Kontakt informacije
Titula, ime i prezime Dr Željko Despotović, naučni savetnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon 011/6771 024
E-pošta zeljko.despotovic@pupin.rs
Adresa Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja OPŠTE OBLASTI: Energetska elektronika, Industrijska elektronika, Ekologija, Mehatronika, Kontrola vibracija , Simulacija dinamičkih sistema

SPECIJALNE OBLASTI: Inteligentna kontrola mehaničkih sistema, Modeliranje i upravljanje energetskim pretvaračima, Kontrola i korekcija faktora snage, Kontrola elektrostatičkih precipitatora

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima

U toku svog stručnog, istraživačkog i naučnog rada je rukovodio i bio angažovan kao učesnik na više značajnih investicionih projekata od interesa za elektroprivredu, procesnu industriju, vodoprivredu, putnu privredu, železnicu i vojnu industriju. Takođe je rukovodio istraživanjima iz oblasti upravljanja mehaničkim sistemima i mehanizmima, hidrauličkim i hidro-dinamičkim sistemima, kontrolom vibracija, razvojem industrijskih mikrokontrolera, upravljanjem energetskim pretvaračima i elektromotornim pogonima.

IEEE Industrial Electronics Society, USA

IEEE Industry Applications Society, USA

IEEE Power Electronics Society, USA

IEEE ASME Mechatronics Society, USA

POWER ELECTRONICS SOCIETY, Serbia

SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA

SERBIAN CHAMBER of ENGINEERS

SERBIAN ASSOCIATION on POWER ENGINEERINGSERBIAN NATIONAL COMMITTEE-CIGRE

ETRAN – Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and Nuclear Engineering society, SerbiaRecenzent je u prestižnom američkom časopisu IEEE Transactions on Industrial Electronics(USA).

Objavljeni radovi, knjige i učešće na projektima Svoj celokupni inženjerski rad je verifikovao kroz objavljene naučne radove i tehnička rešenja.

Na osnovu pomenutih istraživanja do sada je publikovao i objavio kao autor ili koautor više od 170 naučnih radova od čega 13 radova sa SCI liste (6 u vrhunskim međunarodnim časopisima i 7 u međunarodnim časopisima).

Autor ili koautor je više od 70 inženjerskih tehničkih rešenja iz pomenutih oblasti koja su dobila potvrdu u konkretnim praktičnim primenama u praksi: 2 nova tehnička rešenja priznata na međunarodnom nivou, 21 bitno poboljšanih postojećih tehničkih rešenja i razvijena 48 industrijska prototipa.

ESP_TERET_Hardverski Simulator ESP _Tehnicko resenje 2015_projekat TR 33022 pdf

Kortikalni stimulator_Tehnicko resenje 2015_projekat TR 35003 pdf

Softver_MOBCON_2015_projekat TR 35003 pdf

Tehnicko resenje 2012 Ventil sigurnosti PI_01B pdf

Tehnicko resenje 2015 – KONCENTRATOR pdf

Tehnicko resenje 2015 – SOLARNI GENERATOR pdf

Vibracioni dozator_Tehnicko resenje 2015_projekat TR 33022pdf

Vibro sito TENT_B_Tehnicko resenje 2015_projekat TR 33022pdf

VNVF multi rezonatna topologija_Tehnicko resenje 2015_projekat TR 33022pdf

ESP_TR_01_projekat TR 21007pdf

ESP_TR_02_projekat TR 21007pdf

ESP_TR_03_projekat TR 21007pdf

ESP_TR_04_projekat TR 21007pdf

ESP_TR_05_projekat TR 21007pdf

ESP_TR_06_projekat TR 21007pdf

Ustava_STAJICEVO_TR_01pdf

Ustava_STAJICEVO_TR_02pdf

END_OZIRIS_TR_01Apdf

END_OZIRIS_TR_02Apdf

ESP_TENT_A1_projekat TR 6610pdf

hidraulicki pulsator_TR_HP_01pdf

hidraulicki pulsator_TR_HP_02pdf

modbus_TENT_A1_projekat TR 6610pdf

Prezentacija u okviru seminara Naučnog veća – 7.3.2017. – Primena energetske elektronike u savremenim metodama elektrostatičkog prečišćavanja dimnih gasova na termoelektranama pdf

Obrazovanje  Doktorat

Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta

Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Naslov teze ″Optimizacija rada elektromagnetnih rezonantnih vibracionih transportera korišćenjem strujno kontrolisanih tranzistorskih energetskih pretvarača”

Datum odbrane

2007.

Zvanje

Doktor elektrotehničkih nauka
  Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Naslov teze „Energetski pretvarači za pogon elektromagnetnih vibratora  u sistemima za doziranje i transport rasutih materijala“
Mesto i datum odbrane 2003.

Zvanje

Magistar elektrotehničkih nauka
   Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja 1990.
Zvanje Dipl. inž. elektrotehnike/smer energetika