intervalue

INTERVALUE–Inter-regional cooperation for valorisation of research results

Projekat je finansiran od EU u okviru saradnje u regionu Jugoistočne Evrope (JIE), sredstvima IPA fonda. Realizovan je u periodu januar 2010. – decembra2012.

Opšti ciljevi:

 • Unapeđenje saradnje unutar regiona  Jugoistočne Evrope (JIE) kroz povećanje kapaciteta i tržišta sektora istraživanja i razvoja – IR putem zajedničkih akcija i stvaranja kritične mase IR razultata u odabranim oblastima.
 • Diseminacija i komercijalizacija iskorišćenja istraživačkih rezultata rayličitih istraživačkih centara JIE kojima će se poboljšati njihove sposobnosti za demonstraciju istraživačkih rezultata i omogućiti malim i srednjim preduzećima (MSP) da nađu rešenja za svoje specifične tehnološke probleme.

Specifični ciljevi projekta

 • Unapredjenje kulture vrednovanja IR u partnerskim regionima JIE – putem planiranog identifikacije, ekspertske evaluacije, diseminacije i vrednovanja IR rezultata.
 • Podizanje nivoa postojećih mehanizama za transfer IR znanja i stvaranje novih onlajn metodoloških oruđa.
 • Stimulisanje vrednovanja IR rezultata kroz kooridinaciju i podršku ugovorima za valorizaciju sa poslovnim sektorom.
 • Stalna podrška komunikaciji između istraživača i predstavnika preduzeća kroz brokeridž dogadjaje i metntorske veb forume.

Očekivani rezultati

 • Formiranje IR korpusa koji će sadržati najmanje 850 IR rezultata i 370 ekspertskih ocena rezultata koji najviše obećavaju čime će se formirati osnova za buduće korpuse IR rezultata u regionu.
 • Prosečno 5 planova eksploatacije novih proizvodnih ideja po učestvujućoj zemlji biće integralani delovi sporazma o valorizaciji (ukupno 39).
 • Učestvujuće institucije će udružiti svoje kapacitete za eksploataciju IR rezultata.
 • Plan održivosti ove inicjative biće definisan na osnovu iskstva sa projekta.
 • Mreža IR intermedijatora koja će obuhvatiti većinu zemalja JIE.

Ostvareni rezultati u Srbiji

 • 22 istraživačko-razvojna rezultata objavljena na međunarodnoj platformi.
 • 7 ekspertskih ocena rezultata kojim su valorizovani naučni, tehnički, marketinški i finansijski aspekti 7 novih tehnologija.
 • 1 prijava patenta.
 • 1 ugovor IR institutcije i MSP o realizaciji proizvodnje valoriyovane tehnologije.