Aleksandar Rodić

 Kontakt informacije    
 Titula, ime i prezime   Dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

 Telefon    011/6774 236
 E-pošta   aleksandar.rodic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Robotika, veštačka inteligencija, automatsko upravljanje, biološki inspirisani sistemi, obnovljivi izvori energije
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima   Podpredsednik Skupštine Instituta “Mihajlo Pupin”;  Rukovodilac Centra za robotiku IMP;  Član Matičnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i infromacione sisteme pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Član međunarodnog naučnog komiteta konferencije iz robotike u Alpsko-Jadransko-Dunavskom regionu (RAAD); Član međunardonog naučnog komiteta konferencije za medicinsku i servisnu robotiku (MESROB).
Objavljeni radovi i učešće na projektima   Objavio  je 125 naučnih i stručnih radova – 1 monografija, 11 poglavlja u knjigama, 30 radova u međunarodnim časopisima s SCI liste, preko 50 radova na međunarodnim konferencijama.
Učestvovao u realizaciji preko 30 domaćih i 10 inostranih projekta.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Projektovanje integrisanog upravljama dinamikom drumskog vozila namenjenog za automatizovani režim saobraćaja
Datum odbrane   Jul 1999.
Zvanje   Doktor tehničkih nauka za oblast elektrotehnike
    Magistratura/Master
 Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   Softverski sistem za modeliranje, sintezu upravljanja i simulaciju manipulacionih robota s ograničenim kretanjem hvataljke
Datum odbrane   Decembar 1992.
Zvanje   Magistar tehničkih nauka za oblast Robotike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Mašinski fakultet
Godina diplomiranja   Jul 1985.
Zvanje   Diplomirani mašinski inženjer za oblast Automastko upravljanje