U listi izabranih referenci naveden je samo deo novijih projekata koje su realizovali naši eksperti. Iako obuhvata samo jedan mali segment dostignuća od osnivanja Instituta do danas, ona na najbolji način ilustruje raznovrsnost istraživanja, razvoja i programa koji se neguju u Institutu „Mihajlo Pupin“.

– UPRAVLJANJE PROCESIMA
– UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM
– INFORMACIONI SISTEMI
– EKSPERTSKI SISTEMI I SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU
– RAČUNARSKE MREŽE I RAČUNARSKI SISTEMI U VELIKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA
– SISTEMI ZA VIDEO NADZOR I EVIDENCIJU ULASKA
– OIO SISTEMI
– NAMENSKI SISTEMI
– TELEKOMUNIKACIJE


 

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2021 Siemens doo Beograd Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za DCS sistem upravlјanja bloka B3 na TE Kostolac B
2021 ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd Radovi na implementaciji i ugradnji SCADA SN sistema
2021 AD Elektromreža Srbije Održavanje i programska podrška sistemu za upravljanje EES
2021 AD Elektromreža Srbije Nadogradnja sistema za lokalno i daljinsko upravljanje procesima Atlas Max-RTL
2020 JP Elektroprivreda Srbije Beograd Ogranak HE Đerdap Rekonstrukcija i modernizacija opreme na centralnoj komandi HE Djerdap 1
2020 Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Nadogradnja SCADA sistema u NDC-u
2020 JP Putevi Srbije Beograd Održavanje opreme, sistema i instalacija za upravlјanje tunelima na K10, AP Miloš Veliki i obilaznici oko Beograda
2020 Hidro-Tan d.o.o. Beograd Isporuka i ugradnja opreme za MHE Rekovići
2020 Elektrozapad d.o.o. Beograd BMS – Building management system (sistem za upravljanje zgradom) – KBC Dedinje 2
2020 JP Elektroprivreda Srbije Beograd Rekonstrukcija sistema sopstvene potrosnje HE Zvornik – Faza 2
2020 MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI SCADA sistem – prilagođavanje za prelazak postojećih pomoćnih pogona na novi sistem upravljanja HE na Drini, HE Višegrad
2020 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Rekonstrukcija sistema upravljanja u crpnoj stanici (povezivanje na DCS sistema blokova B1 i B2 i opste grupe)
2020 JP Elektroprivreda Srbije Beograd Мodernizacija sistema za prikupljanјe procesnih podataka
2020 TRANSYS spol. s r.o Elektro deo Sistema za otpepeljavanje na TE Kostolac B3
2020 JP EPS Ogranak Drinsko Limske HE, He Bajina Bašta Revitalizacija Kontrol sistema RHE Bajina Bašta
2020 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za ODG na lokaciji TENT B
2019 ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd Izvođenje radova na izgradnji dispečerskog centra sa isporukom i ugradnjom opreme i izradom projektne dokumentacije
2019 ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd Softverski alat “Simulator za obuku dispečera”
2019 China Machinery Engineering Corporation, Beograd Proizvodnja i isporuka kontrolnog sistema i instrumentacije za mazutnu pumpu za II fazu Projekta Termoelektrane Kostolac B
2019 JP EPS Ogranak TE-KO Kostola Izrada simulatora za upravljački sistem sa PLC PUPIN
2019 JP Elektroprivreda Srbije Beograd Ogranak HE Đerdap Rekonstrukcija PL1 i XW5E ormana na dodatnoj elektrani (HE Đerdap 2)
2019 JP Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak HE Đerdap Isporuka, instalacija, konfiguracija testiranje i puštanje u rad opreme i softvera SCADA sistema za potrebe HE Đerdap 2
2019 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Remont DCS sistema TE “Morava”
2018 Elektromontaža, Kraljevo Isporuka opreme i izvođenje radova na montaži SCADA sistema  za potrebe Vetroparka “Košava”
2018 JP Elektromreža Srbije, Beograd Isporuka i montaža opreme za daljinski pristup uređajima za relejnu zaštitu i upravljanje i arhiva podataka
2018 Elnos BL, Beograd Rekonstrukcija kućnog agregata u HE “Zvornik”
2018 Kaldera Company, Banja Luka Isporuka opreme i radova za SCADA sistem za Automatski protivgradni sistem RS
2018 Tehnounion-Energy doo, Sremska Kamenica Radovi na sistemu daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom za ogranak Elektrodistribucija Sremska Mitrovica
2018 Tehnounion-Energy doo, Sremska Kamenica Radovi na sistemu daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom za ogranak Elektrodistribucija Valjevo
2018 JP EPS HE Đerdap Oprema i softver SCADA sistema Đerdap 1
2018 Energotehnika – Južna Bačka Nabavka, isporuka i ugradnja SCADA sistema na izgradnji vetroparka Kovačica
2018 Evropska unija Delegacija EU u Srbiji za račun Vlade Srbije Development of remote supervision and control systems for the medium voltage distribution grid in the area of Elektrosrbija Kraljevo
2018 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Novi kontrolno upravljački sistem na bloku A1 TE KO Kostolac
2018 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Centralni dipečerski sistem-centralni sistem planiranja, faza 1 i 2
2017 China Machinery Engineering Corporation Beograd DCS Service and Consultng for the PHASE II of the Kostolac – B Power plant
2017 Elektroprivreda Crne Gore Nikšić Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE “Perućica” – Rekonstrukcija i modernizacije turbinske regulacije agregata A5, 40MVA
2017-2019 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Nastavak realizacije razvoja i primene informaciono poslovnog projekta PROTIS
2015-2018 GRTE Alžir Isporuka 22 RTU sa rezervnim delovima, integracija opreme, nadzor i obuka
2017 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac PLC moduli za upravljački sistem VIEW 6000
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak TE KO, Kostolac Nabavka i ugradnja servorazvodnika i kontrolera MOOG na hidrauličnim pogonima
2017 Operator distributivnog sistema EPS Distribucija, Beograd Izgradnja Glavnog dispečerskog centra ODS-a (Rezervni nacionalni dispečerski centar)
2017 JP EPS, Beograd Ogranak Drinsko-Limske HE Bajina Bašta Rekonstrukcija TS “Metaljka”
2017 AD Elektromreža Srbije Nadogradnja sistema za lokalno i daljinsko upravljanje procesima Atlas Max-RTL
2017 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Adaptacija MRU i DCS sistema upravljanja na bloku A4
2017 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Nadzorni sistem rada svih blokova TENT-a (SCADA i Web server)
2017 Elektroprivreda Crne Gore Nikšić Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE “Perućica” – Rekonstrukcija i modernizacije turbinske regulacije agregata A5, 40MVA
2017 EPS JP “Elektrokosmet” Softver upravljačkog i informacionog sistema SCADA
2017 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Nadogradnja Atlas Max stanica SCADA
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Održavanje opreme TSU Vlasinske hidroelektrane
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Servis elektronskih uređaja i nadogradnja softvera HE Đerdap 2
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Održavanje sistema SCADA – HE Đerdap 1
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Daljinsko upravljanje i nadzor na drenažnim sistemima u priobalju HE Đerdap 1
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Daljisko upravljanje pumpnim stanicama u priobralju HE Đerdap 2
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Ogranak “Drinsko-Limske hidroelektrane Bajina Bašta ntervencije i održavanje na upravljačko akvizicionoj opremi IMP – Ogranak DLHE
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Održavanje postrojenja sa PLC Pupin
2017 JKP Beogradski vodovod i kanalizacija RTU stanice na objektima KCS
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Održavanje nadzorno upravljačkih sistema PUPIN View T-Power u TE Kolubara
2017 JP Elektroprivreda Srbije, Beograd Elektronski sistem SCADA za potrebe HE Đerdap
2017 JP za vodosnabdevanje “Rzav” Arilje Rekonstrukcija dela sistema upravljanja i regulacije u vodosistemu “Rzav”
2017 POWER GEN d.o.o. Izvođenje radova na izgradnji objekta male hidroelektrane Vrgudinac
2017 JP Elektroprivreda Srbije Ogranak TENT Beograd Obrenovac Crpna stanica – uvođenje rashladnih pumpi u novi sistem upravljanja
2017 EPS – Distribucija, Beograd Automatizacija u ogranku Aranđelovac – Uvođenje TS 35/10kV u SDU i DC u pogonu Topola
2017 NIS Usluga servisiranja sistema za automatsko upravljanje na skladištima Bloka za Promet za 2017. godinu
2016 Elektromreža Srbije A.D. Beograd Integracija gateway uređaja na proizvodnim objektima sa lokalnim sistemima, isporuka opreme, pripadajućeg softverskog paketa, obuka, montaža i puštanje u rad
2016 JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja
2016 Aerodrom Nikola Tesla Beograd Sistem daljinskog nadzora trafo stanica
2016 JP Elektromreža Srbije Beograd Sinoptika u RDC Novi Sad
2016 JP EPS Beograd Ogranak HE Đerdap Kladovo Održavanje i ugradnja daljinskog upravljanja crpnim stanicama
2016 Operator distributivnog sistema EPS Distribucija, Beograd Radovi na unifikaciji rada dispečerskih centara operatera distributivnog sistema- isporuka i ugradnja opreme, licenci, softvera i topologije, pratećih radova i obuke
2016 Aerodrom Nikola Tesla Beograd Održavanje sistema CSNU
2016 JP Elektroprivreda Srbije Ogranak Panonske elektrane Održavanje akvizicionih sistema (SCADA, DATA LOGER, TSU)
2016 JP Elektroprivreda Srbije Ogranak TENT Beograd Obrenovac Godišnje servisiranje MRU DCS sistema blokova TENT A1, A2, A4 i A6
2016 JP za vodosnabdevanje “Rzav” Arilje Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja na MRB “Trbušani”
2016 Termoelektro Enel a.d. Računarsko upravljanje elektrofiltarskim postrojenjem
2016 JP Elektroprivreda Srbije Ogranak TENT Beograd Obrenovac Adaptacija relejne zaštite i komandovanje izvodnih polja 25kV i sopstvene potrošnje u EVP Brgule
2016 JP Elektroprivreda Srbije Ogranak TENT Beograd Obrenovac Umrežavanje sistema električnih zaštita  na blokovima A1 i A2 sa sistemom DCS
2016 JP “Elektroprivreda Srbije” Ogranak TE-KO Kostolac Modernizacija i upravljanje dizel električnim agregatima TEKo Kostolac B
2016 JP “Elektroprivreda Srbije” Ogranak TE-KO Kostolac Rekonstrukcija upravljanja regulacionim pogonima na ventilima 1RR05C002-1RR08C008 na TE-KO B1
2016 China Machinery Engineering Corporation (CMEC) IP Telephone System and additional optical line for FGD system
2016 JP “Elektromreža Srbije” Održavanje i rekonstrukcija tehničkog sistema upravljanja
2016 JP EPS Limske HE- HE Bistrica Nabavka, montaža i puštanje u rad grupnog regulatora u “Limskim HE” – HE “Bistrica”
2016 EPS – Distribucija Radovi na izgradnji Glavnog dispečerskog centra operatera distributivnog sistema
2016 JP EPS Ogranak TENT Uvođenje SCADA sistema II faza za crpnu stanicu rashladne vode na lokaciji TENT A Obrenovac
2016 EPS Distribucija Modernizacija merenja na 110kV strani transformatorskih stanica
2016 JP EPS, Ogranak HE Đerdap Kladovo Programska podrška i servisiranje opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja – Održavanje opreme za TSU
2016 JP EPS, Ogranak HE Đerdap Kladovo Programska podrška i servisiranje opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja – Usluge servisa elektronskih uređaja i nadogradnja softvera HE Đerdap 2
2016 JP EPS, Ogranak HE Đerdap Kladovo Programska podrška i servisiranje opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja – Održavanje SCADA sistema
2016 Elektroistok izgradnja Oprema i radovi na TS 110kV za realizaciju osnovnog ugovora: Nabavka, montaža i puštanje u rad opreme na rekonstrukciji i izgradnji razvodnog postrojenja 110kV Drmno
2015 JP EPS – Ogranak TE Kostolac Implementacija upravljačkog sistema za odsumporavanje
2015 Elektromreža Srbije Beograd Nadogradnja IMP SCADA sistema u NDC
2015 EPS Distribucija-“Centar” Kragujevac Softverski paket SCADA – oprema i povezivanje za obezbeđenje nadzora, upravljanja i protok informacija za DDC Centar Kragujevac
2015 EPS Distribucija Rekonstrukcija relejne zaštite i automatizacija u ogranku Čačak
2015 JP EPS ogranak HE Đerdap Kaldovo Vibrodijagnostika agregata
2015 JP EPS ogranak TE-KO Kostolac Nabavka i ugradnja servorazvodnika kontrolera MOOG
2015 JP EPS Beograd Daljinsko upravljanje i nadzor u pumpnim stanicma
2015 ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd Isporuka SCADA sistema u pogonima Ćuprija i Paraćin
2015 JP “Elektromreža Srbije” Nadogradnja sistema za lokalno i daljinsko upravljanje procesima Atlas Max-RTL
2015 EPS HE Đerdap Kladovo Rekonstrukcija sistema za merenje nivoa akumulacije
2015 EPS, TENT Obrenovac Adaptacija relejne zaštite u EVP Brgule
2015 PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Rezervni delovi za TSU, sistem upravljanja, zaštite i monitoringa za HE Đerdap 1
2015 PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Rezervni delovi TSU za Vlasinske HE
2015 JP EPS PD TENT Adaptacija komandovanja u EVP Brgule
2015 Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad Modernizacija postojećih i uključenje novih elektroenergetskih objekata u SDU
2015 Rudarski basen Kolubara Nabavka i ugradnja elektro opreme za daljinski nadzor i upravljanje crpnim stanicama na regulaciji vodotokova druge faze Dubokog potoka
2015 JP “Elektromreža Srbije” Beograd Daljinski pristup uređajima za RZU i arhivu podataka
2015
JP “Elektromreža Srbije” Beograd Oprema za obezbeđenje prenosa podataka iz proizvodnih objekata
2014
PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac” doo Oprema PLC PUPIN – Rezervni delovi za upravljačke sisteme
2014
PD “Jugoistok” Niš Nabavka RTU i ugradnja i implementacija na SDU TS 35/10KV
2014
ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje BiH Zamena Sistema upravljanja na HET 2
2014
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Održavanje sistema daljinskog upravljanja KCS
2014
JP za vodosnabdevanje “Rzav” Arilje Rekonstrukcija sistema nadzora, upravljanja i regulacije u vodosistemu “Rzav”
2014
JP EPS – PD TENT Obrenovac Spoljni objekti TENT A, crpna stanica rashladne vode (uvođenje SCADA sistema)
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Održavanje opreme za TSU u “Vlasinske HE”
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Usluge servisa elektronskih uređaja i nadogradnja softvera na objektima HE “Đerdap 2”
2014
JP EPS – PD TENT Obrenovac Usluge godišnjeg održavanja nadzorno-upravljačkih sistema “IMP-Automatika” na TE “Kolubara”
2014
TE “Morava” Svilajnac Remont SCADA sistema
2014
PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac” doo Oprema PLC PUPIN – Rezervni delovi za upravljačke sisteme
2014
PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac” doo Isporuka, montaža, puštanje u rad nove ili rekonstruisane MRU opreme – modernizacija upravljanja u bager stanici
2014
Elektrosrbija doo Kraljevo Održavanje SDU, upseva i registrofona
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Projektovanje i zamena komandnih tabli gornjih zatvaračnica HE Vrla 2,3 i 4
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Rekonstrukcija sistema upravljanja u HE “Pirot”
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Izrada projekta elektroenergetskih instalacija spoljnih objekata, Partija 2 za potrebe HE “Đerdap 2”
2014
PD “Hidroelektrane Đerdap” doo Kladovo Izrada Projekta proširenja sistema upravljanja elektranom Partija 1 za potrebe HE “Đerdap 2”
2014
PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac” doo Isporuka, montaža, povezivanje, puštanje u rad nove ili rekonstruisane opreme – modernizacija merne opreme na bloku B1
2014
Informatika Beograd Sistem upravljanja za rost i kracer (drobilice za šljaku, trake za šljaku)
2014
JP “Elektromreža Srbije” Održavanje i programska podrška sistemu za upravljanje EES
2014
Elektrosrbija Kraljevo Održavanje SCADA, SRC i PUPIN
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Sanacija sistema upravljanja, regulacije zaštita i merenja na turboagregatu TA 3 -65 MW
2014
Elektrovojvodina Novi Sad Održavanje SDU
2014
Panonske TE-TO doo Novi Sad Održavanje akvizicionih sistema – nadogradnja postojećeg DCS sistema – monitoring procesa proizvodnje u XPV-u
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Adaptacija postojećeg SCADA sistema “Mihajlo Pupin” radi povezivanja sa DCS-om bloka B
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Umrežavanje terminala električnih zaštita 6kV i generatora u sistem upravljanja u bloku A3
2014
PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac” doo Održavanje postrojenja sa PLC Pupin
2014
Deneza M Inženjering Izvođenje instalacija slabe struje na rekonstrukciji i dogradnji čekaonica i fingerskih hodnika A i C (Povezivanje u komunikaciju SCADA sistema sa opremom u TS Terminal 2)
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Ažuriranje softvera i izrada algoritama upravljanja MRU DCS sistema dispečing blokova TENT A
2014
Elektrodistribucija Beograd Održavanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Isporuka komponenti MRU DCS sistema “Dispečing” blokova TENT A
2014
PD Termoelektrane Nikola Tesla Godišnje održavanje DCS “IMP Atlas view T-power”
2014
Železnice Srbije AD Uređaj za prenos signalizacije iz PS Inđija selo u CDU Topčider i isporuka prateće opreme
2014
Železnice Srbije AD Prenosni sistem za povezivanje daljinskog upravljanja CDU Topčider sa EVP Inđija
2014
ENERGOPROJEKT-OPREMA Isporuka merne, upravljačke i nadzorne opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja bloka TENT A3
2014
SOLARTEC SRB doo Oprema i radovi za RP Beočin
2014
ALSTOM Power, Poland Implementacija novih uređaja i sistema u DCS i revitalizacija MRU opreme na remontu bloka B1
2014
Siemens d.o.o. Beograd Isporuka opreme i radova za kogeneraciju Velebit 3
2014
JP “Elektromreža Srbije” Ostvarivanje prenosa redundantnih merenja do NDC-a sa nabavkom prateće opreme
2014
“HE na Drini” HE Višegrad Isporuka opreme i radova za Monitoring sistem za tri generatora u HE Višegrad
2014
JP za vodosnabdevanje “Rzav” Arilje Isporuka opreme i izvođenje radova na proširenju sistema daljinskog upravljanja za dva lateralna priključka – Prislonica i Rasna
2014
VOITH Hydro Izvođenje radova i isporuka opreme na rekonstrukciji HE “Zvornik”
2014
JP za vodosnabdevanje “Rzav” Arilje Isporuka opreme i izvršenje usluga i radova na proširenju sistema daljinskog nadzora i upravljanja za prikljucke Prislonica i Rasna
2014 EPS PD “Panonske TE-TO” Novi Sad Održavanje akvizicionih sistema – proširenje sistema upravljanja
2014 JP EPS “Elektrosrbija” Kraljevo SCADA sistem za potrebe upravljanja TS 110 kV i 35/10kV za ogranak Arandelovac i Novi Pazar
2014 Energoprojekt oprema ad Beograd Proizvodnja i isporuka opreme za potrebe projekta, izvršenje usluga u Nigeriji i otklanjanje nedostataka u garantnom roku
2013 PD “Hidroelektrane Ðerdap” doo Kladovo Radovi na automatskom upravljanju i daljinskom nadzoru na drenažnim sistemima “Kovin” i “Knicanin”
2013 Elektrosrbija doo Kraljevo SCADA sistem za potrebe upravljanja TS 110 kV i 35/10kV za ogranak Jagodina i Kraljevo
2013 Elektroprivreda Srbije, PD “Termoielektrane i kopovi Kostolac” Izrada projekta automatizacije toplotnih podstanica
2013 Elektrovojvodina doo Novi Sad Rekonstrukcija i proširenje SDU na svim nivoima
2013 “NIS” A. D. Novi Sad Nabavka opreme i materijala – Video Wall, pružanje usluga i izvodenje radova po principu “kljuc u ruke” za Dispecerski centar u PC Novi Sad
2013 JP “Elektromreža Srbije” Beograd Izrada studije “Sistemi za kontinualno pracenje temperature nadzemnih elektroenergetskih vodova u prenosnoj mreži JP EMS”
2013 JP EPS PD TENT Nabavka bekap sistema
2013 Elektrosrbija doo Kraljevo Nabavka dobara sa uslugom ugradnje radi pripreme za daljinsko upravljanje i rekonstrukcije mikroprocesorske zaštite u TS 35/10 Despotovac
2013 PD Elektrodistribucija Beograd Izgradnja DC Krnjaca – infrastrukturno uredenje za potrebe povezivanja u jedinstveni sistem daljinskog upravljanja
2013 JP “Elektromreža Srbije” Beograd Isporuka, obuka, finalna konfiguracija i puštanje opreme u rad na sinoptickom prikazu u objektima JP EMS
2013 JP “Elektromreža Srbije” Beograd Nabavka softvera, licenci i puštanje u rad nove verzije sistema SCADA/AGC u NDC
2013 PD “Hidroelektrane Ðerdap” doo Kladovo Usluge programske podrške i intervencije na opremi sistema za automatsko upravljanje i daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Ðerdap”
2013 PD “Drinsko-Limske hidroelektrane” Održavanje upravljacko akvizicione opreme u HE “Bajina Bašta”
2013 JP “Elektromreža Srbije” Nadogradnja i podešavanje SCADA sistema za RDC Valjevo i RDC Kruševac
2013 Terming doo Beograd Sanacija infrastrukture rezervoara R-29 u okviru instalacija “Smederevo”
2013 PD Panonske termoelektrane – toplane doo Novi Sad Prva faza adaptacije sistema upravljanja kotla K2 u TE-TO Zrenjanin
2013 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja sistema daljinskog upravljanja u TS35/10 KV Zlatiborka
2013 PD “Drinsko-Limske hidroelektrane” Rekonstrukcija komandne table i komandnog stola na Centralnoj komandi nakon završene revitalizacije agregata HE “Bajina Bašta)
2013 PD Termoelektrane “Nikola Tesla” Remont turbinskog monitoringa
2013 HE “Ðerdap” Kladovo Isporuka dobara i izvodenje radova na zameni komandnih tabli agregata u HE “Vrla3” i prilagodavanje sistema upravljanja agregata A3 i A4 u HE “Vrla 1”
2012 Kaldera Company Laktaši Zamena sistema upravljanja agregatom na HET 2
2012 RB “Kolubara” –Železnicki Transport Elektronski brzinomeri EB-96 za lokomotive LEW EL3/03
2012 Sever Subotica Oprema i radovi na ugradnji dodatnog agregata HE “Meduvršje”
2012 Siemens doo Beograd Isporuka opreme i radova u TS Vranje 4
2012 Elektrovojvodina N.Sad Modernizacija, rekonstrukcija i proširenje SDU sistema daljinskog nadzora i upravljanja na podrucju “Elektrovojvodina” d.o.o. Novi Sad
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Prilagodavanje komandne table agregata novom sistemu pobude u HE “Ðerdap 2”
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Izvodenje dodatnih radova i dodatna isporuka dobara na zameni komandnih tabli agregata HE “Vrla 4” i PAP “Lisina”
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Povezivanje sistema upravljanja napajanjem prelivne brane i elektolevela sa centralnim SCADA sistemom
2012 Elektrovojvodina N.Sad Prosirenje SDU i integracija SCADA i DMS sistema
2012 Koridori Srbije Radovi na sanaciji tunela Lipak i tunela Železnik i prikljucenje objekata na elektroenergetsku mrežu, obilaznica oko Beograda, autoput E-70/E-75 deonica Dobanovci-Bubanj Potok, sektor 4
2012 TE KO Kostolac Isporuka, montaža i puštanje u rad upravljackog sistema dopreme uglja
2012 Elektrovojvodina N.Sad Sistem kontrole pristupa u TS 110/20kV
2012 Vodovod I kanlizacija Novi Sad Ormani i pripadajuca oprema za SDNU
2012 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Izrada i isporuka opreme upravljackog sistema postrojenja bager stanice A1-A4
2012 Institut za vodoprivredu “Jaroslav Cerni” Izrada tehnicke dokumentacije i pružanje konsultanskih usluga za izgradnju 8 MHE na postojecim vodoprivrednim branama Celije, Bovan, Barje, Vrutci, Zlatibor, Parmenac, Selova, Rovni
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija sistema nadzora i upravljanja postrojenjima za odmrzavanje železnickih kola na industrijskoj železnici TENT d.o.o.
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Ažuriranje alarmne signalizacije DCS sistema IMP
2012 TE “Morava” Svilajnac Ispitivanje i remont MRU
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja daljinske stanice i odgovarajuce opreme u TS 35/10 kV “Takovo” u Gornjem Milanovcu
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Projektovanje i implementacija simulatora MRU sistema tehnološkog procesa bloka A4
2012 EMS Beograd Isporuka SCADA softvera sa licencama
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka i ugradnja daljinskog upravljanja u TS Kraljevo 5, TS Ladevci, TS Jasen, TS Tehnogas, TS Vitanovac
2012 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Godišnje servisiranje MRU – DCS sistema u TENT A
2012 Vode Vojvodine N.Sad Radovi na izradi sistema daljinskog nadzora i upravljanja hidrotehnickim objektima
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Nabavka usluge programske podrške i intervencije na opremi sistema za automatsko upravljanje i daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Ðerdap” 1 u 2012. godini
2012 Elektrosrbija Kraljevo Isporuka daljinske stanice i ostale opreme u TS 35/10kv/kv Satelitska stanica u Ivanjici
2012 EPS Beograd Projektovanje, izrada i puštanje u rad programskih modula za podršku proizvodno tehnickog informacionog sistema PROTIS EPS I faza
2012 TE KO Kostolac Sistem za pracenje vozila i mašina u TE KO Kostolac korišcenjem GPS/GPRS tehnologije sa pracenjem pozicije, potrošnje goriva i vremenom rada vozila i mašina pomocne mehanizacije
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Zamena komandnih tabli agregata PAP “Lisina” i HE “Vrla 4”
2012 Energoprojekt Beograd Adaptacija i sanacija elektrofilterskog postrojenja na TE Kostolac blok B2
2012 HE “Ðerdap” Kladovo Izvodjenje radova na polaganju energetskih kablova za napajanje novog mernog bunara Nera
2011 Elektrovojvodina N.Sad Sistem relejnih radio veza za potrebe daljinskog upravljanja
2011 Srbijagas Beograd Sistem za identifikaciju i evidenciju ulaska i izlaska zaposlenih i drugih lica u krug preduzeca
2011 Gemax Beograd Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad opreme za merenje, upravljanje i programsku podršku za KCS Krnjaca
2011 HIDRO TAN Beograd Zaštita i upravljanje u MHE Donje Gare
2011 HE “Ðerdap” Kladovo Projektovanje, isporuka opreme, montaža, povezivanje i puštanje u rad opreme za modernizaciju Centralne komande HE “Ðerdap 2”
2011 Institut za vodoprivredu “Jaroslav Cerni” (podizvodacki ugovor) Studije moguce izgradnje malih hidroelektrana na postojecim vodoprivrednim branama – I faza
2011 HE “Ðerdap” Kladovo Izvodenje dodatnih radova potrebnih za završetak rekonstrukcije KT agregata HE “Vrla 1”
2011 Informatika Beograd Izrada i isporuka energetske elektro opreme za napajanje drenažnih bunara i isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za daljinski nadzor i upravljanje linijom bunar LC-XII.
2011 Elektrovojvodina Novi Sad Rekonstrukcija i proširenje SDNU IV faza
2011 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Izrada projekta sistema upravljanja kotlovima 4 i 5, izrada i isporuka opreme, nadzor nad montažom i puštanje u rad
2011 TE KO Kostolac Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema za nadzor i upravljanje postrojenjem dopreme uglja u TEKO A
2011 Crnogorski elektroprenosni sistem Realizacija Projekta završetka lokalnog SCADA sistema u TS 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagoric) po principu «kljuc u ruke»
2011 Panonske termoelektrane Proširenje SCADA sistema u TE TO Zrenjanin III faza
2011 Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka, montaža dinamicke sinopticke ploce za DDC Elektrovojvodine
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Oprema za rekonstrukciju MRU sistema toplifikacije
2011 Drinsko-Limske HE Bajina Bašta Sistem zaštite od pucanja cevovoda HE Bajina Bašta
2011 HE “Ðerdap” Kladovo Ugradnja monitoring isticanja na agregatima HE “Ðerdap 1”
2011 Amiga Kraljevo Izvodenje elektro radova-slaba struja, proširenje protivpožarnog sistema, integracija tehnickih podsistema u sistem CSNU i prikaz 6 vremenskih zona u okviru Rekonstrukcije jezgra terminala 2 na Aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu
2011 HE “Ðerdap” Kladovo Zamena komandnih tabli agregata HE “Vrla 2” i modernizacija sistema lokalnog nadzora i upravljanja Centralne komande
2011 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Modernizacija sistema turbinske regulacije TA 65 MW
2011 TE KO Kostolac Isporuka, montaža,povezivanje i puštanje u rad nove ili rekonstruisane MRU opreme u TEKO B/RB2
2011 Kaldera Company Laktaši Prilagodni projekat za izradu glavnog projekta modernizacije i adaptacije opreme za merenje, regulaciju i upravljanje TE “Ugljevik”
2011 ED Valjevo Oprema u funkciji rekonstrukcije relejne zaštite i prilagodenje za nadzor i daljinsko upravljanje u TS 35/10kV Valjevo 4 i TS 35/10kV Ub1
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Projektovanje, isporuka, puštanje u rad sistema za visokofrekventno napajanje i regulaciju za jednu granu elektrofiltera u TENT A
2011 Jugoistok Niš Održavanje SCADA sistema na 3 godine (do 12.11.2013).
2011 EMS Beograd Intervencije u slucaju kvara u objektima EMSa i modifikacija na opremi i programskoj podršci za daljinski nadzor i upravjanje u objektima EMS na 3 godine
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Održavanje MRU DCS u 2011.godini
2011 Elektrodistribucija Cacak Remont generatora i automatizacija MHE “Moravica” u Ivanjici
2011 Crnogorski elektroprenosni sistem Isporuka i ugradnja opreme radi proširenja postojeceg SCADA sistem u elektroenergetskom objektu TS 400/220/110kV Pljevlja 2
2011 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Modernizacija sistema turbinske regulacije
2011 ED Beograd Proširenje sistema daljinskog upravljanja u pogonima Mladenovac i Obrenovac
2011 TE “Kostolac” Dodatni radovi na adaptaciji MRU I ZP i ugradnji pom. sistema na turbini i generatoru bloka B2
2011 HE “Ðerdap” Kladovo Intervencije na opremi za automatsko upravljanje I daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Ðerdap” 1 u 2011
2011 EPS Beograd Dogradnja operativnog i SCADA sistema za planiranje i upravljanje proizvodnim kapacitetima EPS-a i trgovinu el. energijom
2011 Elektrodistribucija Cacak Sistem daljinskog nadzora i upravljanja u TS 35/10kV “Duga Poljana” u Sjenici
2011 EMS Beograd Unapredenje i modernizacija SCADA sistema VIEW2 u objektima RDC Bor i MS Smederevo
2011 EMS Beograd Unapredenje softvera i hardvera u centrima upravljanja radi proširenja obima i standardizacije razmene podataka sa drugim centrima
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Projekat rekonstrukcije i modernizacije opreme Centralne komande HE “Ðerdap” 2
2010 Elektrodistribucija Cacak Sistem za daljinski nadzor I upravljanje u TS 35/10kV IKG Guca, TS 35-10kV G.Milanovac2, TS 35-10kV Beršici
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Zamena SCADA sistema u komandnom centru poslovne zgrade HE “Ðerdap” 1
