automatika_-6395704

ИМП-Аутоматика д.о.о. је једно од водећих предузећа у саставу Института. Код извођења најкомплекснијих пројеката који захтевају ангажовање стручњака разних профила и из више организационих целина Института управо ово предузеће, најчешће, преузима улогу систем интегратора и носиоца пројекта. Због своје величина, добре квалификационе структуре, коју чине сарадници са великим искуством, и богате традиције ово предузеће представља најзначајнији део Института.

Од самог почетка ИМП-Аутоматика је програмски оријентисана на развојно-истраживачки рад у области надзора и аутоматског управљања процесима у сложеним техничким системима, развој и примену метода операционих истраживања, развој специјализованих телеметријских уређаја за прикупљање података, решавање проблема у области метрологије развојем фамилије уређаја, развој информационих система широке намене, итд.

Програм предузећа „ИМП-Аутоматика“ д.о.о. обухвата:

  • израду сложених система за надзор и управљање у електропривреди, индустријским процесима и водопривреди (SCADA програмски пакети за управљање дистрибутивним мрежама и преносним мрежама виског напона (VIEW4), даљинске станице (RTU) фамилије Atlas, DCS – системи за управљања термоблоковима VIEW-T/POWER, управљачки системи – командне табле хидроагрегата VIEW-H/POWER, PLC уређаји Atlas Max®, ARES уређаји за регистарцију потрошње електричне енергије, електронски мерни претварачи електричних величина, бројила електричне енергије за обрачунска мерења на високом напону, еталонски мерачи електричне снаге, итд. )
  • израду студија, пројектовање и извођење пројеката по принципу „кључ у руке“.

Научноистраживачки програм овог предузећа се претежно одвија у области операционих истраживања, експертних система, подршке одлучивању, електроенергетике и информационих технологија.