Poseta dr Ane Pešikan, Ministra za nauku, Institutu “Mihajlo Pupin“

Ministar za nauku dr Ana Pešikan sa saradnicima posetila je Institut “Mihajlo Pupin“. U toku posete ona je razgovarala sa istraživačima i rukovodstvom Instituta i tom prilikom je detaljnije upoznata sa rezultatima koje je Institut ostvario u prethodnom periodu. Direktor Instituta je istakao da su angažovanjem Instituta na projektima kod velikih domaćih preduzeća ostvarene milionske uštede. Tako je npr. elektroprivreda uštedela 10, putna privreda 15, javna uprava i avio saobraćaj po 2, komunalna preduzeća 1 i vojska oko 10 milona evra.

Poseta dr Ane Pešikan

Dr Pešikan je obišla nekoliko laboratorija Instituta “Mihajlo Pupin“ koje su opremljene kapitalnom opremom nabavljenom u periodu 2006-2007. iz sredstava NIP-a.

Dok su ranije istraživači morali da putuju u inostranstvo da bi na savremenoj opremi obavili razna merenja i testiranja neophodna za naučnoistraživački rad kojim se bave, kupovinom najmodernije opreme i opremanjem laboratorija u Institutu stvorena je kvalitetna osnova za obavljanje istrazivačko-razvojnog rada i kod nas. Ova oprema je na raspolaganju i drugim korisnicima koje finansira Ministarstvo, kao i za izvodjenje nastave koja je u funkciji naučnoistraživačkog rada.

Za uvodjenje savremenog ERP poslovanja Institutu su odobrena sredstva za nabavku i implementaciju mySAP poslovnog rešenja. Realizacija ovog projekta je zahtevala značajno poboljšanje računarskih i mrežnih kapaciteta u Institutu, te je iz sredstava NIP odobreno i kompletiranje DATA Centra Instituta. Novi poslovni sistem Instituta „Mihajlo Pupin“, SAP-IMP, pušten je u produkciju krajem februara, a svi korisnici su prošli detaljnu obuku. Zahvaljujući ovom sistemu računovodstvo, magacinsko poslovanje, prodaja i HR će znatno unaprediti i osavremeniti način svog rada.

Laboratorija za merenje električnih veličina je opremljena najsavremenijom opremom visoke klase tačnosti za najpreciznija laboratorijska merenja električnih veličina (jednosmerni i naizmenični električni napon, jednosmerna i naizmenična električna struja, električna otpornost, električna snaga i energija – monofazna i trofazna). Najnovijim instrumentima opremljena je i Laboratorija za razvoj, analizu, zaštitu i atestiranje računarskih i telekomunikacionih mreža (Internet i Intranet) u korporativnim sistemima se prvenstveno koristi u procesu razvoja i verifikacije rešenja namenjenih za fiksne (žične i bežične) i mobilne mreže. Omogućava rad na razvoju i testiranje novih Intranet i Internet servisa, kao što su daljinski nadzor, akvizicija i analiza govora, podataka i videa u realnom vremenu. Oprema u ovoj laboratoriji je namenjena za pasivna i aktivna testiranja u laboratorijskom i realnom okruženju. Laboratorija je takodje veoma značajna za edukaciju naučnoistraživačkog kadra i kao podrška u administraciji LAN.

Laboratorija za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti tehničkih sistema i uredjaja služi za merenja elektromagnetske interferencije i elektromagnetskih smetnji tehničkih sistema i uredjaja u frekvencijskom domenu od 0 Hz do 26,5 GHz. Laboratorija se intenzivno koristi za razvoj novih hadrverskih rešenja, kao i za testiranje kvaliteta postojećih rešenja. Oprema u okviru ove laboratorije je nezaobilazna za kvalitetan naučnoistraživački rad u oblasti elektromagnetske kompatibilnosti. Zahvaljujući sredstvima iz NIP-a Laboratorija za gasnu tehniku dobila je najmoderniji analizator dimnih gasova, kao i ispitni pult za gasne sigurnosne ventile i opremu za ispitivanje zidnih kotlova na gas prema evropskim standardima.

Iako se radi o opremi koja je namenjena isključivo za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u svrhu neprofitabilnog naučnoistraživačkog rada njena nabavka i korišćenje će neposredno uticati i na to da se ostvari jedan od osnovnih ciljeva kojim se rukovode eksperti Instituta, a to je da se istraživačko-razvojni rezultati što pre prenesu u industriju i plasiraju na domaće i inostrano tržište.

Poseta dr Ane Pešikan1