2010 Elektrodistribucija Užice Isporuka i ugradnja sistema upravljanja u TS 35/10kV “Pora 1” i TS 10/35kV “Sušica”
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Isporuka, montaža i puštanje u rad elektroopreme za napajanje drenažnog sistema Ljubicevac
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Pilot sistem daljinskog nadzora i upravljanja srednjonaponskom distributivnom mrežom u ED Subotica
2010 Jugoistok Niš Održavanje SDNU u trafostancima
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Održavanje SDNU na elektrodistributivnom podrucju Elektrovojvodina
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Ukljucivanje TS 35/10kV “Podbara” u sistem daljinskog upravljanja
2010 EMS Beograd Implementacija nove verzije SW na SCADA sistemu VIEW2
2010 Elektroprivreda Srbije Uvodenje sekundarne regulacije u TENT A I faza
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Rekonstrukcija sistema za signalizaciju kvarova na tornju brodske prevodnice HE “Ðerdap” 1
2010 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Adaptacija razvodnog postrojenja 110kV
2010 Elektrovojvodina N.Sad Oprema i radovi za Pilot sistem daljinskog nadzora i upravljanja srednjonaponskom mrežom u ED Sombor
2010 Elektrodistribucija Beograd Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektima EDB
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Uvodjenje Vlasinskih HE u TSU EPS
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Rezervni delovi za komandne table agregata i zaštita blok transformatora br. 2 i 3
2010 Termoelektrane i kopovi Kostolac Izrada i isporuka energetske elektro opreme za napajanje i isporuka i montaža i puštanje u rad opreme za daljinski nadzor i upravljanje linijom bunara LC-XII
2010 Panonske TE TO Novi Sad Dodatna oprema donjeg nivoa za III fazu modernizacije upavljanja TE TO Novi Sad
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Izvodenje radova na proširenju MRU sistema ATLAS VIEW T-Power na bloku A6
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Izvodenje radova na proširenju MRU sistema ATLAS VIEW T-Power na bloku A2
2010 HE “Ðerdap” Kladovo Održavanje opreme za automatsko upravljanje i daljinski nadzor na crpnim stanicama u priobalju HE “Ðerdap” 1 u 2010. godini
2010 IMP-Srbijavode Isporuka opreme i radova SCADA sistema na branama Bovan i Barje
2010 IMP-Energoprojekt Isporuka opreme i radova SCADA sistema za kontrolu rada sistema Rovni
2010 Elektromreža Srbije Beograd Rekonstrukcija svetlosne signalizacije na TS Sremska Mitrovica 2
2010 Panonske termoelektrane Proširenje SCADA sistema u TE TO Zrenjanin II faza
2010 TE “Morava” Svilajnac Tekuce održavanje sistema za MRU u 2010.
2010 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija turbinskog regulatora bloka A2
2010 Elektrovojvodina Novi Sad Rekonstrukcija i proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u okviru “Elektrovojvodina” N.Sad-III faza
2009 GSP Beograd Izrada glavnog izvodackog projekta, opreme, instaliranja, ispitivanja i puštanja u rad sistema objedinjenog merenja angažovane elektricne snage i utrošaka elektricne energije GSP Beograd
2009 ED Beograd Isporuka i puštanje u rad daljinske stanice u TS N. Beograd 3 i radio sistem
2009 ED Beograd Nadogradnja SCADA VIEW 2 sa TASE 2 protokolom u DDC
2009 EMS Beograd Isporuka i ugradnja opreme za modernizciju SCADA sistema VIEW2 u RDC Beograd
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka i ugradnja opreme sa pratecim priborom i softverom za merenje na Velikoj Moravi
2009 EMS Beograd Rekonstrukcija sistema za daljinski nadzor i upravljanje SCADA u RP Mladost
2009 HE “Ðerdap” Kladovo Isporuka opreme i radova za sistem upravljanja, zaštite i monitoringa hidroagregata HE “Ðerdap” 1
2009 EPS Beograd Projekat informacionog sistema Integrisano skladište podataka TENT A za potrebe donošenja odluka u elektrani, pracenja proizvodnje i energetske efikasnosti
2009 Elnos BL Beograd Isporuka opreme i radova za sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Smederevska Palanka 1
2009 HE “Ðerdap” Kladovo Isporuka, montaža i puštanje u rad velike daljinske stanice ATLAS MAX za potrebe uvodenja Vlasinskih HE u TSU EPS HE Vrla1
2009 Termoelektrane i kopovi Kostolac Održavanje upravljackog sistema (softvera i hardvera PLC ATLAS MAX) na bloku B1 i elektrokomandi u TEKO B
2009 Institut “Nikola Tesla” Beograd Izrada, isporuka i instalacija SCADA aplikacije za radio daljinsko upravljanje rasklopnom opremom na srednjenaponskoj distributivnoj mreži ED Beograd
2009 Energoprojekt niskogradnja Sistem za osmatranje i obaveštavanje i informacioni sistem za nadzor, kontrolu i upravljanje vodoprivrednim sistemom Rovni
2009 EMS Beograd Isporuka i ugradnja daljinske stanice ATLAS MAX/RTL
2009 Termoelektrane i kopovi Kostolac Adaptacija MRU sistema bloka 2 TE “Kostolac” B
2009 Institut “Jaroslav Cerni” Beograd Konsultanske usluge na obnovi pumpnih stanica Beogradskog vodovoda i kanalizacije
2009 DMS GRUPA Novi Sad Isporuka SCADA sistema za DC Elektro Krajina
2009 HE “Ðerdap” Kladovo Isporuka rezervnih delova za komandne table agregata HE “Ðerdap” 2
2009 Termooprema Beograd Isporuka opreme i radova za blok A5 TE “Kolubara” V.Crljeni
2009 Panonske termoelektrane Oprema donjeg nivoa za II fazu modernizacije upravljanja TE TO Novi Sad
2009 TE “Morava” Svilajnac Ispitivanje i remont sistema za merenje, regulaciju i upravljanje
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Adaptacija sistema upravljanja ATLAS VIEW T-power na bloku A1
2009 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Isporuka opreme za proširenje kapaciteta radne stanice za upravljanje turboagregatom bloka 3, modula za digitalne i analogne ulaze za ATLAS MAX, turbinskog razvoda za o,4kV i lokalnih ormana
2009 Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore Nadogradnja softvera za automatsku meteorološku stanicu AWS-200 u AKL Batajnica
2009 Elektroprivreda Crne Gore Nikšic Isporuka opreme i radova u TS Nikšic
2009 IMP/ Srbijavode Rekonstrukcija komandnog pulta i merno regulacione opreme na brani Bovan Aleksinac
2009 ABS Holding Isporuka opreme i radova za 5 lokalnih SCADA po projektu SIDA
2009 Energoprojekt Beograd Rekonstukcija sistema otpepeljivanja na bloku A5 TE “Kolubara” A
2009 SPC “Vojvodina” Novi Sad Sistem centralnog upravljanja i I faza sistema za automatsku kontrolu vršne energije u JP SPC Vojvodina
2009 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka trenažera AMEG
2008 Energy company Kraljevo Isporuka i puštanje u rad daljinskog nadzora i upravljanja u TS 35/10kV Hladnjaca i TS 35/10kV Zablace
2008 Panonske termoelektrane Projektovanje, inzenjering, montaža i povezivanje opreme, ispitivanje, obuka, podešavanje, testiranje i puštanje u pogon sistema za upravljanje VIEW T-POWER u TE TO Novi Sad u okviru projekta nastavka modernizacije sistema upravljanja TE TO N.Sad-faza 2 i 3
2008 Elektrosrbija Kraljevo SCADA sistem za DDC Kraljevo
2008 EP Crne Gore Nikšic Isporuka opreme i radova za TS Ribarevina
2008 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Projektovanje, razvoj i inženjering MRU sistema turboagregata TA3
2008 TE “Kolubara” Veliki Crljeni Komponente procesnih racunara za adaptaciju MRU TA3
2008 ABS Isporuka opreme i radova sistema centralnog upravljanja za tunele Lipak i Železnik
2008 Elektrovojvodina N.Sad Rekonstrukcija i proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u okviru “Elektrovojvodina” N.Sad
2008 Simens Beograd Oprema i radovi u TS M. Mitrovica
2008 Elektrosrbija Kraljevo Zamena postojeceg sistema za daljinski nadzor i upravljanje u ED Kruševcu-Pogon Trstenik
2008 Siemens Karlsruhe Oprema i radovi u HE “Perucica”
2008 Elektrovojvodina N.Sad Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u realnom vremenu na podrucju PD Elektrovojvodina doo
2008 ABS Minel Elektrooprema i postrojenja Ripanj Isporuka opreme i radova u TS 35/10kV Mlekara PD Centar Kragujevac i TS 110/6/6kV Rudnik 3 PD TE KO Kostolac
2008 TE KO “Kostolac” Ugradnja i puštanje u rad upravljacko regulacione opreme i upravljacko nadzornog centra za bunarske linije
2008 EMS Beograd Intervencije i modifikacije na programskoj podršci za daljinski nadzor i upravljanje u elektroenergetskim objektima i centrima daljinskog nadzora i upravljanja JP EMS i modifikacije krajnjih stanica u cilju omogucavanja prikljucenja tih stanica na novi Dispecarski centar EMS
2008 JP “Železnice Srbije” Beograd Isporuka opreme daljinskog upravljanja na pruzi Kraljevo-Cacak-Požega
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka, montaža, ispitivanje i stavljanje u pogon TS Beograd 9, TS Galenika, TS Elektronska industrija, TS Ikarus, TS Aerodrom i prepodešavanje TS Neimar
2008 Jugoistok Niš Održavanje sistema daljinskog nadzora i upravljanjai zaštita u realnom vremenu na podrucju PD Jugoistok doo
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka racunarske i mrežne opreme za DCS sistem upraljanja bloka A6
2008 Beogradski vodovod I kanalizacija Razvoj sistema za merenje kolicine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziran na GPRS komunikaciji sa WEB pristupom za potrebe nadzora i upravljanja
2008 Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore Daljinski nadzor automatskih meteoroloških stanica AWS-200
2008 Panonske termoelektrane Modernizacija sistema upravljanja na delu kotla K3 u TE TO Novi Sad
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Održavanje informacionog sistema u PD TENT Obrenovac
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Rekonstrukcija DATA LOGER za blok 6 TENT B
2008 HE “Ðerdap” Kladovo Nastavak radova u okviru pripreme Vlasinskih HE za ukljucenje u TSU EPS i realizacije SCADA sistema
2008 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Isporuka daljinskih stanica ATLAS MAX u okviru adaptacije MRU bloka A6
2008 Termoelektrane i kopovi Kostolac Adaptacija sistema upravljanja termoenergetskog bloka 348 MW
2008 IMP / JKP – Beogradske elektrane Rehabilitacija i modernizacija sistema nadzora i upravljanja u TO “NOVI BEOGRAD” (Faza IV)
2007 TE “Nikola Tesla” Obrenovac Usluge modernizacije i adaptacije MRU sistema bloka A6

 

UPRAVLJANJE SAOBRACAJEM

 

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2021 JP Putevi Srbije Beograd Video zid sa pratećom opremom za kontrolno-komandni centar kontrole naplate putarine
2020 AŽD Saobraćajni sistemi Beograd Podizvođački ugovor na modernizaciji tehničko-putničke železničke stanice Zemun – Isporuka, ugradnja i puštanje u rad skretničke postavne sprave
2020 Energoprojekt oprema ad Beograd Podizvođački ugovor na modernizaciji tehničko-putničke železničke stanice Zemun
2020 JP Elektroprivreda Srbije ogranak TENT Modernizacija SS uređaja u stanici Vorbis
2019 JP “Putevi Srbije”, Beograd Uvođenje Centra za akviziciju i obradu podataka sistema za naplatu putarine
2019 JP “Putevi Srbije”, Beograd Pilot projekat kontrole korišćenja autoputa pod naplatom – deonica: Beograd – Niš
2019 China Railway International Co, LTD, Serbia, Ogranak Savski venac Modernizacija i rekonstrukcija veze između Mađarske i Srbije za deonicu Beograd centar – Stara Pazova
2018 Infrastruktura železnice Srbije a.d. Rehabilitacija elektrotehničke infrastrukture na linijama železničkog čvora Beograd i deonicama Stara Pazova-Šid, Resnik-Lapovo i Mala Krsna- Velika Plana
2018 JP “Putevi Srbije”, Beograd Uvođenje zatvorenog sistema naplate putarine na deonicama autoputa: Niš – granica sa Republikom Makedonijom, Niš granica sa Republikom Bugarskom i Obrenovac – Preljina
2018 JP “Putevi Srbije”, Beograd Zamena opreme sistema za naplatu putarine (OCR kamera, antena prve generacije i čitača magnetnih kartica na deonicama Beograd-Šid i Beograd-Niš, starog tipa distributera na deonici Beograd Šid) i dogradnja kategorizatora vozila na svim deonicama
2018 China Railway International Co. Ltd Serbia,  ogranak Beograd, Savski venac Izvođenje faznih radova signalizacije i telekomunikacija na pruzi Novi Beograd – Zemun
2018 JP Putevi Srbije, Beograd Zamena opreme sistema za naplatu putarine (kamera i antena prve generacije, starog tipa distributera)
2018 JP Elektroprivreda Srbije, ogranak TENT Obrenovac Ugradnja AUTO STOP uređaja
2017 AŽD Saobraćajni sistemi, Beograd Zamena signalno-sigurnosnih uređaja u stanici Podgorica
2017 JP EPS Ogranak TENT Obrenovac Isporuka Elektronskih brzinometara za železnička vozila
2017 Telegroup d.o.o. Banja Luka Projektovanje, isporuka i montaža sistema za naplatu putarine deonica Prnjavor – Banja Luka, autoputa Doboj-Banja Luka
2017 China Civil Engineering Construction Corporation – Ogranak Beograd Agreement for Procurement and Deliveries of Materials and Equipment for Telecommunication and Signaling Works (Project for rehabilitation by general overhaul of the railway section Junction”G” – Rakovica-Resnik
2017 China Civil Engineering Construction Corporation – Ogranak Beograd Podizvođački ugovor Obezbeđenje sistema SS i veze na Objektu “Projekat za obnovu glavnom opravkom deonica pruge Rasputnica G – Rakovica- Resnik
2017 Vojput a.d. Subotica Izvođenje radova na sistemu naplate putarine – softverski paket, instalacija opreme, testiranje i puštanje u rad i obuka osoblja (Deonica Sirig-Subotica)
2016 Bombardier Transportation (Signal) Beograd Podizvođački ugovor za izvođenje radova na signalno sigurnosnim uređajima i telekomunikacjama za Objekat “Remont železničke pruge Resnik – Valjevo
2016 Telegroup d.o.o. Banja Luka Projektovanje, isporuka i montaža sistema za naplatu putarine na naplatnim rampama Johovac i Prnjavor autoputa Doboj-Banja Luka
2016 JP “Putevi Srbije” Beograd Održavanje postojećeg putno meteorološko – informacionog sistema (PMIS)
2016 JP “Putevi Srbije” Beograd Održavanje ITS opreme i instalacija tunela Železnik
2016 JP “Putevi Srbije” Beograd Održavanje ITS opreme i instalacija tunela Lipak
2016 JP “Putevi Srbije” Beograd Održavanje CSU i softvera za podršku sistemu upravljanja opremom tunela (SCADA) za tunele na obilaznici oko Beograda i Kružnom putu sa komandno operativnim centrom “Petlovo Brdo” i nadzornim centrom “Gazela”
2016 JP “Putevi Srbije” Beograd Uvođenje sistema za naplatu putarine na deonici autoputa Vladičin Han – granica sa  BJR Makedonijom
2016 Strabag d.o.o. Beograd Projekat i izvođenje sistema za naplatu putarine, video nadzora i alarmnog sistema na naplatnoj stanici Vrčin
2016 JP EPS – Ogranak RB Kolubara Lazarevac Popravka, baždarenja i ugradnja brzinomera EB Mihajlo Pupin na električnim lokomotivama LEW
2015 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
2015 BS Telecom Solutions Sarajevo Izrada programske podrške za sistem za naplatu putarine u FBiH
2014 JP “Putevi Srbije” Beograd Uvođenje zatvorenog sistema naplate na deonici autoputa Stara Pazova-Sirig, modifikovanjem otvorenog sistema na naplatnim stanicama Stara Pazova, Inđija, Beška, Kovilj, Novi Sad – jug i Sirig i opremanje novih naplatnih stanica Maradik i Novi Sad – Sever
2014 JP “Autoputevi Republike Srpske” Banja Luka Nabavka, montaža i održavanje opreme i programske podrške za otvoreni sistem naplate putarine na deonici autoputa E661, Gradiška – Banja Luka, naplatna stanica Jakupovci
2014 RZD International Ltd. Ogranak Beograd – Stari Grad/Infrastruktura Železnice Srbije Podizvođački ugovor 01/2014 od 21.08.2014. za izvođenje građevinskih i instalacionih radovi na izgradnji sistema za signalizaciju, centralizaciju, blokadu i komunikaciju na na deonici Pančevački most – Pančevo Glavna (km 4+742 – km 19+600, u dužini od 14 858 m), kao dela železničke pruge Beograd Centar – Pančevo Glavna-Vršac –državna granica sa Rumunijom
2014 BS Telecom Solutions Sarajevo Isporuka opreme i softvera sistema naplate cestarine za deonicu auto-puta Sarajevo-Ploče
2014 JP Putevi Srbije Beograd Papirne magnetne kartice
2013 Kapsch TrafficCom AG  Vienna, Austrija Softver eGo za saobraćajnu pristupnu kontrolu olimpijskim objektima u Sočiju (16 saobraćajnih filtera)
2013 JP Putevi Srbije Beograd Integracija informaciono – komunikacionog sistema u centru za kontrolu i upravljanje saobraćajem – faza 3
2013 BS Telecom Solutions Isporuka opreme sistema naplate cestarine
2013 JP “Putevi Srbije” Beograd Dodatni radovi na modernizaciji postojeceg sistema za naplatu putarine na deonicama autoputeva Beograd-Niš-Doljevac, Beograd-Šid i naplatnim stanicama Stara Pazova i Sirig
2013 IMP / JP Autoceste FBiH Instalacija i konfiguracija 14 Smart kamera (LPR licence)
2012 JP Autoceste Federacije BiH, Mostar Nabavka, montaža i održavanje opreme i programske podrške za zatvoreni sistem naplate cestarine
2012 IMP / Ceste BiH Instalacija, konfiguracija i puštanje u rad 30 Smart kamera u BiH
2012 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
2012 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje instalirane opreme sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije
2011 WEG TEHNOLOGY Razvoj, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za naplatu parkiranja u javnoj garaži u ulici Strahinjic Bana
2010 JP “Putevi Srbije” Beograd Proširenje modernizacije sistema naplate putarine
2010 IMP / “Putevi Srbije” Isporuka LPR licenci za 2010. god.
2010 JP “Putevi Srbije” Beograd Nabavka elektromagnetnih barijera i rucnih citaca TAG-ova sa potrebnim softverom
2008-2009 Ministarstvo transporta i telekomunikacija OEBK, DE BANANA, Kinšasa, Kongo Projekat naplate mostarine i video nadzor
2009 IMP / “Putevi Srbije” Isporuka LPR licenci za 2009. god.
2008 Univerzal Monte, Herceg Novi, Crna Gora Uvodenje sistema za naplatu putarine / Naplatna stanica Sitnica
2008 JP “Putevi Srbije” Beograd Redovno održavanje sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije i to: deonica Beograd-Leskovac, Beograd-Sid i Beograd-Subotica
2004-2008 JP “Putevi Srbije” Beograd Modernizacija sistema za naplatu putarine na autoputevima Srbije

 

INFORMACIONI SISTEMI

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2021 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za zaštitu bilja Održavanje informacionog sistema ITCM
2021 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za agrarna plaćanja Održavanje aplikativnog i data base softvera za obradu nacionalnih subvencija
2020 Ministarstvo finansija Republike Srbije Podrška Agenciji za privredne registre (Introduction of the new Register of accounting services providers)
