cs-ars-ameg-simulator-tent-a-1920361

ARS AMEG 30xx simulator – trenažer predstavlja simulaciju tehnološkog procesa i distribuiranog računarskog upravljačkog sistema (DCS) termoenergetskog postrojenja.

Simulator postrojenja termoelektrane i DCS-a koji njime upravlja predstavlja primer primene računarske tehnologije u savremenoj energetici, kojim mali broj firmi u svetu može da se pohvali. Trenažer realno oslikava ponašanje sistema u svim radnim režimima, prilagodljiv je i podesiv, može se proširiti ili izmeniti u skladu sa promenom postojeće opreme na sistemu i željama krajnjih korisnika.

Sistem je namenjen za:

  • testiranje DCS sistema (provera signalizacija, alarma, komandovanja i sl.),
  • testiranje upravljačko – regulacione logike pre implemetacije na realnom postrojenju,
  • obuku osoblja, koje upravlja procesima u postrojenju pomoću računarskih sistema (SCADA) bez rizika od oštećenja opreme realnog postrojenja,
  • analizu rada postrojenja u svim pogonskim stanjima,
  • optimizaciju rada sistema u odgovarajućim stanjima termoenergetskog postrojenja.

Pogodnosti korišćenja simulatora se ogledaju u zadržavanju svih manipulativnih operacija koje DCS pruža, tako da operater ima predstavu rada na realnom sistemu.  Obukom osoblja na trenažerima se ostvaruje povećanje stepena stabilnosti rada realnih postrojenja.

Funkcionalni zahtevi ARS AMEG simulatora

Struktura i funkcionalost sistema ARS AMEG 30xx simulatora je bazirana na preporukama definisanim u ANSI/ISA-77.20.01-2012 Fossil Fuel Power Plant Simulators – Functional Requirements.

Komponente ARS AMEG simulatora

ARS AMEG 30xx simulator je modularno realizovan da omogući različite varijantne instalacije i funkcionalnosti u zavisnosti od složenosti modeliranog sistema, kao i specifičnosti zahteva korisnika. Koncept ARS AMEG simulatora je baziran na software-in-loop simulacijama procesa.

Realizovani simulatori za različite tipove termoelektrana

  • tip ARS AMEG 3020  – termoelektrana Nikola Tesla A Obrenovac, blok A4

–  tehnološki proces

• protočni parni kotao Benson (protok pare 920t/h, pritiska 186 bar i temperature 543oC),
• parna turbina sa po jednim cilidrom visokog, srednjeg i niskog pritiska nominalne snage 308,5MW

emulacija upravljačkih sistema

• upravljački sistem kotlovskog postrojenja – VIEW® T-POWER proizvodnje Instituta “Mihajlo Pupin”, Beograd,
• elektronski turbinski regulator koji upravlja turbinskim postrojenjem i bajpasom niskog pritiska – P320 TGC, proizvodnje ALSTOM, Francuska
• sistem za upravljanje bajpasom visokog pritiska – AV6+, proizvodnje CCI Sulzer, Švajcarska
• sistem pobude i sinhronizacaije proizvodnje Instituta “Nikola Tesla”, Beograd

  • tip ARS AMEG 3030  – termoelektrana Nikola Tesla A Obrenovac, bloka A3

–  tehnološki proces

• protočni parni kotao Benson (protok pare 920t/h, pritiska 186bar i temperature 543oC),
• parna turbina sa po jednim cilidrom visokog, srednjeg i niskog pritiska nominalne snage 308.5MW

emulacija upravljačkih sistema

• upravljački sistem kotlovksog postrojenja – SPPA-T3000 proizvodnje Siemens Gmbh,
• elektronski turbinski regulator koji upravlja turbinskim postrojenjem i bajpasom niskog pritiska –
  ALSPA® 6 CONTROSTEAM™, proizvodnje ALSTOM, Francuska
• sistem za upravljanje bajpasom visokog pritiska – AV6+, proizvodnje CCI Sulzer, Švajcarska
• sistem pobude i sinhronizacije proizvodnje Instituta Nikola Tesla, Beograd

Detaljnije o sistemu ARS AMEG 30xx

Priznanja za sistem ARS AMEG 30xx

Reference