Saradnici Fraunhofer-Pupin JPO

Prof. Dr. Sanja Vraneš,dipl. inž.
Dr Valentina Janev,dipl. inž.
Jelena Jovanović, dipl.mat.
Dejan Paunović,dipl. inž.
Dr Nikola Tomašević, dipl. inž.
Dr Marko Batić, dipl. inž.
Dr Lazar Berbakov
Dea Pujić, B.Sc
Marko Jelić, B.Sc

_____________________________________________________________________________________________________________

Sanja Vraneš Prof. dr Sanja Vraneš je generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“ i redovni profesor na katedri za računarsku tehniku i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 1999. godine je bila angažovana kao ekspert Ujedinjenih nacija za informacione tehnologije, a od 2005. kao ekspert Evropske Komisije. Njen istraživački rad je usmeren na sisteme bazirane na znanju, semantički web, upravljanje znanjem, sisteme za podršku odlučivanju, upravljanje u realnom vremenu i sl. U ovim oblastima je objavila preko 240 radova. Angažovana je i kao recenzent renomiranih međunarodnih časopisa, kao npr. IEEE Transaction on Computer, IEEE Intelligent Systems magazine, itd. Boravila je na Univerzitetu u Bristolu u Engleskoj na postdoktorskom usavršavanju 1993. i 1994. godine. U periodu 1999-2004. bila je naučni konsultant pri ICS-UNIDO Međunarodnom centru za nauku i visoke tehnologije u Trstu, Italija. Rukovodila je radom na više od 20 komercijalnih softverskih projekata. Učestvovala je ili još uvek učestvuje na 35 međunarodna istraživačka projekta finansirana od strane Evropske Komisije – 5 H2020 projekata (REACT, LAMBDA, RESPOND, In-BETWEEN, SLIDEWIKI), 16 FP7 projekata (LOD2, EMILI, GEO-KNOW, EPIC-HUB, CASCADE, SPARTACUS, REFLECT, PERFECTION, ENERGY WARDEN, HELENA, HYDRO-WEEE, META-NET, H-WEEE-DEMO, PROCEED, GENDERTIME, ICT-WEB-PROMS), 5 CIP/EIP projekata (CESAR, GREEN, WEEEN, IMAGEEN, SHARE-PSI), 3 FP6 projekta (SARIB, PROMETEA i WEB4WEB), 3 Interreg projekta (I2E, STRIM, MOVECO), 1 IPA Adriatic projektu (PACINNO), 1 SEE projektu (FORSEE), 1 COST action projektu (IC1304). U najviše naučno zvanje – Naučni savetnik, izabrana je 2003. godine. Redovni je član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije. Govori 5 jezika.

- Publikacije
Projekti

Priznanja i nagrade:

Dobitnik Ordena predsednika republike Italije (Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia)
Član Nacionalnog saveta za nauku u dva mandata (2006-2016)
Član Srpske inženjerske akademije (od 2006)
Ekspert Evropske Unije (od 2005)
Ekspert Ujedinjenih nacija (od 1999)
Nagrada „Nikola Tesla“ za dostignuća u tehničkim naukama (1996)
Nagrada Univerziteta u Beogradu „Prof. Branko Raković“ za najbolji rad (1994)
Nagrada za najbolji softverski paket na Sajmu računarstva u Beogradu (1994)
Srebrna medalja za softver na Novosadskom sajmu tehnike (1994)
Nominacija za Oktobarsku nagradu grada Beograda (1995)
Stipendija za postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Bristolu (1993)
Stipendija Republičke zajednice za nauku (1988)

Kontakt:
E-mail: sanja.vranes@pupin.rs
Tel: +381(11)6773149
Fax: +381(11)6776583

_____________________________________________________________________________________________________________

Valentina JanevDr Valentina Janev, je naučni saradnik u Institutu „Mihajlo Pupin“. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Ljubljani. Doktorirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine aktivno je uključena u naučne projekte koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekte iz Šestog i Sedmog okvirnog programa EU. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: sistemi za podršku odlučivanju, semantički Web, aplikacije semantičkih tehnologija i W3C standarda u oblasti upravljanja znanjem, kao i arhitekture sistema za upravljanje znanjem naučnoistraživačkih organizacija. U ovim oblastima je objavila preko 70 radova od kojih su neki objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima kao što su Information Processing & Management –Elsevier i Machine Vision and Applications – Springer.

