evalInnoLogo

EVAL-INNO

Projekat je finansiran od EU u okviru saradnje u regionu Jugoistočne Evrope (JIE), sredstvima IPA fonda. Povod za započinjanje projekta je nedostatak i/ili nerazvijenost kapaciteta za neophodnih za evaluaciju politika, programa i ustanova u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima, u oblasti istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija (ITRI). Projekat će doprineti uspostavljanju sistema donošenja odluka u obastima ITRI, kao i poboljšanju okvirnih uslova za razvoja nacionalnog inovacionog sistema Srbije, kao dela regiona JIE. Korisnici komponente direktne podrške proizašle iz rezultata projekta su insitucije koje učestvuju u finansiranju inovacija kao što su ministarstva, agencije i drugi posrednici, ITRI evaluatori kako oni sa iskustvom tako i potencijalni.

Glavni cilj projekta EVAL-INNO je jačanje kako regionalnih, tako i nacionalnih kapaciteta u evaluaciji, čime se poboljšavaju okvirni uslovi za politike, programe, ustanove i projekte koji se bave inovacijama. Projekat se posebno bavi sledećim:

  • Promovisanje uloge ITRI evaluacije kao ključnog preduslova za formiranje aktivnog sistema učenja u inovacijama;
  • Razvoj kapaciteta i sposobnosti neophodnih za sveobuhvatne ITRI evaluacije;
  • Izrada materijala i prikupljanje neophodnih znanja za evaluatore i nadležne za finansiranje

Aktivnosti

  • Uspostavljanje Regionalne platforme namenjene ITRI evaluaciji, koja će pružati informacije o: Evaluatorima (kroz bazu podataka); Relevantnim strateškim dokumentima; ITRI programima; ITRI infrastrukturama;
  • Priprema i štampanje Standarda o ITRI evaluaciji na lokalnim jezicima;
  • Analiza postojeće prakse u ITRI evaluaciji u regionu JIE i utvrđivanje potreba za obukom;
  • Organizovanje obuke za evaluatore i predstavnike tela nadležnih za finansiranje;
  • Sprovođenje pilot programa evaluacije i benčamark analize sa ciljem primene dobre prakse.

Regionalna platforma će ostati aktivna i nakon završetka projekta, što će biti omogućeno kroz članstvo za koje se plaća članarina. Članovi bi trebalo da budu akteri zaduženi za RTDI politike.
Uticaj projekta će biti očigledan u procesima izrade i upravljanja programima koji su namenjeni inovacijama.