Dr. Vladan Batanović

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Vladan Batanović, viši naučni  saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6771 398
E-pošta   vladan.batanovic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Istraživačka interesovanja dr Vladana Batanovića su usmerena na razvoj i primenu metoda operacionih istraživanja u upravljanju složenim sistemima, naročito u oblasti saobraćaja.

Učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti upravljanja saobraćajem: na železnici, u gradu i na autoputevima, uz posebne rezultate u razvoju i primeni metoda višekriterijumskog rangiranja i poredjenja.  Ima veliko iskustvo u izradi studija izvodljivosti za sisteme upravljanja saobraćajem, izradi glavnih projekata, realizaciji i održavanju sistema upravljanja saobraćajem u gradovima i na autoputevima,  sistema za naplatu putarine i parking sistema.

Učestvovao u realizaciji projekata sistema automatskog upravljanja saobraćajem u Beogradu, Novom Sadu, Pekingu, Moskvi i većem broju indonežanskih gradova. Realizovao je prvi srpski savremeni sistem za naplatu putarine.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima   U više navrata bio predsednik organizacionih odbora više domaćih i inostranih skupova i koordinator na međunarodnim projektima.

Aktivan član stručnih udruženja ETAN, SYMOPIS,  Društvo za puteve Srbije „Via-Vita“, ASECAP.

Objavljeni radovi i učešće na projektima   Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova.  Učestvovao u realizaciji više od 35 domaćih i inostranih projekta, studija i tehničkih rešenja, u većini slučajeva kao njihov rukovodilac.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Samostalni i nedržavni univerzitet u Novom Sadu/Fakultet za menadžment, Novi Sad
Naslov disertacije   Prilog optimizaciji organizacije i upravljanja sistema za naplatu putarine na autoputevimaword_icon
Datum odbrane   2004.
Zvanje   Doktor tehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Centar za multidisciplinarne studije, Beograd
Naslov disertacije   Vrednovanje efekata sistema automatskog upravljanja saobraćajem u gradu
Datum odbrane
  1984.
Zvanje
  Magistar tehhničkih nauka
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta
  Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
 Godina diplomiranja   1970.
 Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike