Istorijat

IMP stara zgradaKao godina osnivanja Instituta „Mihajlo Pupin“ uzima se 1946., kada Srpska Akademija Nauka (SAN) osniva dva instituta i to: Institut za telekomunikacije i Institut za elektroniku. Iz sastava ova dva instituta Vlada FNRJ osniva 1947. godine Centralni radio-institut Vlade FNRJ, a potom 1948. godine, iz njegovog sastava Ministarstvo za elektroprivredu osniva Institut za elektroprivredu.

Srpska Akademija Nauka (SAN) 1950. godine objedinjuje ova četiri instituta u Institut „Nikola Tesla“ za ispitivanje električnih pojava. Izvršno veće Narodne skupštine Narodne Republike Srbije 1959. godine iz sastava Instituta „Nikola Tesla“ odvaja grupu naučnika i istraživača, i osniva Institut za elektroniku i telekomunikacije „Mihajlo Pupin“ i tada se prvi put pominje u nazivu Instituta ime našeg velikog naučnika Mihajla Pupina. Izvršno veće Skupštine Narodne Republike Srbije i suosnivači: Elektrotehnički fakultet, Ei Niš i Energoprojekt, izdvajaju 1961. godine dve laboratorije iz Instituta za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ i to: Laboratoriju za automatiku i Laboratoriju za digitalnu tehniku, i priključuju ih Institutu za automatiku i telekomunikacije „Mihajlo Pupin“ i pri tome istovremeno vrše njegovu temeljnu reorganizaciju.

IstorijaU periodu od 1961. do 1998. godine Institut „Mihajlo Pupin“ prolazi organizacione promene od: Organizacije udruženog rada (1974.) sa osam OOUR-a, zatim jedinstvene Radne organizacije sa osam radnih jedinica (1980.), preko Naučno-istraživačke organizacije (1989.), potom Deoničarskog društva u mešovitoj svojini (1990.), Društvenog preduzeća (1995.), Društvenog naučnoistraživačkog preduzeća Institut „Mihajlo Pupin“ (1998.), do sadašnjeg Društva sa ograničenom odgovornošću koji čini sistem od jednog matičnog i pet zavisnih preduzeća.

Međutim, bez obzira na svoj pravni status Institut „Mihajlo Pupin“ je potpuno tržišno orijentisana kompanija čiji opstanak na tržištu zavisi od toga šta od svog naučnoistraživačkog rada može da pretoči u projekte i proizvode (sam ili sa svojim kooperantima) i plasira na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Zbog toga se Institut razvijao i kao naučnoistraživačka i razvojna institucija i kao high-tech kompanija.

Od svog osnivanja Institut je regionalni lider, a u nekim slučajevima i svetski lider u primeni novih tehnologija. Ovde predstavljamo listu naših dostignuća u prethodnih šest decenija, bez rezultata ostvarenih u namenskom programu. Iako nekompletna ova lista na najbolji način ilustruje raznovrsnost istraživanja, razvoja i programa u Institutu „Mihajlo Pupin“.

2014: - ARS-TSSimATLAS Hardverski real-time simulator ATLAS MAX-RTL parne turbine
2012: - Zatvoreni sistem za naplatu putarine na deonici autoputa Jošanica – Kakanj u BiH
2011: - VIEW4Sinoptika modul VIEW4 SCADA sistema novo softversko rešenje za dinamičku sinoptičku ploču
2010: - Turbinski regulator termo bloka
2009: - View 4 SCADA
– Projekat naplate mostarine i video nadzor na mostu Mareshal mobutu u DR Kongo
– Informacioni sistem Ministrarstva finansija – Poreska uprava
2008: - Informacioni sistem Ministrarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca
2007: - Informacioni sistem lokalne poreske administracije
– OmniSight – distributivni grafički displej sistem
2006: - Sistemi ya integrisano upravljanje tehničkim sistemima aerodroma
– računarsko upravljanja radom termoelektrane – DCS
– Učešćeu tri FP7 projekata (SARIB, PROMETEA i Web4WeB) i dva Interreg/CADSES projekta (I2E i STRiM)
2005: - Sistem za naplatu putarine bez zaustavljanja sa automatskim prepoznavanjem sadržaja registarskih tablica
– Integrisani kripto telefon
2004: - Sistem za nadzor i upravljanje termo blokom termoelektrane
2003: - Minijaturni skrembler za Motoroline radio stanice
– Cyber School - softversko okruženje za učenje na daljinu
2002: - IVP- Alat za investiciono planiranje i donošenje odluka
– Zajednička projektna kancelarija sa Fraunhofer FIRST Institutom
2001: - Digitalno rešenje za kripto zaštitu u telefoniji
1998: - Evropska baza podataka za genetske sorte kukuruza
– Sistemi za automatsko lociranje vozila
1996: - Alati za obradu slike i vizuelnu kontrolu kvaliteta
1995: - Sistem za kontrolu kretanja i prikupljanje podataka
– Obrada i analiza mikroskopske slike
1994: - Aktivna proteza kod natkolenih amputacija
1993: - Merač koncentracije šećera u melasi na bazi piezotehnologije
1992: - BEST - Softverski alat za izgradnju ekspertnih sistema sa arhitekturom „školske table“
– ATLAS - Računar za upravljanje industrijskim procesima
1991: - Pulsator za mehaničko testiranje uređaja
– Softverski paket za simulaciju i razvoj sistema upravljanja - SIDECS
1989: - Program ZEBRA za upravljanje saobraćajem
1988: - Data - pumpa sa obradom signala
– Elektrohidraulički i elektromagnetski koračni motori upravljani digitalnim procesorom
– 32-bitni mikroračunarski sistem TIM 600
1987: - Strategija naučno tehnološkog razvoja Srbije do 2000. godine
1986: - Programski paket - NEHOM za proračun telekomunikacionih parametara vodova visokog napona
1985: - Etalonski Watmetar sa greškom manjom od .005%
– Izrada razvojne strategije Zavoda „Crvena Zastava“ najveće fabrike automiobila u Jugoslaviji
1985: - Modem za prenos podataka po kratkotalasnom radio kanalu
1984: - Softver za matematičko modeliranje i upravljanje manipulativnim i lokomotornim robotima
1983: - Microprocesorski modem PP-4800
– Elektronsko brojilo električne energije
– Sistem za računarsko generisanje slike u realnom vremenu za simulatore
1982: - Mikroprocesorski kontroler liftova
– Aktivna ortoza ruke za distrofičare
1980: - Simulator za obuku pilota
– Veštačka šaka za pacijente koji boluju od distrofije
1978: - Antropomorfni industrijski robot UMS-1
1977: - Hirodinamička spojnica do 600 kW
1975: - Elektronski pretvarač električnih veličina visoke tačnosti
1973: - Poluprovodnički semaforski integrisani sistem za upravljanje zelenim talasom
1972: - Modem PP1200 za prenos podataka po telefonskom kablu
1971: - Aktivni egzoskelet za paraplegičare; Hibridni računarski sistem HRS-100
1970: - Programski paket SFILC za projektovanje električnih filtara
1968: - Uređjaj za simultani prenos govora i podataka TGT
1967: - Tranzistorski računar CER-22
1966: - Elektromagnetski merač protoka
1965: - Kapacitivni nivometar
1964: - Računarski program za optimizaciju sistema putem dinamičkog programiranja
1963: - Hidrodinamička spojnica
– Temperaturno kompenzovan kristalni oscilator (TXCO)
1962: - Uređaj za prenos signala po vodovima visokog napona
1961: - Tranzistorizovani telemetrijski sistem ATLAS
– Kristalni filter za selekciju frekvencije
1960: - Prvi digitalni računar sa elektronskim cevima CER-10
1958: - Uređaj za ispitivanje jonosfere
1956: - Prva jedinka kristala kvarca za stabilizaciju frekvencije