Pupin”.

  Kondenzaciono – parna turbina tipa K-200-130-1 sa toplifikacionim oduzimanjem, nominalne snage 210MW, proizvodnje LMZ Lenjingrad u termoelektrani Nikola Tesla A, Obrenovac, blokovi A1 i A2: pdf1-6145740

  – hidraulički deo sistema:

  • regulacioni ventili su pogonjeni elektro-hidruličkim konvertorom Vickers EHW-ZAS90, proizvodnje Vickers Eaton,

  • zaštitni sistem je baziram na S90 “2 od 3” zaštitnom elektro-hidruličkom bloku, proizvodnje Alstom, Elblag (Poljska),

  – elektronski deo sistema:

  • regulaciono-zaštitini sistem ARS-TSControl,

  • nezavisna nadbrzinska zaštita JAQUET FT300, proizvodnje JAQUET Technology Group (SAD).

  Glavna dobit uvođenja ARS-TSControl sistema je usklađenost odziva blokova A1 i A2 u primarnoj regulaciji snage-učestanosti sa preporukama ENTSOE P1 – Policy 1: Load-Frequency Control and Performance. Nezavisna ispitivanja su sprovedena 4. maja 2012. godine po nalogu Direkcije Elektroprivrede Srbije.

  Kondenzaciona turbina tipa Siemens 55/65, nominalne snage 65MW, proizvodnje Siemens-Schuckertwerke, Berlin (Nemačka) u termoelektrani Kolubara A, Veliki Crljneni (Srbija), postrojenje TA3:

  –  hidraulički deo sistema:

  • regulacioni ventili su pogonjeni struja-pritisak konvertorima CPC-II, proizvodnje Wodwart,

  • zaštitni sistem je baziran na S90 “2 od 3” zaštitnom elektro-hidruličkom bloku, proizvodnje Alstom, Karlovac (Hrvatska)

  – elektronski deo sistema:

  • regulaciono-zaštitini sistem ARS-TSControl,

  • nezavisna nadbrzinska zaštita ATLAS-NBZ, proizvodnje Institut “Mihajlo Pupin”,

  • zaštita i monitoring vibracija se vrši sistemom ProvibTech, Hjuston (SAD).

  Kondenzaciona turbina tipa 18-K-350, nominalne snage 350MW, proizvodnje ZAMECH – po licenci BBC, Elblag (Poljska),pdf1-6145740  u termoelektrani Kostolac B, Drmno (Srbija), blokovi B1 i B2:   pdf1-6145740

  – hidraulički deo sistema:

  • regulacioni ventili su pogonjeni elektro-hidruličkim konvertorom Vickers EHW-ZAS90, proizvodnje Vickers Eaton

  • zaštitni sistem je baziran na S90 “2 od 3” zaštitnom elektro-hidruličkom bloku, proizvodnje Alstom, Elblag (Poljska)

  –  elektronski deo sistema:

  • regulaciono-zaštitini sistem ARS-TSControl,

  • nezavisna nadbrzinska zaštita JAQUET FT300, proizvodnje JAQUET Technology Group (SAD).