Goran Dimic

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime    Dr Goran Dimić, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon    011 6775 159
E-pošta    goran.dimic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama, energetska efikasnost u bežičnim komunikacijama i programiranje u digitalnoj obradi signala.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Koordinator naučno-istraživačkog rada   u  društvu  IMP – Telekomunikacije,  Instituta „Mihajlo Pupin“. Član je međunarodne organizacije IEEE.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Rezultate dosadašnjih istraživanja objavio je kao autor i koautor 40 naučnih i stručnih radova, od toga 5 u međunarodnim časopisima (IEEE, 3 vrhunska, 2 istaknuta) i 35 prezentiranih na skupovima (31 na međunarodnim, 4 na domaćim).
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet države Minesota, SAD
Naslov disertacije   Capacity-Approaching Schemes for Multiple Access and Multiuser Downlink Transmission in Wireless Networks
Datum odbrane    2004.
Zvanje    Doktor tehničkih nauka
    Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet države Minesota, SAD
Naslov disertacije    Multicode Blind Network-Diversity Multiple Access
Datum odbrane    2001.
Zvanje    Master elektrotehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja    1999.
Zvanje    Diplomirani inženjer elektrotehnike