Kontakt informacije    
Ime i prezime  

Dr Aleksandar I. Ribić, viši naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6771 024
E-pošta   aleksandar.ribic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Automatsko upravljanje, PID regulatori i kompenzacija transportnog kašnjenja, Upravljanje parnim kotlovima, sušarama, vibracionim transportom, denitrifikacijom i desumporizacijom dimnih gasova, modelovanje i identifikacija procesa
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima    
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Objavio više radova na konferencijama i u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisisma. Učestvovao u relizaciji više domaćih projekata, studija i tehničkih rješenja
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   RAZVOJ NOVOG INDUSTRIJSKOG REGULATORA: STRUKTURA, MODELI, PODEŠAVANJE I RELIZACIJA SA PRIMJENOM NA TERMOELEKTRANAMA
Datum odbrane   2010.
Zvanje   Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   DECENTRALIZOVANA DETEKCIJA NEISPRAVNOSTI U SLOŽENIM SISTEMIMA
Datum odbrane   2002.
Zvanje   Magistar elektrotehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Banja Luci/Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1993.
Zvanje   Dipl. inž. el