Sistem ARS-TSSim hardverski real-time simulatori parnih turbina predstavljaju hardware in the loop simulaciije za potrebe ispitivanja upravljačko-zaštitinih sistema parnih turbina.

Hardverski simulator parne turbine, ARS-TSSimATLAS, baziran je na ATLAS MAX-RTL® kontroleru (u single konfiguraciji) proizvodnje Instituta Mihajlo Pupin.

Serija simulatora ARS-TSSimPXI, baziran je na National instruments PXI razvojnom okruženju.

Sa datim hardverskim simulatorom u konekciji sa turbinskim regulatorom (Hardware In The Loop) moguće je:

 • izvršiti test i verifikaciju turbinskog regulatora,
 • obaviti obuku osoblja termoelektrane bez bilo kakve opasnosti po opremu realnog sistema

Razvijanjem hardverskog simulatora ostvarene su sledeće performanse:

 • akvizicija ulaznih  signala sa periodom 10ms (analognih), odnosno (digitalnih) sa periodom 1ms,
 • perioda izvršavanja PLC algoritma od 10ms,
 • izračunavanje odziva simuliranog procesa u realnom vremenu u svim režimima rada procesa,
 • vizualizacija signala/podataka i parametara tokom simulacije,
 • mogućnost promene paramatera simulacije,
 • stabilnost,
 • mobilnost – male dimenzije ormana sa spoljnim konektorima,
 • modularnost – standardne PLC komponente,
 • fleksibilnost prilagođavanja industrijskim regulatorima sličnog ili istog industrijskog procesa uz odgovarajuću promenu parametara.

 

Detaljnije o sistemu ARS-TSSimATLAS

 • realizovani projekti:

– kondezaciono toplifikaciona parna turbina T-110/120-130-4, nominalne snage 110MW, proizvodnje ZAO “UTZ” -Termoelektrana-toplana Novi Sad, Novi pdf1-5755884

Detaljnije o sistemu ARS-TSSimPXI