Milos Jovanovic

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Miloš D. Jovanović, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon    011 6776 174
E-pošta    milos.jovanovic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   OPŠTE OBLASTI: robotika, industrijska elektronika, mehatronika. SPECIJALNE OBLASTI: humanoidna robotika, biomehanika, inteligentna kontrola mehaničkih sistema, modeliranje i upravljanje kretanjem humanoidnih sistema.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u stručnim udruženjima

  Recenzent u više renomiranih naučnih časopisa, član uređivačkog odbora naučnog časopisa Robotics & Management, Rumunija. Vlasnik 3 međunarodna patenta. Citiran 39 puta na osnovu SKOPUS zvaničnog merila citiranosti.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Objavilo  je oko 50 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima i konferencijama.
Učestvovao u realizaciji više od 20 domaćih i inostranih projekta.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Prilog sintezi opšteg modela dinamike humanoidnih robota sa posebnim osvrtom na sportsko-trenažne aktivnosti
Datum odbrane   2012.
Zvanje   Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura/Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   Kontroler na bazi PC tehnologije za primenu kod mobilnog robota MR-5
Datum odbrane   2004.
Zvanje   Magistar elektrotehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1993.
Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike