Reference

U listi izabranih referenci naveden je samo deo novijih projekata koje su realizovali naši eksperti. Iako obuhvata samo jedan mali segment dostignuća od osnivanja Instituta do danas, ona na najbolji način ilustruje raznovrsnost istraživanja, razvoja i programa koji se neguju u Institutu „Mihajlo Pupin“.

- UPRAVLJANJE PROCESIMA
- UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM
- INFORMACIONI SISTEMI
- EKSPERTSKI SISTEMI I SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU
- RAČUNARSKE MREŽE I RAČUNARSKI SISTEMI U VELIKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA
- SISTEMI ZA VIDEO NADZOR I EVIDENCIJU ULASKA
- OIO SISTEMI
Realizovani sistemi
Projekti
- NAMENSKI SISTEMI
- TELEKOMUNIKACIJE


 

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja sistema daljinskog upravljanja u TS35/10 KV Zlatiborka
2013 PD “Drinsko-Limske hidroelektrane” Rekonstrukcija komandne table i komandnog stola na Centralnoj komandi nakon završene revitalizacije agregata HE „Bajina Bašta)
2013 PD Termoelektrane “Nikola Tesla” Remont turbinskog monitoringa
2013 HE “Đerdap” Kladovo Isporuka dobara i izvođenje radova na zameni komandnih tabli agregata u HE „Vrla3″ i prilagođavanje sistema upravljanja agregata A3 i A4 u HE „Vrla 1″
2012 Kaldera Company Laktaši Zamena sistema upravljanja agregatom na HET 2
2012 RB “Kolubara” –Železnički Transport Elektronski brzinomeri EB-96 za lokomotive LEW EL3/03
2012 Sever Subotica Oprema i radovi na ugradnji dodatnog agregata HE “Međuvršje”
2012 Siemens doo Beograd Isporuka opreme i radova u TS Vranje 4
2012 Elektrovojvodina N.Sad Modernizacija, rekonstrukcija i proširenje SDU sistema daljinskog nadzora i upravljanja na području „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad
2012 HE “Đerdap” Kladovo Prilagođavanje komandne table agregata novom sistemu pobude u HE „Đerdap 2″
2012 HE “Đerdap” Kladovo Izvođenje dodatnih radova i dodatna isporuka dobara na zameni komandnih tabli agregata HE „Vrla 4″ i PAP „Lisina“
2012 HE “Đerdap” Kladovo Povezivanje sistema upravljanja napajanjem prelivne brane i elektolevela sa centralnim SCADA sistemom
2012 Elektrovojvodina N.Sad Prosirenje SDU i integracija SCADA i DMS sistema
2012 Koridori Srbije Radovi na sanaciji tunela Lipak i tunela Železnik i priključenje objekata na elektroenergetsku mrežu, obilaznica oko Beograda, autoput E-70/E-75 deonica Dobanovci-Bubanj Potok, sektor 4
2012 TE KO Kostolac Isporuka, montaža i puštanje u rad upravljačkog sistema dopreme uglja
2012 Elektrovojvodina N.Sad Sistem kontrole pristupa u TS 110/20kV
2012 Vodovod I kanlizacija Novi Sad Ormani i pripadajuća oprema za SDNU
2012 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Izrada i isporuka opreme upravljačkog sistema postrojenja bager stanice A1-A4
2012 Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” Izrada tehničke dokumentacije i pružanje konsultanskih usluga za izgradnju 8 MHE na postojećim vodoprivrednim branama Ćelije, Bovan, Barje, Vrutci, Zlatibor, Parmenac, Selova, Rovni
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija sistema nadzora i upravljanja postrojenjima za odmrzavanje železničkih kola na industrijskoj železnici TENT d.o.o.
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Ažuriranje alarmne signalizacije DCS sistema IMP
2012 TE “Morava” Svilajnac Ispitivanje i remont MRU
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja daljinske stanice i odgovarajuće opreme u TS 35/10 kV „Takovo“ u Gornjem Milanovcu
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Projektovanje i implementacija simulatora MRU sistema tehnološkog procesa bloka A4
2012 EMS Beograd Isporuka SCADA softvera sa licencama
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja daljinskog upravljanja u TS Kraljevo 5, TS Lađevci, TS Jasen, TS Tehnogas, TS Vitanovac
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Godišnje servisiranje MRU – DCS sistema u TENT A
2012 Vode Vojvodine N.Sad Radovi na izradi sistema daljinskog nadzora i upravljanja hidrotehničkim objektima
2012 HE “Đerdap” Kladovo Nabavka usluge programske podrške i intervencije na opremi sistema za automatsko upravljanje i daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Đerdap” 1 u 2012. godini
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka daljinske stanice i ostale opreme u TS 35/10kv/kv Satelitska stanica u Ivanjici
2012 EPS Beograd Projektovanje, izrada i puštanje u rad programskih modula za podršku proizvodno tehničkog informacionog sistema PROTIS EPS I faza
2012 TE KO Kostolac Sistem za praćenje vozila i mašina u TE KO Kostolac korišćenjem GPS/GPRS tehnologije sa praćenjem pozicije, potrošnje goriva i vremenom rada vozila i mašina pomoćne mehanizacije
2012 HE “Đerdap” Kladovo Zamena komandnih tabli agregata PAP „Lisina“ i HE „Vrla 4″
2012 Energoprojekt Beograd Adaptacija i sanacija elektrofilterskog postrojenja na TE Kostolac blok B2
2012 HE “Đerdap” Kladovo Izvodjenje radova na polaganju energetskih kablova za napajanje novog mernog bunara Nera
2011 Elektrovojvodina N.Sad Sistem relejnih radio veza za potrebe daljinskog upravljanja
2011 Srbijagas Beograd Sistem za identifikaciju i evidenciju ulaska i izlaska zaposlenih i drugih lica u krug preduzeća
2011 Gemax Beograd Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad opreme za merenje, upravljanje i programsku podršku za KCS Krnjača
2011 HIDRO TAN Beograd Zaštita i upravljanje u MHE Donje Gare
2011 HE “Đerdap” Kladovo Projektovanje, isporuka opreme, montaža, povezivanje i puštanje u rad opreme za modernizaciju Centralne komande HE “Đerdap 2”
2011 Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” (podizvođački ugovor) Studije moguće izgradnje malih hidroelektrana na postojećim vodoprivrednim branama – I faza
2011 HE “Đerdap” Kladovo Izvođenje dodatnih radova potrebnih za završetak rekonstrukcije KT agregata HE „Vrla 1″
2011 Informatika Beograd Izrada i isporuka energetske elektro opreme za napajanje drenažnih bunara i isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za daljinski nadzor i upravljanje linijom bunar LC-XII.
2011 Elektrovojvodina Novi Sad Rekonstrukcija i proširenje SDNU IV faza
2011 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Izrada projekta sistema upravljanja kotlovima 4 i 5, izrada i isporuka opreme, nadzor nad montažom i puštanje u rad
2011 TE KO Kostolac Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema za nadzor i upravljanje postrojenjem dopreme uglja u TEKO A
2011 Crnogorski elektroprenosni sistem Realizacija Projekta završetka lokalnog SCADA sistema u TS 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagorič) po principu «ključ u ruke»
2011 Panonske termoelektrane Proširenje SCADA sistema u TE TO Zrenjanin III faza
2011 Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka, montaža dinamičke sinoptičke ploče za DDC Elektrovojvodine
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Oprema za rekonstrukciju MRU sistema toplifikacije
2011 Drinsko-Limske HE Bajina Bašta Sistem zaštite od pucanja cevovoda HE Bajina Bašta
2011 HE “Đerdap” Kladovo Ugradnja monitoring isticanja na agregatima HE “Đerdap 1”
2011 Amiga Kraljevo Izvođenje elektro radova-slaba struja, proširenje protivpožarnog sistema, integracija tehničkih podsistema u sistem CSNU i prikaz 6 vremenskih zona u okviru Rekonstrukcije jezgra terminala 2 na Aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu
2011 HE “Đerdap” Kladovo Zamena komandnih tabli agregata HE “Vrla 2” i modernizacija sistema lokalnog nadzora i upravljanja Centralne komande
2011 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Modernizacija sistema turbinske regulacije TA 65 MW
2011 TE KO Kostolac Isporuka, montaža,povezivanje i puštanje u rad nove ili rekonstruisane MRU opreme u TEKO B/RB2
2011 Kaldera Company Laktaši Prilagodni projekat za izradu glavnog projekta modernizacije i adaptacije opreme za merenje, regulaciju i upravljanje TE “Ugljevik”
2011 ED Valjevo Oprema u funkciji rekonstrukcije relejne zaštite i prilagođenje za nadzor i daljinsko upravljanje u TS 35/10kV Valjevo 4 i TS 35/10kV Ub1
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Projektovanje, isporuka, puštanje u rad sistema za visokofrekventno napajanje i regulaciju za jednu granu elektrofiltera u TENT A
2011 Jugoistok Niš Održavanje SCADA sistema na 3 godine (do 12.11.2013).
2011 EMS Beograd Intervencije u slučaju kvara u objektima EMSa i modifikacija na opremi i programskoj podršci za daljinski nadzor i upravjanje u objektima EMS na 3 godine
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Održavanje MRU DCS u 2011.godini
2011 Elektrodistribucija Čačak Remont generatora i automatizacija MHE “Moravica” u Ivanjici
2011 Crnogorski elektroprenosni sistem Isporuka i ugradnja opreme radi proširenja postojećeg SCADA sistem u elektroenergetskom objektu TS 400/220/110kV Pljevlja 2
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Modernizacija sistema turbinske regulacije
2011 ED Beograd Proširenje sistema daljinskog upravljanja u pogonima Mladenovac i Obrenovac
2011 TE “Kostolac” Dodatni radovi na adaptaciji MRU I ZP i ugradnji pom. sistema na turbini i generatoru bloka B2
2011 HE “Đerdap” Kladovo Intervencije na opremi za automatsko upravljanje I daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Đerdap” 1 u 2011
2011 EPS Beograd Dogradnja operativnog i SCADA sistema za planiranje i upravljanje proizvodnim kapacitetima EPS-a i trgovinu el. energijom
2011 Elektrodistribucija Čačak Sistem daljinskog nadzora i upravljanja u TS 35/10kV “Duga Poljana” u Sjenici
2011 EMS Beograd Unapređenje i modernizacija SCADA sistema VIEW2 u objektima RDC Bor i MS Smederevo
2011 EMS Beograd Unapređenje softvera i hardvera u centrima upravljanja radi proširenja obima i standardizacije razmene podataka sa drugim centrima
2010 HE “Đerdap” Kladovo Projekat rekonstrukcije i modernizacije opreme Centralne komande HE “Đerdap” 2
2010 Elektrodistribucija Čačak Sistem za daljinski nadzor I upravljanje u TS 35/10kV IKG Guča, TS 35-10kV G.Milanovac2, TS 35-10kV Beršići
2010 HE “Đerdap” Kladovo Zamena SCADA sistema u komandnom centru poslovne zgrade HE “Đerdap” 1
