Kontakt informacije    
Ime i prezime   Dr Sanja Popović-Pantić, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6774 452
E-pošta   sanjap.pantic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Upravljanje inovacijama u malim i srednjim preduzećima,  preduzetništvo
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima   Sanja P. Pantić spada u vodećeg nacionalnog konsultanta za žensko preduzetništvo, sa užom specijalizacijom u oblasti inovacija za mala I srednja preduzeća. Doktorirala je na temu ženskog preduzetništva 2013. na Ekonomskom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu. Od maja 2015. vodi sektorsku gupu za žensko preduzetništvo u okviru Evropske mreže preduzetništva koja okuplja predstavnike 12 evropskih zemalja. Njene akademske reference se pretežno odnose na inovacije u preduzećima i rodne aspekte inovativnog preduzetništva. Objavila je dva rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste,  dva u nacionalnim časopisima i brojne radove u zbornicima  od međunarodnog i nacionalnog značaja kao i dve knjige o ženskom preduzetništvu. Od 1997. uključena je u projekte Ministarstva nauke ali i u EU projekte kao inovacioni konsultant. Predsednica je najveće nacionalne organizacije preduzetnica–Udruženja poslovnih žena Srbije od 1998. u kojem je vodila više od 150 projekata, uključujući i one finansirane iz IPA fondova u oblasti jačanja i razvoja preduzeća I njihovog konkurentskog I inovacionog potencijala.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Objavilla  je oko 30 naučnih i stručnih radova od toga dva u međunarodnim časopisima na SCI listi.Učestvovala u realizaciji 20-tak domaćih i inostranih projekta finansiranih od strane Ministarstva nauke i Ministarstva privrede, Evropske unije,  kao i oko 150 projekata u oblasti jačanja ženskog preduzetništva finansiranih od različitih međunarodnih organizacija i donatora poput  Delegacije EU u Srbiji, USAID-a , EBRD-a, UNWOMEN-a , Evropske komisije, GIZ-a, Centra za medjunarodno preduzetništvo iz Vašingtona i sl.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Ekonomski fakultet
Naslov disertacije   Žensko preduzetništvo u Srbiji kroz samozapošljavanje tokom tranzicije: empirijsko istraživanje i uporedna analiza
Datum odbrane   2013.
Zvanje   Doktor ekonomskih nauka
     Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Ekonomski fakultet
Naslov teze   Uloga  informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) u formulisanju marketing strategije preduzeća
Datum odbrane   2005.
Zvanje   Magistar ekonomskih nauka
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Ekonomski fakultet
Godina diplomiranja   1993.
Zvanje   Diplomirani ekonomista