Saradnici Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije – počev od 80-ih godina XX veka,  sistematizovano istražuju razvoj nauke i tehnologije i politike naučnog i tehnološkog razvoja. Tokom dugogodišnjih istraživanja sazrevali su nalazi o dubokoj, makoliko skrivenoj povezanosti i jakoj, makoliko teško uhvatljivoj, interakciji nauke, tehnologije i kulture.

Istraživački rezultati su veoma jasno ukazivali na ključnu ulogu koju je igrala kultura u svim (ne)modernizacijskim procesima na našem prostoru. Ovi i drugi rezultati i hipoteza da će kultura na ovom prostoru veoma određivati stil, tip, dinamiku i efekte kako tehnološkog tako i opšteg razvoja, su nametnuli potrebu jednog okupljanja istraživača i drugih zainteresovanih koje bi podržalo postojeća i podstaklo nova istraživanja interakcija kulture, tehnologija i razvoja.

Pošto je u pitanju pravo interdisciplnarano i multidisciplinarano istraživanje, mislilo se da bi naučni skup bio dobar način da se nađu zajedno inženjeri, istraživači u prirodnim naukama, sociolozi, ekonomisti, filozofi, antropolozi, istoričari i drugi i da pokušaju da se međusobno razumeju, da shvatajući nalaze drugih disciplina obogate svoju i da, možda, uspeju da pokrenu istraživačke projekte, uspostave nove mreže istraživača, razviju baze podataka itsl. A sve sa ciljem da se bolje razume taj veoma složeni odnos tehnološkog i kulturnog razvoja i njihova veza sa integralnim razvojem na našem prostoru.

Ovim namerama je veoma pomogla 140. godišnjica rođenja Mihajla Pupina pošto je Upravni odbor Instituta „Mihajlo Pupin“ odlučio da bi proslava ove godišnjice bila znatno sardržajnija ako bi jedna od njenih manifestacija postala trajna. Tako je odlučeno da Institut „Mihajlo Pupin“ svake godine, zajedno sa drugim naučnim organizacijama, upriliči naučni skup „Tehnologija, Kultura i Razvoj“, uvek sa posebnom osnovnom temom. Već sledeće godine, 1995. Institutu se pridružuje Elektrotehnički fakultet iz Podgorice, 1996. Ekonomski fakultet iz Subotice. Od 2000. godine Udruženje »Tehnologija i društvo« je glavni nosilac organizacionih i aktivnosti TKR.

I Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Međuzavisnosti tehnologije, kulture i razvoja: teorijski modeli i istorijska evidencija, Beograd, 1994.

II Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Etički problemi nauke, tehnologije i razvoja Igalo – Herceg Novi, 1995.

III Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“, Obrazovanje za uravnoteženi kulturni i tehnološki razvoj pojedinca i društva,  Palić, 1996.

IV Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“, Razvojne specifičnosti malih zemalja,  Igalo – Herceg Novi, 1997.

V Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“, Dosadašnja iskustva i pretpostavke za dobru naučnu, tehnološku i razvojnu politiku u SR Jugoslaviji,  Palić, 1998.

VI Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Nauka, tehnologija i kultura pred izazovima blokiranog razvoja, sa posebnim osvrtom na SR Jugoslaviju,  Igalo – Herceg Novi, 1999.

VII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“, Iskušenja i pouke XX veka: nauka, tehnologija i kultura u znaku Janusa, sa posebnim osvrtom na jugoslovenski
istorijski prostor,  Palić, 2000.

VIII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“, Tema A skupa:
Globalno i lokalno u tehnološkom i kulturnom razvoju: Jugoslavija u evropskom i bližem okruženju Tema B skupa: Modernizacija univerzitetskog obrazovanja u Jugoslaviji,  Kotor, 2001.

IX Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Osnovna tema skupa (A): Kulturne i tehnološke determinante kvaliteta proizvoda, usluga, rada i života u Srbiji i Crnoj Gori Posebna tema skupa (B): Mogućnosti i putevi dostizanja konkurentnog kvaliteta proizvoda agroindustrije Srbije i Crne Gore, Palić, 2002.

X Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Osnovna tema skupa (A): Konkurentnost privrede i kompetetnost institucija
Posebna tema skupa (B): Strategija razvoja sistema viših škola,  Herceg Novi, 2003.
Više detalja:  pdf

XI Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupaSrbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji
Tema skupa „Razvoj kooperativne kompetentne privrede i kooperativnog društva u Srbiji i Crnoj Gori: stanje, mogućnosti i strategije „, Palić 2004.
Više detalja:  pdf

XII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji
Tema skupa “ Inovativnost privrede i društva u Srbiji i Crnoj Gori: stanje, izgledi i strategije“, Tivat 2005
Više detalja:  pdf

XIII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji
Tema skupa “ Ključne determinante i kvalitet organizovanosti društva i privrede u Srbiji i Crnoj Gori: stanje, perspektive i strategije razvoja“, Palić 2006.
Više detalja:  pdf

XIV Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Tema skupa: „Gde smo i kuda idemo: ka centru ili periferiji EU“, Igalo 2007.
Više detalja:  pdf

XV Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa:  Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Tema skupa: “Korupcija, kriminarl i kič”, Palić 2008.
Više detalja:  pdf

XVI Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Institucionalni sistem – stanje, posledice i moguće strategije razvoja“
Druga tema skupa: „Efektivnost istraživačkog i inovacionog sistema – stanje, posledice i politike povećanja efektivnosti“, Palić, 2009. godine
Više detalja:  pdf

XVII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Visoko i doživotno obrazovanje:stanje, posledice i moguće strategije razvoja“
Druga tema skupa: „Vrednovanje znanja i zaštite intelektualne svojine u zemljama Zapadnog Balkana“, Tivat, 2010. godine
Više detalja:  pdf

XVIII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Saradnja istraživačkih i inovacionih sistema i institucija na Zapadnom Balkanu – izazovi, prilike i ideje za saradnju“
Druga tema skupa: „Strukturni i kulturni problemi razvoja zasnovanog na znanju“, Palić, 2011. godine
Više detalja:  pdf

XIX Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Društva i ekonomije Balkana 2020: vizije i mehanizmi razvoja privrede, obrazovanja, istraživanja i kulture“
Druga tema skupa: „Razvoj zasnovan na znanju: ekonomske, organizacione i institucionalne osobenosti“, Tivat, 2012. godine
Više detalja:  pdf

XX Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Društva i ekonomije Balkana 2020: vizije i mehanizmi razvoja privrede, obrazovanja, istraživanja i kulture“
Druga tema skupa: „Razvoj zasnovan na znanju: ekonomske, organizacione i institucionalne osobenosti“, Palić, 2013. godine
Više detalja: pdf

XXI Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Tehnologija i preduzetništvo za održivi razvoj“
Druga tema skupa: „Razvoj zasnovan na znanju: preduzetništvo u obrazovnom i istraživačkom sistemu“, Tivat, 2014. godine
Više detalja: pdf

XXII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“,
Kontekst skupa: „Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji
Prva tema skupa: „Modeli, strategije i mehanizmi održivog razvoja manjih zemalja u tranziciji“
Druga tema skupa: „Putevi osiguranja visokog kvaliteta ishoda obrazovanja“
Treća tema skupa: „Energetske tehnologije u održivom snabdevanju energijom – ekonomske, ekološke, političke i druge strateške implikacije“, Palić, 2015.
Više detalja: pdf

XXIII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: „Nova biotehnologija – opšterazvojne, ekonomske, ekološke, političke, etičke i druge strateške implikacije „
Druga tema skupa: „Poželjna i moguća razvojna specijalizacija zemalja Zapadnog Balkana“
Treća tema skupa: „Obrazovanje inženjera“, Tivat, 2016.
Više detalja:pdf

XXIV Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Razvojni  aspekti zaštite intelektualne svojine
Druga tema skupa:  Obrazovanje inženjera – tekuće stanje i ključni problemi u zemljama Zapadnog Balkana
Treća tema skupa: Razvojne specijalizacije Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, Beograd,2017.
Više detalja:pdf

XXV Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Obrazovanje inženjera – tekuće stanje i ključni problemi u zemljama Zapadnog Balkana
Druga tema skupa:  Poželjna i moguća razvojna specijalizacija Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, Tivat, 2018.
Više detalja:pdf

XXVI Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Poželjna i moguća razvojna specijalizacija zemalja Zapadnog Balkana – uticaj društvenih, kulturoloških i tehnoloških faktora
Druga tema skupa:  Obrazovanje inženjera, Beograd,2019.

PREGLED osnovnih tema skupa i naslova radova objavljenih u zbornicima naučnih skupova Tehnologija, kultura i razvoj 1994.-2018.
Više detalja:pdf

Zbornik radova TKR 25-26

Zbornik radova TKR 25

XXVII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Uticaj pandemije COVID-19 na različite društvene, tehnološke i privredne aspekte i promišljanje razvoja
Druga tema skupa: Poželjna i moguća razvojna specijalizacija zemalja Zapadnog Balkana – uticaj društvenih, kulturoloških i tehnoloških faktora, Beograd,2020.
Više detalja:pdf

XXVIII Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Poželjna i moguća razvojna specijalizacija zemalja Zapadnog Balkana – uticaj društvenih, kulturoloških i tehnoloških faktora
Druga tema skupa: Poželjan i moguć dugoročan razvoj Crne Gore
Treća tema skupa: Opšte teme skupa
Zbornik radova TKR 28pdf

XXIX Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Revitalizacija agrara u brdskim područjima Zapadnog Balkana (stočarstvo, mlekarstvo, ratarstvo, lekovito bilje)
Druga tema skupa: Razvoj zasnovan na znanju i strategije pametne specijalizacije zemalja Zapadnog Balkana – Primena koncepta odgovornog istraživanja i inovacija
Treća tema skupa: Opšte teme skupa, Tivat, Crna Gora, 2022
Zbornik radova TKR 29pdf

XXX Naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“
Prva tema skupa: Integralni i održivi razvoj brdskog i planinskog područja Zapadnog Balkana
Druga tema skupa: Razvoj zasnovan na znanju i strategije pametne specijalizacije zemalja Zapadnog Balkana
Treća tema skupa: Opšte teme skupa, Tivat, Crna Gora, 2023.
Zbornik radova TKR 30pdf