2010 Elektrodistribucija Užice Isporuka i ugradnja sistema upravljanja u TS 35/10kV „Pora 1″ i TS 10/35kV „Sušica“
2010 HE “Đerdap” Kladovo Isporuka, montaža i puštanje u rad elektroopreme za napajanje drenažnog sistema Ljubičevac
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Pilot sistem daljinskog nadzora i upravljanja srednjonaponskom distributivnom mrežom u ED Subotica
2010 Jugoistok Niš Održavanje SDNU u trafostancima
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Održavanje SDNU na elektrodistributivnom području Elektrovojvodina
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Uključivanje TS 35/10kV “Podbara” u sistem daljinskog upravljanja
2010 EMS Beograd Implementacija nove verzije SW na SCADA sistemu VIEW2
2010 Elektroprivreda Srbije Uvođenje sekundarne regulacije u TENT A I faza
2010 HE “Đerdap” Kladovo Rekonstrukcija sistema za signalizaciju kvarova na tornju brodske prevodnice HE “Đerdap” 1
2010 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Adaptacija razvodnog postrojenja 110kV
2010 Elektrovojvodina N.Sad Oprema i radovi za Pilot sistem daljinskog nadzora i upravljanja srednjonaponskom mrežom u ED Sombor
2010 Elektrodistribucija Beograd Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektima EDB
2010 HE “Đerdap” Kladovo Uvodjenje Vlasinskih HE u TSU EPS
2010 HE “Đerdap” Kladovo Rezervni delovi za komandne table agregata i zaštita blok transformatora br. 2 i 3
2010 Termoelektrane i kopovi Kostolac Izrada i isporuka energetske elektro opreme za napajanje i isporuka i montaža i puštanje u rad opreme za daljinski nadzor i upravljanje linijom bunara LC-XII
2010 Panonske TE TO Novi Sad Dodatna oprema donjeg nivoa za III fazu modernizacije upavljanja TE TO Novi Sad
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Izvođenje radova na proširenju MRU sistema ATLAS VIEW T-Power na bloku A6
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Izvođenje radova na proširenju MRU sistema ATLAS VIEW T-Power na bloku A2
2010 HE “Đerdap” Kladovo Održavanje opreme za automatsko upravljanje i daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Đerdap” 1 u 2010. godini
2010 IMP-Srbijavode Isporuka opreme i radova SCADA sistema na branama Bovan i Barje
2010 IMP-Energoprojekt Isporuka opreme i radova SCADA sistema za kontrolu rada sistema Rovni
2010 Elektromreža Srbije Beograd Rekonstrukcija svetlosne signalizacije na TS Sremska Mitrovica 2
2010 Panonske termoelektrane Proširenje SCADA sistema u TE TO Zrenjanin II faza
2010 TE “Morava” Svilajnac Tekuće održavanje sistema za MRU u 2010.
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija turbinskog regulatora bloka A2
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Rekonstrukcija i proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u okviru „Elektrovojvodina“ N.Sad-III faza
2009 GSP Beograd Izrada glavnog izvođačkog projekta, opreme, instaliranja, ispitivanja i puštanja u rad sistema objedinjenog merenja angažovane električne snage i utrošaka električne energije GSP Beograd
2009 ED Beograd Isporuka i puštanje u rad daljinske stanice u TS N. Beograd 3 i radio sistem
2009 ED Beograd Nadogradnja SCADA VIEW 2 sa TASE 2 protokolom u DDC
2009 EMS Beograd Isporuka i ugradnja opreme za modernizciju SCADA sistema VIEW2 u RDC Beograd
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka i ugradnja opreme sa pratećim priborom i softverom za merenje na Velikoj Moravi
2009 EMS Beograd Rekonstrukcija sistema za daljinski nadzor i upravljanje SCADA u RP Mladost
2009 HE “Đerdap” Kladovo Isporuka opreme i radova za sistem upravljanja, zaštite i monitoringa hidroagregata HE “Đerdap” 1
2009 EPS Beograd Projekat informacionog sistema Integrisano skladište podataka TENT A za potrebe donošenja odluka u elektrani, praćenja proizvodnje i energetske efikasnosti
2009 Elnos BL Beograd Isporuka opreme i radova za sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Smederevska Palanka 1
2009 HE “Đerdap” Kladovo Isporuka, montaža i puštanje u rad velike daljinske stanice ATLAS MAX za potrebe uvođenja Vlasinskih HE u TSU EPS HE Vrla1
2009 Termoelektrane i kopovi Kostolac Održavanje upravljačkog sistema (softvera i hardvera PLC ATLAS MAX) na bloku B1 i elektrokomandi u TEKO B
2009 Institut “Nikola Tesla” Beograd Izrada, isporuka i instalacija SCADA aplikacije za radio daljinsko upravljanje rasklopnom opremom na srednjenaponskoj distributivnoj mreži ED Beograd
2009 Energoprojekt niskogradnja Sistem za osmatranje i obaveštavanje i informacioni sistem za nadzor, kontrolu i upravljanje vodoprivrednim sistemom Rovni
2009 EMS Beograd Isporuka i ugradnja daljinske stanice ATLAS MAX/RTL
2009 Termoelektrane i kopovi Kostolac Adaptacija MRU sistema bloka 2 TE “Kostolac” B
2009 Institut “Jaroslav Černi” Beograd Konsultanske usluge na obnovi pumpnih stanica Beogradskog vodovoda i kanalizacije
2009 DMS GRUPA Novi Sad Isporuka SCADA sistema za DC Elektro Krajina
2009 HE “Đerdap” Kladovo Isporuka rezervnih delova za komandne table agregata HE “Đerdap” 2