2020 Ministarstvo finansija Poreska uprava Sektor za materijalne resurse Unapređenje sistema oporezivanja za apsolutna prava, nasleđe i poklon
2020 Ministarstvo finansija Poreska uprava Sektor za materijalne resurse Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema poreske uprave
2019 Ministarstvo finansija Poreska uprava  Centrala Beograd Održavanje sistema naplate i poreskog računovodstva
2017 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Implementacija softverskog rešenja za primarnu i DR lokaciju
2019 Republika Srbija – Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Unapređenje i dogradnja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija
2018 Ministarstvo finansija Uprava za sprečavanje pranja novca Nadogradnja sistema Alfresco DCMS
2018 Vlada Republike Srbije Kancelarija za informacione tehnologije Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija
2017 JP EPS Beograd Projekat razvoja integralnog informacionog sistema  za praćenje proizvodnje na površinskim kopovima uglja EPS
2017 The United Nations Development Programme (UNDP) Development of custom e-Starting a Business system and integration with existing SBRA Information System
2017 Stalna konferencija gradova i opština – saveza gradova i opština Srbije, Beograd Izrada javnog budžetskog portala (u 10 pilot lokalnih samouprava)
2017 Stalna konferencija gradova i opština – saveza gradova i opština Srbije, Beograd Izrada analize postojećih sistema pripreme i izvršenja budžeta u najmanje 10 pilot lokalnih samouprava
2017 Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centrala, Beograd Održavanje sistema više poslovnih funkcija
2016 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za agrarna plaćanja Održavanje aplikativnog i data base softvera za obradu nacionalnih subvencija
2016 Agencija za privredne registre Održavanje funkcionalnosti aplikativnih sistema Agencije za privredne registre
2015 Ministarstvo finansija, Poreska uprava Beograd Migracija funkcionalnosti integrisanog sistema UNJP u nove funkcionalnosti Integrisanog informacionog sistema
2015 Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Beograd Nadogradnja softvera SAWAS
2014 Agencija za privredne registre Izrada integracionih modula i unapređenje postojećih komponenti informacionog sistema
2014 Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Beograd Nadogradnja SRCAWS i SAWAS softvera
2014 PD TENT Obrenovac Provera ispravnosti elektronskog brzinomera EB 96
2014 Železnice Srbije AD Popravka brzinomera EB96 za lokomotive serije 621 i 661
2014 Elektrotehnički fakultet Beograd Razvoj softvera vizuelnog sistema za simulator dinamike leta
2014 JP Pošta Srbije Usluga podrške procesu štampe i uručenja poreskih rešenja
2014 Ministarstvo finansija, Poreska uprava Održavanje softvera “Utvrđivanje i naplata javnih prihoda”
2013 Ministarstvo finansija, Poreska uprava Formiranje baze obveznika i prijava imovine za fizička i pravna lica izradom IS softvera – prikupljanje podataka o prijavama za imovinu svih obveznika
2013 JP “Putevi Srbije” Proširenje elemenata informaciono – komunikacionih sistema – spoljna oprema faza 1
2013 Agencija za privredne registre Unapređenje funkcionalnosti i bezbednosti IS Agencije za privredne registre – Nabavka i implementacija softverskog rešenja za e-Portal za poručivanje, kupovinu i isporuku podataka, dokumenata i izveštaja u APR
2013 BS Telecom Solutions Sarajevo Izrada programske podrške za sistem za prodaju elektronskih TAG-ova za ENC u Bosni i Hercegovini i izrada izveštaja prema zahtevima Sektora za naplatu putarine JP Autoceste FBIH
2013 JP PTT saobraćaja “Srbija” Usluga podrške procesu štampe i uručenja poreskih rešenja
2013 IMP / Poreska uprava Administriranje poreskog oblika – Refakcija akciza
2013 IMP / Poreska uprava IS Utvrdivanje i naplata javnih prihoda – UNJP (Administriranje poreskih oblika za preduzetnike i fizicka lica za 2013g.)
2013 Ministarstvo finansija i privrede Uprava za sprecavanje pranja novca Unapredenje sistema za upravljanje dokumentima i predmetima – nadogradnja softvera
2013 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje strucnog nadzora i konsultantskih usluga za 2013. god.
2013 Stalna konferencija gradova i opština – saveza gradova i opština Srbije Izrada informacionog sistema SKGO za pracenje lokalnih finansija za potrebe projekta “Institucionalna podrška SKGO”
2013 Agencija za privredne registre APR e-Portal
2012 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje strucnog nadzora i konsultantskih usluga za 2012. god.
2012 Agencija za privredne registre KAZA – Implementacija informacionog sistema za kompletnu kadrovsku evidenciju i obracun zarada.
2012 IMP / Javno preduzece PTT Srbija-Ada Huja Implementacija programskih sistema u okviru IS LPA kao podrška procesu izvoza štampe i evidencije urucenja rešenja
2012 Agencija za privredne registre Studija razvoja i bezbednosti informacionog sistema Agencije za privredne registre
2012 Ministarstvo finansija – Uprava za sprecavanje pranja novca Nadogradnja i unapredenje Alfresco DMS rešenja i puna podrška reorganizaciji Uprave (organizacione jednice, radni tokovi, uloge).
2011 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede-uprava za agrarna placanja Evaluacija, nadzor i konsalting u procesu javne nabavke
2011 Ministarstvo finansija – Uprava za sprecavanje pranja novca Nadogradnja softvera
2011 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje UNJP
2011 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje strucnog nadzora i konsultantskih usluga za 2011. god.
2011-13 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje IS JRPO (jedinstvenog registra poreskih obveznika)
2011 IMP / Poreska Uprava, Beograd IIS Poreske Uprave
2011 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Elektronski potpis i aplikacija za OnLine upozorenja
2011 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Automatski prijem struktuiranih XML podataka i konfigurabilni šabloni za dokumente
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Unapredenje aplikacije “Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima”
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Sistem za razmenu dokumenata sa obveznicima u elektronskom obliku
2010 IMP / Uprava za sprecavanje pranja novca Unapredenje sistema za upravljanje dokumentima i predmetima novim funkcionalnostima
2010 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Klijentska aplikacija za efikasan prijem papirne dokumentacije
2010 Ministarstvo finansija Poreska uprava Održavanje IS
2010 Ministarstvo finansija Poreska uprava Dodatne isporuke softvera, inicijalizacije podataka za novi registar poreskih obveznika
2010 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje strucnog nadzora i konsultantskih usluga za 2010. god.
2009 IMP / Agencija za investicije, Beograd Vršenje strucnog nadzora i konsultantskih usluga za 2009.god.
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje za podršku poslovanja Sektoru za racunarsku podršku, odnosno Službe održavanja racunarske, komunikacione i pratece opreme – Partija 3
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje za izveštavanje i analizu rizika -Partija 2
2009 Ministarstvo finansija Poreska uprava Softversko rešenje jedinstvenog registra poreskih obveznika – partija 1
2009 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Aneks 4 – Instaliranje i konfigurisanje produkcionog okruženja za projekat Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima sa predajom dokumentacije i obukom
2009 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Aneks 3 -Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima- Document i Case Management
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Aneks 2 Izrada izveštaja o stanju racunarske – komunikacione mreže Uprave i predlog mera za njeno unapredjenje
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Aneks 1 Projekat pomocnih sistemskih funkcija IS USPN: Validacija, Kursna lista, Lista terorista
2008 Ministarstvo finansija Uprava za sprecavanje pranja novca Ugovor o poslovno-tehnickoj saradnji
2007 Ministarstvo za telekomunikacije i informaticko društvo Republike Srbije Informacioni sistem lokalne poreske administracije – IS LPA

