trafoon

TRAFOON – Traditional Food Network to Improve the transfer of knowledge for innovation

Projekat je finansiran od strane EU u okviru Sedmog okvirnog programa – FP7 i realizuje se u periodu od 1.11.2013. do 31.10.2016.

Fokusiran je na očuvanje i zaštitu malih i srednjih proizvođača tradicionalne hrane (žitarica, ribe, voća, povrća i pečuraka) u Evropi. Ova preduzeća se suočavaju sa izazovima da ispune mnogobrojne evropske propise o tradicionalnim proizvodima. Međutim, istovremeno imaju mogućnost da postanu konkurentniji preko promovisanja zdravstvenih i nutritivnih aspekata svojih proizvoda.

Da bi u budućnosti ovakva mala i srednja preduzeća (MSP) bila konkurentna na globalnom nivou, moraju biti posebno podržana. Biće uspostavljena Evropska mreža za transfer znanja koja će se baviti pomenutim prehrambenim sektorom povezujući istraživače, MSP i udruženja. Partneri na projektu TRAFOON nude ciljanje usluge, prilagođene potrebama preduzeća kako bi povećala njihovu inovativnu sposobnost, kao što su treninzi o pravima intelektualne svojine i menadžmentu kvaliteta. Na osnovu detektovanih potreba tradicionalnih MSP biće kreiran Evropski istraživački program za tradicionalnu hranu.

Glavni ciljevi projekta su:

  • transfer znanja i primena istraživačkih rezultata u preduzećima proizvođačima tradicionalne hrane,
  • podsticanje preduzetništva, inovacija i adaptacija u proizvodnji tradicionalne hrane kako bi opstala na dinamičnom tržištu,
  • razvoj strateške istraživačke i inovacione agende u sektoru proizvodnje hrane,
  • kreiranje održivog transfera znanja i preduzetniške mreže.

U okviru projekta TRAFOON Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta Mihajlo Pupin je angažovan na poslovima razvoja strateške istraživačke i inovacione agende, kao i za komunikaciju sa nacionalnim i evropskih stejkholderima iz prehrambenog sektora. Kao dodatni rezultat na Projektu saradnici CIRNT i Poljoprivrednog fakulteta uradili su studiju: Strateška istraživačka i inovaciona agenda za tradicionalno slatko voće u Srbiji.

Zemlje učesnice u projektu: Austija, Belgija, Češka, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Irska, Italija, Holandija, Poljska, Srbija, Slovenija, Španija, Švajcarska.

 

Web sajt: www.trafoon.eu