Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Dijana Štrbac, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011 677 44 52
E-pošta   dijana.strbac@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja  

Opšte oblasti: privredni razvoj; naučno-tehnološka i industrijska politika; upravljanje inovacijama.

Specifične oblasti: tehnološki faktori privrednog razvoja; metrika nauke, tehnologije i inovacija; analiza inovacionog ekosistema;  instrumenti politike istraživanja i inovacija EU.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima   Organizacija konferencija i radionica na međunarodnim i domaćim projektima.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
 

Autor ili koautor više od 30 naučnih radova koji su publikovani u naučnim časopisima ili zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih konferencija.

Doprinela je implementaciji 8 međunarodnih projekata i 2 nacionalna projekta.

Član je tima za koordinaciju Prioritetne oblasti 7 (Društvo znanja) EU Strategije za Dunavski region.

Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Kragujevcu/Ekonomski fakultet
Naslov disertacije   Uticaj strukturnih i tehnoloških promena na privredni razvoj Republike Srbije
Datum odbrane   2019.
Zvanje   Doktor nauka – ekonomske nauke
     Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Multidisciplinarne studije pri Univerzitetu
Naslov teze   Uloga politike istraživanja i inovacija Evropske unije u upravljanju krizama
Datum odbrane   2021.
Zvanje   Master evropskih studija
     Fakultet/Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Kragujevcu/Ekonomski fakultet
Naslov teze   Investicioni fondovi – nedostajući finansijski posrednici na finansijskom tržištu Srbije
Datum odbrane   2008.
Zvanje   Diplomirani ekonomista – master