RAČUNARSKE MREŽE I RAČUNARSKI SISTEMI U VELIKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2019 Republički geodetski zavod Servisiranje i održavanje računarske opreme, računarskih periferija, LAN mreža, mrežnih komponenti i proširenje postojećih IKT komponenti
2014 “Dijamant” AD Zrenjanin Izrada instalacije optičkih kablova za potrebe povezivanja Starog silosa, Novog silosa i Presaone u LAN naručioca
2014 Republički geodetski zavod Servisiranje i održavanje računarske opreme, računarskih periferija, LAN mreža, mrežnih komponenti i proširenje postojećih IKT komponenti
2013 Nacionalna služba za zapošljavanje Usluga ugradnje i održavanja mrežne infrastrukture
2013 IMP / Ministarstvo pravde i državne uprave Strucni nadzor nad realizacijom WAN-a Uprave za izvršenje krivicnh sankcija
2012 Nacionalna služba za zapošljavanje Strukturni kablovski sistem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
2012 IMP / Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Konsultantske usluge za Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
2011 Ministarstvo pravde Republike Srbije Stručni nadzor nad ugradnjom DATA centra sudstva u objektu u Nemanjinoj 9
2011 Ministarstvo pravde Republike Srbije Strucni nadzor nad realizacijom WAN mreže sudstva u ustanovama u sastavu Uprave za izvršenje krivicnih sankcija
2011 Narodna banka Srbije Instalacija strukturnog kablovskog sistema u Narodnoj banci Srbije
2010 Ministarstvo pravde Republike Srbije Izrada tehnicke dokumentacije – glavni projekat WAN – izmene i dopune
2010 Ministarstvo pravde Republike Srbije Strucni nadzor realizacije ugovora o nabavci usluga, opreme i održavanju WAN/PN mreže sudstva
2009 Ministarstvo pravde Republike Srbije Glavni projekat WAN racunarsko-komunikacione mreže sudstva Republike Srbije
2009 Ministarstvo pravde Republike Srbije Glavni projekat WAN racunarsko-komunikacione mreže Uprave za izvršenje krivicnih sankcija
2009 Ministarstvo odbrane – VMA Glavni projekat lokalne racunarske mreže u novo-adaptiranom prostoru Magnetne rezonance VMA
2008 Republicki geodetski zavod Glavni projekat instalacije lokalne racunarske mreže u Republickom geodetskom zavodu Služba za katastar nepokretnosti Ražanj
2008 Republicki geodetski zavod Glavni projekat instalacije lokalne racunarske mreže u Republickom geodetskom zavodu Služba za katastar nepokretnosti Paracin

 

SISTEMI ZA VIDEO NADZOR I EVIDENCIJU ULASKA

Godina Naručilac Opis realizovanog sistema/projekta
2020 Elektromontaža doo Kraljevo Isporuka opreme i ugradnja IP telefonskog sistema i dela opreme za CCTV
2019 JP “Srbijagas” Novi Sad Sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
2018 JP “Srbijagas” Beograd Ugradnja sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
2016 TE KO Kostolac Održavanje opreme i softvera za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa
2016 Republika Srbija Ministarstvo rudarstva i energetike Održavanje sistema za kontrolu pristupa i sistema za evidenciju osnovnih sredstava
2016 JKP “Mladenovac” Isporuka opreme, montaža instalacija i puštanje u rad sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena zaposlenih u JKP “Mladenovac”
2015 JP EPS – Drinsko-Linske hidroelektrane, Bajina Bašta Nova verzija sistema za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa
2015 JP EPS-PD TENT Ugradnja video nadzora na električnim lokomotivama serije 441
2014 PD Drinsko-Limske hidroelektrane Sistem za registraciju radnog vremena na nivou PD DLHE
2013 JP “Elektroprivreda Srbije” Sistem kontrole pristupa u poslovnim objektima EPS po sistemu “ključ u ruke”
2013 JP EPS-PD TENT Održavanje i servisiranje sistema pristupne kontrole
2013 PD “Hidroelektrane Ðerdap” Isporuka opreme i montaža opreme za video nadzor i prenos signala do dispecerskog centra HE “Ðerdap”
2011 TE KO “Kostolac” Uvodenje sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena
2011 JP “Srbijagas” Beograd Sistem za identifikaciju i evidenciju ulaska i izlaska zaposlenih i drugih lica u krug preduzeca
2010 Beogradski sajam Automatizacija kontrole kretanja pešaka
2010 JP “Nuklearni objekti Srbije” Uvodenje sistema video nadzora i evidencije ulaska
2010 Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd Parking sistem
2008 Drinsko limske HE “B.Bašta” Isporuka, montaža i puštanje u rad Sistema za registraciju radnog vremena

 

OIO SISTEMI

Realizovani sistemi

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2020 Kodar energomontaža Beograd Isporuka opreme radi izgradnje sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje u slučaju pojave poplavnog talasa za branu “Bovan”
2019 JP EPS, ogranak “Drinsko-Limske hidroelektrane” Nabavka opreme i montaža sistema za osmatranje, rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje
2019 Opština Stara Pazova Sirene za obaveštavanje i uzbunjivanje
2019 Gradska uprava grada Bora Sistem za javno uzbunjivanje
2018 Opština Ub Sistem za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje
2017 Opština Gornji Milanovac Nabavka opreme za javnu bezbednost
2017 JP EPS Ogranak Drinsko-Limske hidroelektrane Nabavka i postavljanje sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje
2011 Ministarstvo odbrane Alžira Isporuka, montaža i puštanje u rad 15 kompleta elektronskih sirena visokih performansi i dalekog dometa, snage 115 dB(C)/30m, sa pultom za daljinsko upravljanje, za potrebe Uprave vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane
2011 Kaldera Company, Laktaši, Republika Srpska, BiH Izrada Alarmnog sistema za HET (II faza)
2011 JP “Vodovod” Vranje Rekonstrukcija sistema OiO PRVONEK
2011 AD Rudnik i flotacija “Rudnik” Rekonstrukcija postojeceg alarmnog sistema
2010 Kaldera Company, Laktaši, Republika Srpska, BiH Realizacija Sistema OiO za potrebe HE “Trebinje” – I faza Sistema OiO (isporuka opreme Opštinskog Centra za OiO i opreme za podcentre na branama “Grancarevo” i “Gorica” i 10 alarmnih stanica)
2010 JVP “Srbijavode” Izrada projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slucaju rušenja brane “Barje”
2010 JVP “Srbijavode” Izrada projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slucaju rušenja brane “Bovan”
2010 JKP”Vodovod” Užice Izrada idejnog rešenja sistema OiO za grad Užice i podrucje nizvodno od brane “Vrutci”
2010 Energoprojekt Niskogradnja Realizacija Sistema OiO za potrebe JVP “Kolubara” za branu ROVNI kod Valjeva. Izrada i isporuka Sistema OiO (Centar za OiOU, podcentar na brani “Rovni” i 24 alarmne stanice).
2008 HE “Bajina Bašta” Rekonstrukcija i osavremenjivanje starog Sistema OiO iz 1989. godine (zamena opreme u Opštinskom centru OiO, podcentru na brani i opreme u alarmnim stanicama)
2008 HE “Višegrad” Dalje proširenje Sistema OiO za HE “Višegrad” (faza III) sa tri nove alarmne stanice nizvodno od brane. Komunikacija je realizovana preko UHF radio veza i GPRS veze (kao rezerevnog prenosnog puta).

 

Projekti

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2019 Javno vodoprivredno preduzeće “Srbijavode” Beograd Inovacija glavnog projekta sistema za osmatranje i uzbunjivanje u slučaju poplavnog talasa na brani “Bovan”
2019 Opštinska uprava Preševo Izrada akustičke studije
2019 Opština Bujanovac Štab za vanredne situacije Izrada akustičke studije
2019 Opština Ivanjica Izrada akustičke studije
2017 Grad Sremska Mitrovica Izrada akustične studije čujnosti
2017 JP EPS Ogranak Drinsko-Limske hidroelektrane Izrada projektne dokumentacije za sistem osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja
2017 Opštinska uprava Ub Izrada akustičke studije i projekta radio mreže za Ub
2017 Energoprojekt Entel A.D. Beograd Konsultantske usluge na projektu alarmnih sirena u oblasti Dukan, Katar
2017 Opština Ruma Izrada akustičke studije za opštinu Ruma
2016 DOO Hidro stena, Kraljevo Idejni projekat sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje područja nizvodno od brane MHE “Ušće” na reci Studenici
2015 Kodar inženjering Izvođački projekat Sistema za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje sa Akustičkom studijom i projektom radio mreže za HE Đerdap 1
2016 Opštinska uprava Lučani Izrada akustičke studije za opštinu Lučani
2015 Opštinska uprava Irig Izrada akustičke studije za opštinu Irig
2015 Opštinska uprava Vršac Izrada idejnog rešenja sa akustičkom studijom za sistem javnog uzbunjivanja za opštinu Vršac
2015 Grad Čačak Izrada idejnog projekta sa Akustičkom studijom čujnosti na teritoriji grada Čačka
2015 Opština Stara Pazova Izrada akustičke studije za Opštinu Stara Pazova kao podloga za realizaciju Sistema javnog uzbunjivanja
2014 Opština Gornji Milanovac Izrada akustičke studije čujnosti pokrivenosti sistemom javnog uzbunjivanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac
2014 JVP “Srbijavode” Izrada projekta izmeštanja i revitalizacije postojećeg sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje nizvodno od brane Brestovac
2014 Opština Knić Izrada akustičke studije za opštinu Knić kao podloge za realizaciju sistema javnog uzbunjivanja
2010 AD Rudnik i flotacija “Rudnik” Izrada idejnog projekta sistema OiO za novo definisanu zonu ugroženosti branu Rudnik kod G. Milanovca
2010 JKP “Vodovod” Užice Izrada Idejnog rešenja sistema OiO za grad Užice i podrucje nizvodno od brane “Vrutci”.
2010 JVP “Srbijavode” Izrada Glavnog projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slucaju oštecenja i/ili rušenja brane “Bovan” kod Aleksinca.
2010 JVP “Srbijavode” Izrada Glavnog projekta uzbunjivanja i obaveštavanja u slucaju oštecenja i/ili rušenja brane “Barje” kod leskovca.
2009 TE “Gacko” Izrada Glavnog projekta Sistema OiO za brane “Vrba” i “Klinje” koji se nalaze u sklopu TE “Gacko”, Republika Srpska, BiH, i koje ugrožavaju teritoriju opštine Gacko.
2008 HE “BajinaBašta” Izrada Izvodackog projekta : Rekonstrukcija i osavremenjivanje starog Sistema OiO koji je isporucen i pušten u rad 1989. godine.
2008 HE na Trebišnjici Izrada Glavnog projekta Alarmnog sistema uzbunjivanja i obaveštavanja u slucaju oštecenja i/ili rušenja brane “HE na Trebišnjici” kod Trebinja.

 

NAMENSKI SISTEMI

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2018 Jugoimport SDP Sistem artiljerijskog simulatora za bateriju haubice NoraB5K1
2014 INFIZ Modernizacioni komplet za radar S-600
2014 Vojska Srbije Funkcionalni model simulatora nisanjenja za tenk M-84
2013 Zastava oružje Sistem balistickog analizatora
2013 Vojska Srbije Zemaljska stanica bespilotne letelice PEGAZ
2013 Vojska Srbije Nulta serija CVOJ M11
2011 Iritel / Vojska Srbije Osmatracki radar P12
2009/ 2010 Vojska Srbije Lokalna racunarska mreža radarske stanice

 

TELEKOMUNIKACIJE

Godina Narucilac Opis realizovanog sistema/projekta
2020 AD Elektromreža Srbije, Beograd Isporuka, montaža i puštanje u rad telezaštitnih uređaja TZ-600
2018 AD Elektromreža Srbije, Beograd Usluge održavanja telezaštitnih uređaja
2018 AD Elektromreža Srbije, Beograd Nadogradnja sistema za prenos signala distantne zaštite
2017 AD Elektromreža Srbije, Beograd Isporuka telezaštitnih uređaja za dalekovode JP EMS-a
2017 AD Elektromreža Srbije, Beograd Isporuka telezaštitnih uređaja za TS Bistrica i TS Kruševac
2017 AD Elektromreža Srbije, Beograd Isporuka RDL Komunikacije TZ600
2015 Hidroelektrane Đerdap, Kladovo Popravka, servisiranje i održavanje sistema TK uređaja “Vlasinske HE”
2014 GIVA Audiovisual Technologies Belgija Projektovanje i razvoj GIVA AV Panela
2014 Energomontaža ad Beograd Oprema i usluge na poslovima izgradnje novog 400kV polja u TS Jugohrom
2014 Energomontaža ad Beograd Oprema i usluge na poslovima izgradnje novog 110kV polja u TS Štip
2014 Elektrovojvodina Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2014 Mikme Projektovanje i razvoj profesionalnog blootooth mikrofonskog sistema za zapis zvučnih matrica
2014 Edata Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Razvoj fiskalnog štampača
2014 Sauris, Nemačka Isporuka 120 komada Q7
2013 JP “Elektromreža Srbije” Isporuka telezaštitnih terminala (TZ 600)
2013 Ensico Razvoj modula DEM_2X
2013 EMS Beograd Isporuka sprežnih filtera
2013 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uredaja
2013 LAM Research, USA Razvoj i isporuka uredaja
2013 Roaming Networks Isporuka uredaja TZ600
2013 Elektrovojvodina Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2013 Norbris Biowave projekat
2013 Roaming Networks Isporuka uredaja za prenos signala telezaštite tipa TZ600
2012 EMS Beograd Isporuka uredaja za prenos signala telezaštite tipa TZ600
2012 Elektroprenos BiH Nabavka uredaja TZ-600
2012 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uredaja
2012 Elektrodistribucija Beograd Uspostavljanje telekomunikacione veze za proširenje sistema daljinskog upravljanja u pogonu Mladenovac
2012 Elektrodistribucija Beograd Preventivno održavanje na nivou tri godine
2011 Finsoft Ltd., UK STOS 2 razvoj i isporuka
2011 Elektrodistribucija Beograd Registrofoni za EDB
2011 Elektrovojvodina Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2011 MSC Gmbh, Nemacka Razvoj nanoRISC modula
2011 Elektrodistribucija Beograd Dogradnja radio modema za prenos podataka SDU
2011 Vlasinske Hidroelektrane Održavanje VF uredaja
2010 EMS Beograd Nabavka opreme za održavanje TK sistema
2010 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka i ugradnja digitalnih VF uredaja sa opremom za HE Ðerdap
2010 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2010 JP “Elektroprivreda Srbije” Beograd Registrofoni za TE Nikola Tesla
2010 EMS Beograd Isporuka uredaja distantne zaštite za EMS
2010 JP “Elektroprivreda Srbije” Beograd Studija razvoja telekomunikacionog sistema privrednog društva za distribuciju elektricne energije
2010 ACS Razvoj PEC konektora
2010 Finsoft Ltd., UK Razvoj novih STOS modula
2010 Finsoft Ltd., UK Proizvodnja STOS 3XGA video modula
2009 Elektrovojvodina Novi Sad Održavanje registrofona Elektrovojvodina
2009 Ministarstvo odbrane Uredaj za zaštitu govora u telefonskom kanalu uvršteno u NVO Vojske Srbije
2009 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka digitalnih VF uredaja
2009 MUP Isporuka registrofona za MUP
2009 Elektrodistribucija Beograd Instalacija Omni-Sight displej menadžment sistema u EDB
2009 Elektrodistribucija Beograd Registrofoni za EDB
2009 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2009 Vlasinske Hidroelektrane Isporuka VF uredaja
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2008 Elektrodistribucija Beograd Isporuka modema i skremblera za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim sistemom
2008 PD “HE Ðerdap”, Vlasinske hidroelektrane – Surdulica Isporuka dva digitalna VF uredaja
2007 Elektroistok izgradnja Montaža digitalnih VF uredaja i uredaja za prenos signala distantne zaštite