Publikacije

 

Kontakt:
E-mail: valentina.janev@pupin.rs


_____________________________________________________________________________________________________________

Nikola TomaševićDr Nikola Tomašević je naučni saradnik u Institutu Mihajlo Pupin od 2007. godine. Diplomirao je u julu 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija. U decembru 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Katedri za telekomunikacije i informacione tehnologije Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Trenutno je aktivan kao rukovodilac R&D projekata i učestvuje u istraživačkim aktivnostima u različitim domenima. U okviru H2020 programa, rukovodi aktivnostima na dva H2020 projekta (REACT i RESPOND) i dodatno učestvuje na nekoliko drugih (kao što su InBetveen, IDEAS i LAMBDA). Do sada je učestvovao na brojnim projektima EU H2020, FP7 i FP6 okvirnog programa (H2020 SlideWiki, FP7 EPIC-HUB, CASCADE, EMILI, Reflect, and FP6 Web4Web), a takođe je aktivno učestvovao na R&D projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (SOFIA i AMICA). U svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri, bio je aktivan u domenu energetske efikasnosti, upravljanja kompleksnim infrastrukturama tokom vanrednih situacija, semantičkih tehnologija, mobilnih komunikacionih sistema, mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika. Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova u renomiranim časopisima, na konferencijama, i u okviru stručnih radionica. Takođe, angažovan je kao recenzent respektabilnih časopisa (Applied Energy (Elsevier), Transactions on Wireless Communications (IEEE), International Journal of Neural Systems (World Scientific), Artificial Intelligence Review (Springer), itd.), kao član programskih odbora i predsedavajući programskih sekcija na međunarodnim konferencijama (kao što su TELFOR i ICTERI).

 

Kontakt:

E-mail: nikola.tomasevic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Lazar BerbakovDr Lazar Berbakov je odbranio Master tezu na Katedri za Telekomunikacije, Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kolaborativno Formiranje Dijagrama Zračenja za Bežične Senzorske Mreže sa Prikupljanjem Energije iz Okoline“ je odbranio na Katedri za Teoriju Signala i Telekomunikacije, Politehničkog Univerziteta Katalonije, iz Barselone, Španija, 2013. godine. Počev od 2014. godine, radi u Institutu Mihajlo Pupin na poziciji Naučnog Saradnika. Učestvovao je u FP7 projektu SPARTACUS kao i projektima finansiranim od strane Ministarstva Nauke i Tehnološkog Razvoja Republike Srbije. Za potrebe projekta SPARTACUS, radio je na razvoju mobilne aplikacije FLARE za pozicioniranje u zatvorenim prostorima u vanrednim situacijama. Trenutno učestvuje u 3 H2020 projekta gde daje doprinos dizajnu i implementaciji IoT arhitektura. Objavio je više od 20 radova u međunarodnim časopisima i konferencijama. Njegova glavna istraživačka interesovanja su iz oblasti pozicioniranja u zatvorenim prostorima, Interneta Stvari kao i upravljanja vanrednim situacijama.

 

Kontakt:
E-mail: lazar.berbakov@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Marko BatićDr Marko Batić je saradnik Instituta Mihajlo Pupin od 2009 godine. Završio je diplomske, master i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Trenutno rukovodi učešćem Instituta na dva H2020 projekta (InBetween i IDEAS) i učestvuje na još dva (RESPOND and REACT) u domenu primene IKT za potrebe naprednog upravljanja energijom i pametnim mrežama. Takođe, rukovodi razvojem informacionih sistema na dva komercijalna projekta. Bio je angažovan kao eksterni ekspert od strane Evropske Komisije za potrebe procesa evaluacije projekata u H2020 LCE pozivu (2017.). Prethodno je bio angažovan na nekoliko EU Fp7 istraživačkih projekata kao i na naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Konkretno, predvodio je dizajn, razvoj i implementaciju softverskog sistema za podršku odlučivanju u više-kriterijumskom planiranju hibridne mikro-mreže sa obnovljivim izvorima (Fp7 Energy Warden). Aktivno je učestvovao u unapređenju energetske efikasnosti evropskih aerodroma kroz uvođenje naprednih informacionih servisa (Fp7 CASCADE), kao i razvoju cloud platforme za optimalno upravljanje hibridnom energetskom infrastrukturom pojedinačnih i povezanih, a geografskih udaljenih, entiteta (Fp7 EPIC-Hub). Objavio je preko 25 naučnih publikacija u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama. Angažovan je i kao recenzent uglednih međunarodnih časopisa (Energy Conversion Management, Energy and Buildings and Sustainable Cities and Society).

