Dusica Semencenko
Kontakt informacije
Ime i prezime Dr Dušica Semenčenko, viši naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon 011/6774 452
E-pošta dusica.semencenko@pupin.rs
Adresa Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja Najšire profesionalno interesovanje odnosi se na: upravljanje razvojem; istraživanje unutrašnjih zakona razvoja nauke i tehnologije i njihovog uticaja na razvoj društva. Šire naučne obalsti su teorija organizacije i upravljanja naučnoistraživačkim radom, teorija inovacija. Uže naučne oblasti su scientometrika i ekonomije tehnoloških promena i inovacione studije. Stručno se usavršavala u oblasti organizovanja nacionalnog tehnološkog forsajta, i uloge nacionalnih vlada u kreiranju naučno-tehnološko-inovacionih politika. Bila je član komisije za izradu Zakona o inovacionoj  delatnosti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Predavač na poslediplomskim, doktorskim studijama u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, u okivru programa Istorija filozofije, prirodnih nauka i tehnologije, predmet Tehnologije i tranzicija (2013-2015).
Inovacioni konsultant u oblasti osnovnih metodologija za uvođenje inovacija u različite tipove organizacija, znanje primenjuje kroz rad tima IMP u Evropskoj mreži preduzetništva, kao i u razvoju ženskog preduzetništva.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
Član organizacionog i programskog odbora naučnog skupa „Tehnologija, kultura i razvoj“, počev od I, 1994. do tekućeg, XXIII, 2016.
Član organizacionog i programskog odbora međunarodne konferencije Freja Forum, počev od 2007. Aktivan član stručnih udruženja, član Predsedništva i sekretar Udruženja „Tehnologija i društvo“, član Upravnog odbora i sekretar Udruženja poslovnih žena Srbije.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
Objavila je oko 90 naučnih i stručnih radova.
Učestvovala u realizaciji više od 20 domaćih i inostranih projekta, i različitih studija.
Obrazovanje
Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Privredna Akademija, samostalni i nedržavni univerzitet u Novom Sadu, Fakultet za menadžment
Naslov disertacije Faktori u oblikovanju nacionalnog inovacionog sistema
Datum odbrane 2008.
Zvanje Doktor nauka za užu naučnu oblast menadžment
   Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Naslov teze Sistemski pristup u kreiranju i upravljanju nacionalnim inovacionim sistemom. Primer: izgradnja inovacione infrastrukture
Datum odbrane 2001.
Zvanje Magistar tehničkih nauka
   Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu, Filozfski fakultet
Godina diplomiranja 1981.
Zvanje Diplomirani istoričar umetnosti