Kontakt informacije

   
Ime i prezime   Dr Marija Mosurović Ružičić

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6774 452
E-pošta   marija.mosurovic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Oblasti naučnoistraživačkog rada i interesovanja su teorija organizacije i upravljanja naučnoistraživačkim radom, menadžment inovacija, istraživanje unutrašnjih zakona razvoja nauke i tehnologije i njihovog uticaja na razvoj društva, ocena i evaluacija istraživanja, razvoja i inovacija.  Uže profesionalno interesovanje u naučnom radu se odnosi se na istraživanje unapređenja funkcionisanja inovativnih preduzeća sa svrhom njihove integracije u širi institucijalni okvir i omogućavanje stvaranja efikasnog nacionalnog inovacionog sistema.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima  

Učešće u organizaciji nacionalnih i međunarodnih radionica i seminara

Objavljeni radovi i učešće na projektima
  Objavila je oko trideset naučnih i stručnih radova u međunarodnim i vodećim časopisima nacionalnog značaja, učestvovala u izradi monografija međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i na međunarodnim i nacionalnim konferecijama.
Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Metropolitan Univerzitet / Fakultet za menadžment
Naslov disertacije   Metodologija za ocenu inovacionog kapaciteta preduzeća
Datum odbrane   2015.
Zvanje   Doktor nauka – Menadžment i biznis
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Fakultet organizacionih nauka
Naslov disertacije   Integrisani model za strateško upravljanje u naučnoistraživačkim organizacijama
Datum odbrane   2018.
Zvanje   Doktor tehničkih nauka – područje organizacionih nauka
     Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Ekonomski fakultet
Naslov teze   Organizacioni dizajn kao faktor uspeha inovativnih preduzeća
Datum odbrane   2009.
Zvanje   Magistar ekonomskih nauka
     Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Ekonomski fakultet
Godina diplomiranja   2001.
Zvanje   Diplomirani ekonomista