Nikola Tomasevic

Kontakt informacije
Titula, ime i prezime Dr Nikola Tomašević, viši naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon 011 6772 876; 011 6771 398
E-pošta  nikola.tomasevic@pupin.rs
Adresa  Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja Opšte oblasti: informacione tehnologije; domen energije; veštačka inteligencija; ekspertski sistemi; industrija 4.0; mobilni telekomunikacioni sistemi.
Specifične oblasti: energetska efikasnost; optimizacija sistema sa različitim izvorima energije; optimizacija industrijskih procesa i unapređenje kvaliteta; bezbednost privatnih podataka; adaptivno upravljanje kompleksnim objektima u vanrednim okolnostima; pervazivno-adaptivni sistemi; semantičke tehnologije; primena tehnika mašinskog učenja; obrada prirodnog jezika; modelovanje propagacionog radio kanala.

Organizacione sposobnosti i veštine  i članstvo u profesionalnim udruženjima

Učešće u tehničkoj koordinaciji i istraživačkim aktivnostima u okviru R&D projekata u različitim domenima. U okviru H2020 programa, angažovan u koordinaciji projekta SINERGY, tehničkoj koordinaciji projekata NEON, HESTIA, REACT i RESPOND, i dodatno učešće na nekoliko drugih EU H2020, FP7 i FP6 projekata. Učešće kao član odbora međunarodnih konferencija (npr. TELFOR, AFIN, CISIM, ICTERI, VTC, ICIST). Aktivan kao recenzent respektabilnih časopisa (npr. Applied Energy (Elsevier), Transactions on Wireless Communications (IEEE), International Journal of Neural Systems (World Scientific), Artificial Intelligence Review (Springer), itd.).

Objavljeni radovi i učešće na projektima

Autor ili koautor oko 50 naučnih i tehničkih radova u formi doprinosa u okviru časopisa, konferencija i radionica, i 50 tehničkih rešenja. Sa aktivnim učešćem na 16 međunarodnih projekata finansiranih u okviru H2020, FP7 i FP6 Radnih programa, i 3 nacionalna projekta finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Fonda za nauku Republike Srbije.
Obrazovanje
  Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije Simulacija kratkotrajnog fedinga mobilnog propagacionog kanala zasnovana na veštačkim neuralnim mrežama pdf1
Datum odbrane  2013.
Zvanje  Doktor elektrotehničkih nauka
  Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta  Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja  2007.
Zvanje  Diplomirani inženjer elektrotehnike