2009 Termooprema Beograd Isporuka opreme i radova za blok A5 TE “Kolubara” V.Crljeni
2009 Panonske termoelektrane Oprema donjeg nivoa za II fazu modernizacije upravljanja TE TO Novi Sad
2009 TE “Morava” Svilajnac Ispitivanje i remont sistema za merenje, regulaciju i upravljanje
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija sistema upravljanja ATLAS VIEW T-power na bloku A1
2009 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Isporuka opreme za proširenje kapaciteta radne stanice za upravljanje turboagregatom bloka 3, modula za digitalne i analogne ulaze za ATLAS MAX, turbinskog razvoda za o,4kV i lokalnih ormana
2009 Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore Nadogradnja softvera za automatsku meteorološku stanicu AWS-200 u AKL Batajnica
2009 Elektroprivreda Crne Gore Nikšić Isporuka opreme i radova u TS Nikšić
2009 IMP/ Srbijavode Rekonstrukcija komandnog pulta i merno regulacione opreme na brani Bovan Aleksinac
2009 ABS Holding Isporuka opreme i radova za 5 lokalnih SCADA po projektu SIDA
2009 Energoprojekt Beograd Rekonstukcija sistema otpepeljivanja na bloku A5 TE “Kolubara” A
2009 SPC “Vojvodina” Novi Sad Sistem centralnog upravljanja i I faza sistema za automatsku kontrolu vršne energije u JP SPC Vojvodina
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka trenažera AMEG
2008 Energy company Kraljevo Isporuka i puštanje u rad daljinskog nadzora i upravljanja u TS 35/10kV Hladnjača i TS 35/10kV Zablaće
2008 Panonske termoelektrane Projektovanje, inzenjering, montaža i povezivanje opreme, ispitivanje, obuka, podešavanje, testiranje i puštanje u pogon sistema za upravljanje VIEW T-POWER u TE TO Novi Sad u okviru projekta nastavka modernizacije sistema upravljanja TE TO N.Sad-faza 2 i 3
2008 Elektrosrbija Kraljevo SCADA sistem za DDC Kraljevo
2008 EP Crne Gore Nikšić Isporuka opreme i radova za TS Ribarevina
2008 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Projektovanje, razvoj i inženjering MRU sistema turboagregata TA3
2008 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Komponente procesnih računara za adaptaciju MRU TA3
2008 ABS Isporuka opreme i radova sistema centralnog upravljanja za tunele Lipak i Železnik
2008 Elektrovojvodina N.Sad Rekonstrukcija i proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u okviru „Elektrovojvodina“ N.Sad
2008 Simens Beograd Oprema i radovi u TS M. Mitrovica
2008 Elektrosrbija Kraljevo Zamena postojećeg sistema za daljinski nadzor i upravljanje u ED Kruševcu-Pogon Trstenik
2008 Siemens Karlsruhe Oprema i radovi u HE “Perućica”
2008 Elektrovojvodina N.Sad Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u realnom vremenu na području PD Elektrovojvodina doo
2008 ABS Minel Elektrooprema i postrojenja Ripanj Isporuka opreme i radova u TS 35/10kV Mlekara PD Centar Kragujevac i TS 110/6/6kV Rudnik 3 PD TE KO Kostolac
2008 TE KO “Kostolac” Ugradnja i puštanje u rad upravljačko regulacione opreme i upravljačko nadzornog centra za bunarske linije
2008 EMS Beograd Intervencije i modifikacije na programskoj podršci za daljinski nadzor i upravljanje u elektroenergetskim objektima i centrima daljinskog nadzora i upravljanja JP EMS i modifikacije krajnjih stanica u cilju omogućavanja priključenja tih stanica na novi Dispečarski centar EMS
2008 JP “Železnice Srbije” Beograd Isporuka opreme daljinskog upravljanja na pruzi Kraljevo-Čačak-Požega
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka, montaža, ispitivanje i stavljanje u pogon TS Beograd 9, TS Galenika, TS Elektronska industrija, TS Ikarus, TS Aerodrom i prepodešavanje TS Neimar
2008 Jugoistok Niš Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanjai zaštita u realnom vremenu na području PD Jugoistok doo
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka računarske i mrežne opreme za DCS sistem upraljanja bloka A6
2008 Beogradski vodovod I kanalizacija Razvoj sistema za merenje količine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziran na GPRS komunikaciji sa WEB pristupom za potrebe nadzora i upravljanja
2008 Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore Daljinski nadzor automatskih meteoroloških stanica AWS-200
2008 Panonske termoelektrane Modernizacija sistema upravljanja na delu kotla K3 u TE TO Novi Sad
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Održavanje informacionog sistema u PD TENT Obrenovac
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Rekonstrukcija DATA LOGER za blok 6 TENT B
2008 HE “Đerdap” Kladovo Nastavak radova u okviru pripreme Vlasinskih HE za uključenje u TSU EPS i realizacije SCADA sistema
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka daljinskih stanica ATLAS MAX u okviru adaptacije MRU bloka A6
2008 Termoelektrane i kopovi Kostolac Adaptacija sistema upravljanja termoenergetskog bloka 348 MW
2008 IMP / JKP – Beogradske elektrane Rehabilitacija i modernizacija sistema nadzora i upravljanja u TO “NOVI BEOGRAD” (Faza IV)
2007 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Usluge modernizacije i adaptacije MRU sistema bloka A6

 

UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 BS Telecom Solutions Isporuka opreme sistema naplate cestarine
2013 JP “Putevi Srbije” Beograd Dodatni radovi na modernizaciji postojećeg sistema za naplatu putarine na deonicama autoputeva Beograd-Niš-Doljevac, Beograd-Šid i naplatnim stanicama Stara Pazova i Sirig
2013 IMP / JP Autoceste FBiH Instalacija i konfiguracija 14 Smart kamera (LPR licence)
2012 JP Autoceste Federacije BiH, Mostar Nabavka, montaža i održavanje opreme i programske podrške za zatvoreni sistem naplate cestarine
2012 IMP / Ceste BiH Instalacija, konfiguracija i puštanje u rad 30 Smart kamera u BiH
2012 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
2012 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje instalirane opreme sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije
2011 WEG TEHNOLOGY Razvoj, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za naplatu parkiranja u javnoj garaži u ulici Strahinjić Bana
2010 JP “Putevi Srbije” Beograd Proširenje modernizacije sistema naplate putarine
2010 IMP / “Putevi Srbije” Isporuka LPR licenci za 2010. god.
2010 JP “Putevi Srbije” Beograd Nabavka elektromagnetnih barijera i ručnih čitača TAG-ova sa potrebnim softverom
2008-2009 Ministarstvo transporta i telekomunikacija OEBK, DE BANANA, Kinšasa, Kongo Projekat naplate mostarine i video nadzor
2009 IMP / “Putevi Srbije” Isporuka LPR licenci za 2009. god.
2008 Univerzal Monte, Herceg Novi, Crna Gora Uvođenje sistema za naplatu putarine / Naplatna stanica Sitnica
2006 Tončevgradnja doo Surdulica Realizacija elektronskog kontrolnog sistema ulaska vozila na teretni carinski terminal
2008 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije i to: deonica Beograd-Leskovac, Beograd-Sid i Beograd-Subotica
2004-2008 JP “Putevi Srbije” Beograd Modernizacija sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije

 

INFORMACIONI SISTEMI

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 IMP / Poreska uprava Administriranje poreskog oblika – Refakcija akciza
2013 IMP / Poreska uprava IS Utvrđivanje i naplata javnih prihoda – UNJP (Administriranje poreskih oblika za preduzetnike i fizička lica za 2013g.)
2013 Ministarstvo finansija i privrede Uprava za sprečavanje pranja novca Unapređenje sistema za upravljanje dokumentima i predmetima – nadogradnja softvera
2013 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje stručnog nadzora i konsultantskih usluga za 2013. god.
2013 Stalna konferencija gradova i opština – saveza gradova i opština Srbije Izrada informacionog sistema SKGO za praćenje lokalnih finansija za potrebe projekta „Institucionalna podrška SKGO“
2013 Agencija za privredne registre APR e-Portal
2012 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje stručnog nadzora i konsultantskih usluga za 2012. god.
2012 Agencija za privredne registre KAZA – Implementacija informacionog sistema za kompletnu kadrovsku evidenciju i obračun zarada.
2012 IMP / Javno preduzeće PTT Srbija-Ada Huja Implementacija programskih sistema u okviru IS LPA kao podrška procesu izvoza štampe i evidencije uručenja rešenja
2012 Agencija za privredne registre Studija razvoja i bezbednosti informacionog sistema Agencije za privredne registre
2012 Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca Nadogradnja i unapređenje Alfresco DMS rešenja i puna podrška reorganizaciji Uprave (organizacione jednice, radni tokovi, uloge).
2011 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede-uprava za agrarna plaćanja Evaluacija, nadzor i konsalting u procesu javne nabavke
2011 Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca Nadogradnja softvera
2011 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje UNJP
2011 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje stručnog nadzora i konsultantskih usluga za 2011. god.
2011-13 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje IS JRPO (jedinstvenog registra poreskih obveznika)
2011 IMP / Poreska Uprava, Beograd IIS Poreske Uprave
2011 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Elektronski potpis i aplikacija za OnLine upozorenja
2011 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Automatski prijem struktuiranih XML podataka i konfigurabilni šabloni za dokumente
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Unapređenje aplikacije „Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima“
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Sistem za razmenu dokumenata sa obveznicima u elektronskom obliku
2010 IMP / Uprava za sprečavanje pranja novca Unapređenje sistema za upravljanje dokumentima i predmetima novim funkcionalnostima
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Klijentska aplikacija za efikasan prijem papirne dokumentacije
2010 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje IS
2010 Ministarstvo finansija Poreska uprava Dodatne isporuke softvera, inicijalizacije podataka za novi registar poreskih obveznika
2010 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje stručnog nadzora i konsultantskih usluga za 2010. god.
2009 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje stručnog nadzora i konsultantskih usluga za 2009.god.
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje za podršku poslovanja Sektoru za računarsku podršku, odnosno Službe održavanja računarske, komunikacione i prateće opreme – Partija 3
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje za izveštavanje i analizu rizika -Partija 2
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje jedinstvenog registra poreskih obveznika – partija 1
2009 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Aneks 4 – Instaliranje i konfigurisanje produkcionog okruženja za projekat Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima sa predajom dokumentacije i obukom
2009 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Aneks 3 -Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima- Document i Case Management
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Aneks 2 Izrada izveštaja o stanju računarske – komunikacione mreže Uprave i predlog mera za njeno unapredjenje
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Aneks 1 Projekat pomoćnih sistemskih funkcija IS USPN: Validacija, Kursna lista, Lista terorista
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
2007 Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije Informacioni sistem lokalne poreske administracije – IS LPA

 

EKSPERTSKI SISTEMI I SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013-17 EU 7th Framework Project) GenderTIME – Transferring, Implementing and Monitoring Equality
2013-16 EU 7th Framework Project) SPARTACUS – Satellite Asset Tracking for Supporting Emergency Management in Crisis Operations
2012-16 EU 7th Framework Project) EPIC HUB – Energy Positive Neighbourhoods Infrastructure
2012-15 EU 7th Framework Project) HydroWEEE DEMO – Innovative Hydrometallurgical Processes to recover Metals from WEEE including lamps and batteries – Demonstration
2012-15 Tempus IV INCOMING – Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs
2011-14 SCOPES Swiss National Science Foundation CARE Robotics – Creative Alliance in Robotics Research and Education Focused on Medical and Service Robotics
2011-14 SEE programme TV-WEB – Tackling the ‘’Digital Divide’’ in SEE by using the capacity of existing DTT networks
2011-14 EU 7th Framework Project LOD2 – Creating Knowledge out of interlinked Data
2011-14 South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE-Programme) EVAL-INNO (Fostering Evaluation Competencies in Research, Technology and Innovation in the SEE Region)
2011-14 EU 7th Framework Project CASCADE: ICT for Energy Efficient Airports
2011-14 EU Cost COST – Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments – COST Action IC1004
2011-14 EU SEE project FORSEE – Regional ICT Foresight exercise for Southeast European Countries
2011-14 The Research Council of Norway WBinNO – Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans
2010-13 EC Improved SME Competitiveness and Innovation – Republic of Serbia
2010-13 EU 7th Framework Project META-NET – A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance
2008-11 EU 7th Framework Project CESAR – Central And South-East EuropeAn Resources
2008-11 EU 7th Framework Project PROCEED – PROmotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable Development with the support of the Enterprise Europe Network
2008-2011 EU 7th Framework Project EnergyWarden – Design and Real Time Energy Sourcing Decision in Buildings
2008-2011 EU 7th Framework Project EMILI – Emergency Management in Large
2011-8 EU 7th Framework Project WBC-INCO-NET
2011-8 EU 7th Framework Project Agro Sense
2011-8 EU 7th Framework Project HELENA – Higher Education Leading to ENgineering And scientific careers
2010-12 EU 7th Framework Project ICT-WEB-PROMS – Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries
2011-8 EU 7th Framework Project HydroWEEE – Innovative Hydrometallurgical Processes to recover Metals from WEEE including lamps and batteries
2007-10 EU 7th Framework Project REFLECT / Responsive Flexible Collaborating Ambient

 

RAČUNARSKE MREŽE I RAČUNARSKI SISTEMI U VELIKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 IMP / Ministarstvo pravde i državne uprave Stručni nadzor nad realizacijom WAN-a Uprave za izvršenje krivičnh sankcija
2012 Nacionalna služba za zapošljavanje Strukturni kablovski sistem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
2012 IMP / Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Konsultantske usluge za Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
2011 Ministarstvo pravde Republike Srbije Stručni nadzor nad ugradnjom DATA centra sudstva u objektu u Nemanjinoj 9
2011 Ministarstvo pravde Republike Srbije Stručni nadzor nad realizacijom WAN mreže sudstva u ustanovama u sastavu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
2011 Narodna banka Srbije Instalacija strukturnog kablovskog sistema u Narodnoj banci Srbije
2010 Ministarstvo pravde Republike Srbije Izrada tehničke dokumentacije – glavni projekat WAN – izmene i dopune
2010 Ministarstvo pravde Republike Srbije Stručni nadzor realizacije ugovora o nabavci usluga, opreme i održavanju WAN/PN mreže sudstva
2009 Ministarstvo pravde Republike Srbije Glavni projekat WAN računarsko-komunikacione mreže sudstva Republike Srbije
2009 Ministarstvo pravde Republike Srbije Glavni projekat WAN računarsko-komunikacione mreže Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
2009 Ministarstvo odbrane – VMA Glavni projekat lokalne računarske mreže u novo-adaptiranom prostoru Magnetne rezonance VMA
2008 Republički geodetski zavod Glavni projekat instalacije lokalne računarske mreže u Republičkom geodetskom zavodu Služba za katastar nepokretnosti Ražanj
2008 Republički geodetski zavod Glavni projekat instalacije lokalne računarske mreže u Republičkom geodetskom zavodu Služba za katastar nepokretnosti Paraćin

 

SISTEMI ZA VIDEO NADZOR I EVIDENCIJU ULASKA

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 PD “Hidroelektrane Đerdap” Isporuka opreme i montaža opreme za video nadzor i prenos signala do dispečerskog centra HE “Đerdap”
2011 TE KO “Kostolac” Uvođenje sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena
2011 JP “Srbijagas” Beograd Sistem za identifikaciju i evidenciju ulaska i izlaska zaposlenih i drugih lica u krug preduzeća
2010 Beogradski sajam Automatizacija kontrole kretanja pešaka
2010 JP “Nuklearni objekti Srbije” Uvođenje sistema video nadzora i evidencije ulaska
2010 Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd Parking sistem
2008 Drinsko limske HE “B.Bašta” Isporuka, montaža i puštanje u rad Sistema za registraciju radnog vremena

 

OIO SISTEMI

Realizovani sistemi

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2012 Kaldera Company, Laktaši, Republika Srpska, BiH Isporuka 7 kom. alarmnih stanica i povezivanje sa ranije isporučenom opremom u Centru OiO III faza
2011 Ministarstvo odbrane Alžira Isporuka, montaža i puštanje u rad 15 kompleta elektronskih sirena visokih performansi i dalekog dometa, snage 115 dB(C)/30m, sa pultom za daljinsko upravljanje, za potrebe Uprave vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane
2011 Kaldera Company, Laktaši, Republika Srpska, BiH Izrada Alarmnog sistema za HET (II faza)
2011 JP „Vodovod“ Vranje Rekonstrukcija sistema OiO PRVONEK
2011 AD Rudnik i flotacija „Rudnik“ Rekonstrukcija postojećeg alarmnog sistema
2010 Kaldera Company, Laktaši, Republika Srpska, BiH Realizacija Sistema OiO za potrebe HE „Trebinje“ – I faza Sistema OiO (isporuka opreme Opštinskog Centra za OiO i opreme za podcentre na branama „Grancarevo“ i „Gorica“ i 10 alarmnih stanica)
2010 JVP „Srbijavode“ Izrada projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slučaju rušenja brane „Barje“
2010 JVP „Srbijavode“ Izrada projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slučaju rušenja brane „Bovan“
2010 JKP“Vodovod“ Užice Izrada idejnog rešenja sistema OiO za grad Užice i područje nizvodno od brane „Vrutci“
2010 Energoprojekt Niskogradnja Realizacija Sistema OiO za potrebe JVP „Kolubara“ za branu ROVNI kod Valjeva. Izrada i isporuka Sistema OiO (Centar za OiOU, podcentar na brani „Rovni“ i 24 alarmne stanice).
2008 HE „Bajina Bašta“ Rekonstrukcija i osavremenjivanje starog Sistema OiO iz 1989. godine (zamena opreme u Opštinskom centru OiO, podcentru na brani i opreme u alarmnim stanicama)
2008 HE „Višegrad“ Dalje proširenje Sistema OiO za HE „Višegrad“ (faza III) sa tri nove alarmne stanice nizvodno od brane. Komunikacija je realizovana preko UHF radio veza i GPRS veze (kao rezerevnog prenosnog puta).

