Dusica Semencenko    
Kontakt informacije    
Ime i prezime  

Dr Dušica Semenčenko, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6774 452
E-pošta   dusica.semencenko@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Najšire profesionalno interesovanje odnosi se na: upravljanje razvojem; istraživanje unutrašnjih zakona razvoja nauke i tehnologije i njihovog uticaja na razvoj društva. Šire naučne obalsti su teorija organizacije i upravljanja naučnoistraživačkim radom, teorija inovacija. Uže naučne oblasti su scientometrika i ekonomije tehnoloških promena i inovacione studije. Stručno se usavršavala u oblasti organizovanja nacionalnog tehnološkog forsajta, i uloge nacionalnih vlada u kreiranju naučno-tehnološko-inovacionih politika. Bila je član komisije za izradu Zakona o inovacionoj  delatnosti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Predavač na poslediplomskim, doktorskim studijama u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, u okivru programa Istorija filozofije, prirodnih nauka i tehnologije, predmet Tehnologije i tranzicija (2013-2015).
Inovacioni konsultant u oblasti osnovnih metodologija za uvođenje inovacija u različite tipove organizacija, znanje primenjuje kroz rad tima IMP u Evropskoj mreži preduzetništva, kao i u razvoju ženskog preduzetništva.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Član organizacionog i programskog odbora naučnog skupa „Tehnologija, kultura i razvoj“, počev od I, 1994. do tekućeg, XXIII, 2016. 
Član organizacionog i programskog odbora međunarodne konferencije Freja Forum, počev od 2007. Aktivan član stručnih udruženja, član Predsedništva i sekretar Udruženja „Tehnologija i društvo“, član Upravnog odbora i sekretar Udruženja poslovnih žena Srbije.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Objavila je oko 90 naučnih i stručnih radova. 
Učestvovala u realizaciji više od 20 domaćih i inostranih projekta, i različitih studija.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Privredna Akademija, samostalni i nedržavni univerzitet u Novom Sadu, Fakultet za menadžment
Naslov disertacije   Faktori u oblikovanju nacionalnog inovacionog sistema
Datum odbrane   2008.
Zvanje   Doktor nauka za užu naučnu oblast menadžment
     Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Naslov teze   Sistemski pristup u kreiranju i upravljanju nacionalnim inovacionim sistemom. Primer: izgradnja inovacione infrastrukture
Datum odbrane   2001.
Zvanje   Magistar tehničkih nauka
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Filozfski fakultet
Godina diplomiranja   1981.
Zvanje   Diplomirani istoričar umetnosti