Nikola Tomasevic

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Nikola Tomašević, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011 6774 024
E-pošta    nikola.tomasevic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Opšte oblasti: mobilni telekomunikacioni sistemi, informacione tehnologije, energetska efikasnost, ekspertski sistemi

Specifične oblasti: modelovanje mobilnog propagacionog radio kanala, optimizacija primenom veštačkih neuralnih mreža, energetska efikasnost kompleksnih infrastruktura, optimizacija sistema sa različitim izvorima energije, adaptivno upravljanje kompleksnim objektima u vanrednim okolnostima, pervazivno-adaptivni sistemi

Organizacione sposobnosti i veštine  i članstvo u profesionalnim udruženjima

  Doprineo je realizaiji 4 međunarodna projekta (EU FP7) i 2 nacionalna projekta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Recenzent je naučnih radova u okviru nekoliko časopisa od međunarodnog značaja.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Autor ili koautor 23 tehnička rešenja u okviru projekata Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, pet radova u časopisima od međunarodnog značaja, 17 radova na konferencijama od međunarodnog značaja i sedam radova na konferencijama od nacionalnog značaja.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Simulacija kratkotrajnog fedinga mobilnog propagacionog kanala zasnovana na veštačkim neuralnim mrežama pdf1
Datum odbrane    2013.
Zvanje    Doktor elektrotehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja    2007.
Zvanje    Diplomirani inženjer elektrotehnike