Kontakt:
E-mail: marko.batic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Jelena JovanovićJelena Jovanović je završila računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. U Institutu Mihajlo Pupin radi na dizajnu, razvoju i implemetaciji mnogih naučnih FP6 i FP7 projekata. Njena interesovanja uključuju algoritme za višekriterijumsko odlučivanju, razvoj web aplikacija, dizajn i implementacija baze podataka, ali takođe učestvuje i na naučnim projektima koji se bave rodnom ravnopravnošću i zaštitom životne sredine. Takođe radi i na projektima koji su finansirani od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Ima iskustva u razvoju softvera korišćenjem Jave, EJB, JavaServlet, MySql, HTML, JSP.

 

 

 

Kontakt:
E-mail: jelena.jovanovic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Dejan PaunovićDejan Paunović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od maja 2003. godine radi u Institutu „Mihajlo Pupin“ na poslovima analize i implementacije softverskih sistema i bavi se programiranjem, dizajnom i razvojem baza podataka, primenom algoritama, implementacijom web tehnologija. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projekata EU iz Šestog i Sedmog okvirnog programa i Horizont2020.
Njegova interesovanja uključuju programske jezike, sisteme za podršku odlučivanju, algoritme, web tehnologije i fokusirana su na dizajn, analizu i implementaciju softverskih sistema.

 

 

 

Kontakt:
E-mail: dejan.paunovic@pupin.rs
Tel: +381(11)6774024
Fax: +381(11)6776583


_____________________________________________________________________________________________________________

Dea PujićDea Pujić je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2018. godine i tako stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Od tada radi na različitim problemima u energetskom domenu direktno vezanim za modele zasnovane na podacima, sa posebnim fokusom na razvoj inovativnog pristupa problemu neintruzivnog monitoringa potrošnje električne energije (engl. Non-Intrusive Load Monitoring) kao i prognoze proizvodnje obnovljivih izvora energije korišćenjem različitih algoritama mašinskog učenja. Njen rad je prevashodno baziran na implementaciji različitih savremenih pristupa u oblasti veštačke inteligencije kao i na tehnikama za obradu velike količine podataka (engl. Big data) u okviru četiri H2020 projekta na kojima aktivno učestvuje – InBetween, RESPOND, REACT i LAMBDA.

 

 

 

Kontakt:
E-mail: dea.pujic@pupin.rs

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Marko jelićMarko Jelić, dipl. inž. elektrotehnike i računarstva stekao je svoju diplomu 2018. godina na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi kao istraživač u Institutu Mihajlo Pupin i aktivno učestvuje na četiri evropska istraživačka projekta iz programa H2020: REACT, RESPOND, InBetween i LAMBDA. Glavna oblast njegovog istraživanja jesu savremene aplikacije optimizacionih algoritama u domenu automatizacije upravljanja energijom u hibridnim sistemima koji koriste kako obnovljive izvore energije. Marko se, pored toga, bavi razvojem servisa za merenje efikasnosti potrošača i servisa za savetovanje korisnika sa ciljem uštede energije kao ključnim komponentama u integraciji futurističke IoT platforme koja uključuje veliki broj pametnih senzora i aktuatora sa ciljem maksimizacije efikasnosti kako za krajnje korisnike tako i za distribucione sisteme.

 

 

 

 

Kontakt:
E-mail: marko.jelic@pupin.rs