eval-nno-7813724

U svetlu sve većeg broja različitih inovacionih politika i različitih vidova finansiranja u zemljama Jugoistočne Evrope, kojima se značajno jača povezanost različitih oblasti politike, nedostatak sopstvenih kapaciteta za evaluaciju naučnoistraživačkih, istraživačko-razvojnih i inovacionih aktivnosti, podstiče stvaranje uskog grla za ceo ciklus upravljanja naučnoistraživačkim, istraživačko-razvojnim i inovacionim aktivnostima.

S tim u vezi, osnovni cilj projekta EVALINNO je da ojača, kako regionalne, tako i nacionalne kapacitete za evaluaciju naučnoistraživačkih, istraživačko-razvojnih i inovacionih aktivnosti, kako bi se unapredilo stvaranje okvirnih uslova za inovacione politike, programe, institucije i projekte. Konkretno, projektni ciljevi su usmereni ka:

+ promociji evaluacije istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, kao ključnog uslova za razumevanje inovacionog sistema.

+ razvoju neophodnih kapaciteta i kompentencija za sveobuhvatnu evaluaciju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

+ pružanju proceduralnih i metodoloških znanja i alata, kako na strani evaluatora, tako i na strani predstavnika donosioca odluka.

Projekat EVALINNO stavlja fokus na izgradnju kapaciteta i institucijalne podrške. Glavne ciljne grupe su donosioci odluka i kreatori politika, inovaciona infrastruktura kao i (potencijalni) evaluatori istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija.

Lako dostupna i sistematski kreirana Regionalna platforma za Evaluaciju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija podeljena je na četiri baze podataka koje će konstantno biti ažurirane. Platforma raspolaže informacijama koje zadovoljavaju potrebe kako evaluatora, tako i predstavnika vlasti (ministarstava, agencija). Za njih će biti specijano pripremljene obuke koje stavljaju akcenat na metodološka i proceduralna pitanja.

Takodje je obezbedjena i specijalna obuka za optimalno korišćenje javnih fondova za evaluaciju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija ,kao i unapredjenje inovacija.

Pored toga, 3 programa evaluacije istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija i komparativni benčmarking organizacija posrednika biće sprovedeni, koristeći formiranu metodologiju. Rezultati projekta biće promovisani putem velike medjunarodne konferencije. Biće razvijen biznis plan za održavanje regionalne platforme za evaluaciju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija na bazi članstva.

 

Odgovorni istrazivač: djuro.kutlaca@pupin.rs