Sonja Dimitrijevic    
Kontakt informacije    
Ime i prezime   dr Sonja Dimitrijević, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011 7158 530
E-pošta   sonja.dimitrijevic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   softversko inženjerstvo, veštačka inteligencija (mašinsko učenje), i tehnološki podržano učenje
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Good Old AI, IEEE (Section for Serbia), I1/07 – komisija za standarde Instituta za standardizaciju Srbije u oblasti softverskog inženjerstva, primene IT u obrazovanju, i Interneta.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Autor ili koautor više od 20 radova; doprinela realizaciji više od 15 istraživačkih i/ili razvojnih projekata
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Naslov disertacije   Softverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikaciji
Datum odbrane   2019.
Zvanje   doktor organizacionih nauka (uža naučna oblast: softversko inženjerstvo)
     Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Datum odbrane   2009.
Zvanje   master inženjer organizacionih nauka (odsek za informacione sisteme i tehnologije)
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Godina diplomiranja   2008.
Zvanje   diplomirani inženjer organizacionih nauka (odsek za informacione sisteme i tehnologije)