Mirjana Filipovic

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Mirjana Filipović, viši naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon    011 6771 024
E-pošta    mirjana.filipovic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja  

Prvih 12 godina radnog staža radila je na istraživanju, razvoju,  dizajnu, upravljanju, realizaciji i puštanju u rad elektro-pneumatskih sistema za prečišćavanje pitke vode, sistema u hemijskoj i farmaceutskoj industriji, u industriji hrane, kao i razvoj komponenti i opreme  i sistema  za pneumatsku poštu.  Realizovala je niz tehničkih rešenja i učestvovala u nizu projekata u ovoj oblasti.

Uperiodu od 1991. godine  do danas ostvarila naučne rezultate u tri naučne oblasti:

  • robotika (matematičko modeliranje krutih i elastičnih robotskih sistema),
  • primenjena teorija oscilacija i nelinearna dinamika u robotici i
  • primenjena teorija elastičnosti u robotici.

Ove naučne doprinose je koristila u sledećim oblastima:

  • industrijska robotika,
  • humanoidna robotika i
  • kablovski vođeni robotski sistemi (Cable suspended Parallel Robots) –CPR sistemi.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Specijalnosti: Modeliranje, Matematika, Mehanika, Elastičnost, Kontrola, Programiranje

Član IEEE Robotics & Automation Society od 2011. godine.

Objavljeni radovi i učešće na projektima
   116 publikovanih radova, od toga:

  • 14 radova u internacionalnim časopisima,
  • 38 radova na internacionalnim konferencijama,
  • 15 programskih paketa.

 Učešće u realizaciji 8 istraživačkih projekata.

– CPRTS 2017 MFpdf

CWUSOFT 2017 MF pdf

JUMPWIND 2017 MF pdf

Obrazovanje    
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Doprinos modeliranju elastičnosti aktivnih mehanizama sa posebnim osvrtom na humanoidne robote
Datum odbrane    2007.
Zvanje    Doktor tehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Analiza dinamičke tačnosti manipulacionih robota
Datum odbrane   1998.
Zvanje    Magistar elektrotehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Mašinski fakultet
Godina diplomiranja   1978.
Zvanje   Diplomirani inženjer mašinstva