webinconet-4183744
Najvažniji ciljevi WBC-INCO.NET projekta (2008. do 2011.) su uspostavljanje bi-regionalnog dijaloga između Evropske unije (EU) i zemalja zapadnog Balkana (ZZB), u okviru sedmog okvirnog programa (FP7), kao i povećanje učešća istraživača iz ove regije u istraživačko, tehnološkim i razvojnim projektima(ITR).
Dijalog pokrenut u okviru WBC-INCO.NET projekta iniciran je sa nekoliko analitičkih inputa.
Upravo zbog toga u okviru projekta WBC-INCO.NET su angažovane najbolje analitičke evropske i regionalne naučno tehnološke (NT) institucije. Jedan od analitičkih zadataka projekta je i, identifikacija oblasti istraživanja od zajedničkog interesa na sveobuhvatan i sadržajan način.
Štaviše, u okviru ovog projekta obavlja se i monitoring budućih ITR programa kao i učešće i saradnja istraživača iz zemalja zapadnog Balkana u okviru FP7.
WBC-INCO.NET projekat, takođe, stavlja naglasak na izgradnju kapaciteta i lakše
umrežavanje istraživača sa ciljem unapređenja apsorcije kvaliteta i kvantiteta kako bi se poboljšala međunarodna prepoznatljivost postojećih potencijala zemalja zapadnog Balkana.
Nekoliko renomiranih evropskih NCP (national contact point) – organizacija i istraživačkih institucija stavile su svoje kapacitete na raspolaganje u okviru projekta WBC-INCO.NET i podržavaju integraciju regiona zapadnog Balkana u jednistveni evropski istraživački prostor.
WBC-INCO.NET ENHANCED (2012. i 2013.) je nadgradnja prethodnog rada na WBC-INCO.NET. U produžetku projekta će se naročita pažnja posvetitit inovacijama. U suštini WBC-INCO.NET ENHANCED je nastavak uspešne koordinacije i saradnje uspostavljane na tekućem WBC-INCO.NET projektu, radi dalje podrške biregionalnog dijaloga između EU, i zemalja priduženih učesnica u FP7 i zapadnobalkanskih zemlja do kraja 2013. I daljeg unapređenja učešća istraživača iz ZBZ u evropskim IR projektima kao strukturnim merama.
U isto vreme WBC-INCO.NET ENHANCED će se naročito fokusirati na inovacije i aktivnosti vezane za inovacione politike.
Konzorcijum WBC-INCO.NET ENHANCED čini 29 partnera. U okviru ovog dela projekta ustanoviće se WBC ekspertska grupa za inovacije kao dodatno telo unutar projektne strukture u kojoj će biti vrhunski eksperti iz regiona i šire, u cilju davanja dodatnih imputa i širenja rezultata projekta.
WBC-INCO.NET ENHANCED će podržati inovacione kapcitete u regionu i razviće Akcioni plan, zasnovan na prikupljanju podataka i pregledu uspešnih mera podrške inovacijama koje mogu realno da se prilagode I primene u region ZB. Pored toga, biće podržani i specifični treninzi. Cilj WBC-INCO.NET ENHANCED je takođe i nastavak uspešnog procesa uspostavljanja prioriteta iniciranog od WBC-INCO.NET sa Energijom kao dodatnom temom i dalja podrška izgradnji kapaciteta NCP sistema u ZZB.
Odgovorni istrazivač: djuro.kutlaca@pupin.rs
Više informacija: www.wbc-inco.net