 

Projekti

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2010 AD Rudnik i flotacija „Rudnik“ Izrada idejnog projekta sistema OiO za novo definisanu zonu ugroženosti branu Rudnik kod G. Milanovca
2010 JKP „Vodovod“ Užice Izrada Idejnog rešenja sistema OiO za grad Užice i područje nizvodno od brane „Vrutci“.
2010 JVP „Srbijavode“ Izrada Glavnog projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slučaju oštećenja i/ili rušenja brane „Bovan“ kod Aleksinca.
2010 JVP „Srbijavode“ Izrada Glavnog projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slučaju oštećenja i/ili rušenja brane „Barje“ kod leskovca.
2009 TE „Gacko“ Izrada Glavnog projekta Sistema OiO za brane „Vrba“ i „Klinje“ koji se nalaze u sklopu TE „Gacko“, Republika Srpska, BiH, i koje ugrožavaju teritoriju opštine Gacko.
2008 HE „BajinaBašta“ Izrada Izvođačkog projekta : Rekonstrukcija i osavremenjivanje starog Sistema OiO koji je isporučen i pušten u rad 1989. godine.
2008 HE na Trebišnjici Izrada Glavnog projekta Alarmnog sistema uzbunjivanja i obaveštavanja u slučaju oštećenja i/ili rušenja brane „HE na Trebišnjici“ kod Trebinja.

 

NAMENSKI SISTEMI

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 Zastava oružje Sistem balističkog analizatora
2013 Vojska Srbije Zemaljska stanica bespilotne letelice PEGAZ
2013 Vojska Srbije Nulta serija CVOJ M11
2011 Iritel / Vojska Srbije Osmatrački radar P12
2009/ 2010 Vojska Srbije Lokalna računarska mreža radarske stanice

 

TELEKOMUNIKACIJE

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2013 Ensico Razvoj modula DEM_2X
2013 EMS Beograd Isporuka sprežnih filtera
2013 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uređaja
2013 LAM Research, USA Razvoj i isporuka uređaja
2013 Roaming Networks Isporuka uređaja TZ600
2013 Elektrovojvodina Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2013 Norbris Biowave projekat
2013 Roaming Networks Isporuka uređaja za prenos signala telezaštite tipa TZ600
2012 EMS Beograd Isporuka uređaja za prenos signala telezaštite tipa TZ600
2012 Elektroprenos BiH Nabavka uređaja TZ-600
2012 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uređaja
2012 Elektrodistribucija Beograd Uspostavljanje telekomunikacione veze za proširenje sistema daljinskog upravljanja u pogonu Mladenovac
2012 Elektrodistribucija Beograd Preventivno održavanje na nivou tri godine
2011 Finsoft Ltd., UK STOS 2 razvoj i isporuka
2011 Elektrodistribucija Beograd Registrofoni za EDB
2011 Elektrovojvodina Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2011 MSC Gmbh, Nemačka Razvoj nanoRISC modula
2011 Elektrodistribucija Beograd Dogradnja radio modema za prenos podataka SDU
2011 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uređaja
2010 EMS Beograd Nabavka opreme za održavanje TK sistema
2010 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka i ugradnja digitalnih VF uređaja sa opremom za HE Đerdap
2010 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2010 JP “Elektroprivreda Srbije” Beograd Registrofoni za TE Nikola Tesla
2010 EMS Beograd Isporuka uređaja distantne zaštite za EMS
2010 JP “Elektroprivreda Srbije” Beograd Studija razvoja telekomunikacionog sistema privrednog društva za distribuciju električne energije
2010 ACS Razvoj PEC konektora
2010 Finsoft Ltd., UK Razvoj novih STOS modula
2010 Finsoft Ltd., UK Proizvodnja STOS 3XGA video modula
2009 Elektrovojvodina Novi Sad Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2009 Ministarstvo odbrane Uređaj za zaštitu govora u telefonskom kanalu uvršteno u NVO Vojske Srbije
2009 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka digitalnih VF uređaja
2009 MUP Isporuka registrofona za MUP
2009 Elektrodistribucija Beograd Instalacija Omni-Sight displej menadžment sistema u EDB
2009 Elektrodistribucija Beograd Registrofoni za EDB
2009 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2009 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka VF uređaja
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2008 PD „HE Đerdap“, Vlasinske hidroelektrane – Surdulica Isporuka dva digitalna VF uređaja
2007 Elektroistok izgradnja Montaža digitalnih VF uređaja i uređaja za prenos signala distantne zaštite