Slavica Bostjancic Rakas    
Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Slavica Boštjančič Rakas, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6774959
E-pošta   slavica.bostjancic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Osnovno naučno i stručno opredeljenje obuhvata istraživanje, dizajn i implementaciju rešenja kvaliteta servisa, rutiranja saobraćaja i sistema za nadzor i upravljanje u telekomunikacionim mrežama sa tehnologijom Internet protokola. Poznavanje programskih jezika i softverskih alata obuhvata programske jezike C, C++, Tcl/Tk (Tool command language/Tool kit), simulator IP mreža NS2 (Network Simulator version 2).
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima    
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Kao autor ili koautor objavila trideset tri naučna rada, od kojih su  dva rada objavljena u međunarodnom časopisu sa SCI liste, dva su objavljena kao poglavlje u monografiji međunarodnog značaja, jedan u domaćem časopisu, petnaest radova na međunarodnim naučnim skupovima i trinaest radova na domaćim naučnim skupovima.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Naslov disertacije   Novi pristup ugovaranju kvaliteta telekomunikacionog servisa
Datum odbrane   10.02.2011.
Zvanje   Doktor nauka – saobraćajno inženjerstvo
     Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Saobraćajni fakultet
Naslov teze   Ugovaranje kvaliteta servisa u IP mrežama sa diferenciranim servisima
Datum odbrane   30.11.2007.
Zvanje   Magistar tehničkih nauka
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Beogradu / Saobraćajni fakultet
Datum diplomiranja    2004.
Zvanje    Diplomirani inženjer saobraćaja