Proizvodi i usluge

Naučnoistraživački profil Instituta ‘’Mihajlo Pupin’’ predstavlja sintezu naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, računarstvo, telekomunikacije, informacioni sistemi i softversko inženjerstvo. Zbog toga i proizvodni asortiman Instituta, čini veoma širok dijapazon rešenja namenjenih u najvećoj meri poslovnim sistemima, velikim državnim preduzećima, ustanovama i administraciji. U mnogo manjoj meri u ponudi Instituta su zastupljeni proizvodi i usluge koji su namenjeni MSP i individualnim kupcima.

PiU2 PiU3 PiU1 PiU5 PiU4