Centar za gasnu tehniku

Centar za gasnu tehniku kao kontrolna organizacija akreditovan je po standardu SRPS ISO 17020: 2002, tip A, i obavlja svoju delatnost uz pomoć svoje akreditovane laboratorije po standardu JUS ISO 17025. Skraćeni obim akreditacije kontrolne organizacije:

 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, kontrolisanje bezbednosti, verifikacija novih konstrukcija i kontrolisanje popravki i modifikacija postrojenja za tečni naftni gas i postrojenja za prirodni gas;
 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, kontrolisanje bezbednosti, verifikacija novih konstrukcija i kontrolisanje popravki i modifikacija distributivnih gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar, kućnih gasnih priključaka za radni pritisak do 4 bar i unutrašnjih gasnih instalacija;
 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, kontrolisanje funkcionalnosti, kontrolisanje bezbednosti, verifikacija novih konstrukcija i kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje gasnih kotlarnica;
 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, verifikacija novih konstrukcija, kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje opreme pod pritiskom;
 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, kontrolisanje funkcionalnosti, verifikacija novih konstrukcija i kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje gasnih postrojenja;
 • Kontrolisanje novih proizvoda i kontrolisanje tokom korišćenja regulatora pritiska, sigurnosnih uredjaja za postrojenja za snabdevanje gasom, cevnih zatvarača;
 • Kontrolisanje novih proizvoda, kontrolisanje kompletnosti, kontrolisanje funkcionalnosti i kontrolisanje tokom korišćenja ventilatorskih gasnih gorionika, gasnih ložišnih instalacija sa ventilatorskim gasnim gorionikom, gasnih aparata sa atmosferskim plamenicima, gasnih kotlova sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW, gasnih zagrejača vazduha, gasnih zračećih grejača;
 • Kontrolisanje novih proizvoda – cevi i fitinga (spojnih elemenata) od polimernih materijala.

Ispitna plamenica za ispitivanje ventilatorskih gasnih gorionika Ispitni sto za ispitivanje zidnih gasnih kotlova

Akreditovana laboratorija za ispitivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Centar za gasnu tehniku – Laboratorija vrši:

 • mehanička ispitivanja regulatora pritiska gasa i regulatora protoka i njihovih delova, metalnih zapornih cevnih zatvrača, metalnih ručnih zapornih konusnih slavina, industrijske cevovodne armature, uredjaja za podešavanje, osigurača paljenja, uredjaja za paljenje, zaptivnih sredstava u gasnim aparatima, rezervoara za motorna vozila za tečni naftni gas, uredjaja i opreme motornih vozila na tečni naftni gas, posuda pod pritiskom, kotlovskih postrojenja;
 • fizička ispitivanja mehaničkih klapni za dimne gasove, organa za upravljanje gasnim trošilima i gasnim pećima, uredjaja za regulaciju i ograničenje temperature u gasnim kotlovima;
 • termička i mehanička ispitivanja gasnih aparata sa atmosferskim plamenicama, gasnih peći, gasnih kotlova, gasnih kondenzacionih kotlova, gasnih zračećih grejača, gasnih zagrejača vazduha, ventilatorskih gasnih i uljnih gorionika.

Kontaktirajte nas i uverite se u poštovanje principa izvrsnosti:

 • Fokus na korisnika
 • Liderstvo i stalnost svrhe
 • Razvoj i uključivanje osoblja
 • Menadžment zasnovan na procesima i činjenicama
 • Stalno učenje, inovacije i poboljšavanja
 • Razvoj partnerstva
 • Javna odgovornost
 • Orijentacija na rezultate