Borislav Djordjevic    
Kontakt informacije
   
Ime i prezime   Dr Borislav Đorđević, naučni saradnik

Preuzmite CV i relevantnu listu referenci

Telefon   011 6773-383
E-pošta   borislav.djordjevic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Primarni istraživački interes su performanse diskova i sistema datoteka, sa posebnim akcentom na familiju UNIX/Linux. Obavlja istraživanja u oblastima: disk keširanja, tehnikama vođenja dnevnika transakcija, RAID solucijama, LVM opcijama i tehnikama za oporavak podataka. Posebne rezultate ostvario u istraživanju journaling tehnike, koja je odgovorna za povećanje pouzdanosti, a ima  značajan uticaj na performanse. Ispitivao i optimizovao journaling tehniku za različite sisteme datoteka, internu i eksternu  journaling opciju, kao i simulaciju  preko NVRAM memorije. Zanimljive rezultate ostvario u istraživanju RAID solucija, gde je analizirao i optimizovao razne RAID nivoe, kao i softversku i hardversku opciju.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima  
Član programskog odbora nekoliko naučnih konferencija.
 
Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Objavio je preko 100 publikacija i tehničkih rešenja, od kojih su: 1 međunarodna monografija,  4 rada publikovana u međunarodnim časopisima (SCIe lista), preko 50 radova na međunarodnim konferencijama, preko 20 radova na domaćim konferencijama i 20 tehničkih rešenja u kategoriji M84-M85, kao i 10 knjiga iz oblasti operativnih sistema i sigurnosti računarskih sistema i mreža.Aktivan član stručnih udruženja ETRAN i TELFOR.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   KEŠIRANjE DISKOVA ZA CENTRALIZOVANE OPERATIVNE SISTEME 
Datum odbrane   09.07.2003
Zvanje   Doktor tehničkih nauke
     Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu  /Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   POBOLjŠANjE PERFORMANSI SCSI DISKOVA NA RAČUNARIMA POD MS-DOS OPERATIVNIM SISTEMOM
Datum odbrane   1992.
Zvanje   Magistar tehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
 Godina diplomiranja    1989.
 Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike