Izveštaj sa inicijalnog (Kick-Off) sastanka projekta EMC Serbia

„Building the Serbian Electromagnetic Compatibility Quality Infrastructure – EMC Serbia“

U Beogradu je 10. maja 2011. godine održan inicijalni (kick-off) sastanak projekta „Izgradnja infrastrukture za podizanje nivoa kvaliteta elektromagnetne kompatibilnosti u Srbiji – EMC Serbia“ koji finansira Evropska Unija u okviru RSEDP2 programa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici vodećeg partnera Instituta „Mihajlo Pupin“ i partnera učesnika na projektu: klastera „IKT Mreža“, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća „Beograd“. Pored partnera na projektu, sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija koje su dale podršku projektu, kao i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva prosvete i nauke. Sastanku je prisustvovao i međunarodni EMC ekspert John Davies iz Velike Britanije, koji sa tehničkim timom projekta radi na pripremi specifikacije EMC laboratorije i potrebne opreme.

Cilj sastanka bio je informisanje svih partnera i zainteresovanih strana o projektu, prezentacija akcionog plana do kraja tekuće godine, uspostavljanje kontakta sa zainteresovanim akterima u zemlji u cilju koordinacije aktivnosti, kao i predstavljanje planiranih mogućnosti laboratorije za EMC ispitivanja čije je formiranje jedan od očekivanih rezultata projekta.

Rukovodilac projekta Nikola Nenadić je prezentovao projekat, aktivnosti realizovane u prethodnom periodu i akcioni plan do kraja godine. Njegovu prezentaciju možete naći u prilogu ove poruke.

Zatim je EMC Key ekspert John Davies ukratko izložio zahteve direktive „EMC Directive 2004/108/EC“ i u skladu sa njima definisane ciljeve buduće laboratorije za EMC ispitivanja. Specifikacija laboratorije i opreme za merenja i ispitivanja je rezultat jednonedeljnog rada g-dina Daviesa i Tehničkog tima projekta.

Ukupna vrednost projekta EMC Serbia je 1.011.783 evra, od čega EU finansira 908.679 evra. Realizacija projekta je započeta 17. februara 2011. godine, a završetak je planiran za oktobar 2012. godine.