Djuro Kutlaca

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime  

Prof. dr Đuro Kutlača, naučni savetnik, redovni profesor

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

CV i lista referenci za period 2008-2021

Telefon    011 6774452
E-pošta   djuro.kutlaca@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja  

Osnovni predmeti istraživanja:(1) razumevanje unutrašnjih mehanizama razvoja nauke i tehnologije,(2) razumevanje mehanizama za uspostavljanje i upravljanje inovacionim aktivnostima,(3) objašnjenje tehnološkog razvoja na nacionalnom nivou, na nivou sektora i na nivou preduzeća,(4) tranzicioni procesi u naučnoistraživačkom sistemu i industrijskim sektorima ekonomija zemalja Centralne i Istočne Evrope i uspostavljanje nacionalnog inovacionog sistema u tim državama,(5) normativno istraživanje naučnog i tehnološkog razvoja za potrebe nacionalnih naučnih i tehnoloških politika, za vođenje politika tehnološkog razvoja pojedinih sektora, za tehnološke i inovacione politike preduzeća i za optimalnu alokaciju budžetskih sredstava za naučni i tehnološki razvoj.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima

  Rukovodilac je Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije u Institutu „Mihajlo Pupin“

Od 2015. godine je predsednik Naučnog veća Instituta

Objavljeni radovi i učešće na projektima

 

Učestvovao je u realizaciji 46 naučno-istraživačkih projekata, od kojih je 14 međunarodnih , objavio je ukupno 215 radova, od čega 9 u međunarodnim časopisima, 3 monografije međunarodnog značaja, 9 monografija nacionalnog značaja, 12 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 21 poglavlje u monografijama nacionalnog značaja, 26 radova u nacionalnim časopisima, 42 rada u zbornicima radova međunarodnih konferencija i 93 rada u zbornicima radova nacionalnih konferencija. U izvodu objavio je 9 radova. Realizovao je i jedan softverski paket, jedno tehničko rešenje – bazu podataka i jedan patent.

Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Fakultet organizacionih nauka
Naslov disertacije   Sinteza višekriterijumske metodologije za ocenjivanje dostignutog tehnološkog nivoa sektora nacionalne privrede
Datum odbrane    1998.
Zvanje   Doktor organizacionih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Zavod za upravljanje sistemima
Naslov disertacije   Višekriterijumska evaluacija konkurentnosti elektro i elektronske industrije Jugoslavije po osnovi tehnološkog sadržaja
Datum odbrane   1987.
Zvanje    Magistar elektrotehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1980.
Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike