din-logo

Danube-INCO.NET jeFP7  projekat kojim se koordiniraju i podržavaju aktivnosti zvanične Strategije EU za dunavski region (EUSDR) u oblasti istraživanja i inovacija  (IR). Dok EUSDR ima širok opseg prioritetnih oblasti  (od  PO 1A „Mobilnost/Plovni  putevi” do PO 11 „Bezbednost“), Danube-INCO.NET se najviše fokusira na dve prioritetne oblasti: PO 7 „Društvo znanja“ and PO 8 „konkurentnost“.  Projekat podržave razvoj politika, stavaranje mreža, i analizu i podršku IR aktivnostima.

Zajedničkim snagama 19 partnerskih organizacija na projektu, uz koordinaciju Centra za socijalne inovacije (ZSI), Danube-INCO.NET teži da prevaziđe prepreke koje ometaju društveni i ekonomski razvoj u Dunavskom regionu. Projekat traje 36 meseci tokom kojih su previđene različite aktivnosti.

Napori će biti usmereni na organizovanje događaja, izdavanje publikacija i preporuka politika koje se odnose na IR saradnju u Dunavskom regionu koji će biti dostupni što širem broju zainteresovanih i uključenih u budući makroregionalni razvoj Dunavskog regiona. Ovaj projekat se oslanja i na rezultate projekta WBC-INCO.NET kojim su bile obuhvaćene zemlje proširenja sa Zapadnog Balkana.

Na teritoriji koju obuhvata EUSDR ima devet država članica EU, i pet država koje to nisu, a sve su veoma različite u pogledu ekonomske snage i profila istraživačkih i inovacionih Sistema:

Države i regije članice Evropske unije (EU) u gornjem slivu Dunava: Austrija, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Nemačka  (države Baden-Virtemberg i Bavarska);

Države članice EU u donjem slivu Dunava: Bugarska, Rumunija;

Države proširenja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija;

Države susedi: Moldavija i Ukrajina (oblast Odesa, Ushhorod, Ivano-Frankovsk i Černovic).

Ovo je jedan od evropskih regiona sa najviše različitost, u njemu živi oko 100 miliona stanovnika.

U okviru Danube-INCO.NET Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije angažovan je na istraživanju prepreka za naučnoistraživačku saradnju u Dunavskom regionu. U istraživanju barijera u međunarodnoj ITRI (Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije) saradnji jedan od glavnih ciljeva je identifikovanje i prevazilaženje barijera u međunarodnoj ITRI saradnji zemalja Dunavskog regiona. Istraživanje je sprovedeno anketnim ispitivanjem istraživačko-razvojne i inovacione zajednice u svih 14 zemalja regiona.  Studija je dostupna na http://danube-inco.net/object/document/15392

Web sajt: http://danube-inco.net/