ZAVRŠNE PREZENTACIJE REZULTATA PROJEKTA „Studija izvodljivosti za osnivanje naučno-tehnoloških parkova u Srbiji“

Naucni park - studija izvodljivosti

„Studija izvodljivosti za osnivanje naučno-tehnoloških parkova u Srbiji“

U maloj Sali Instituta danas su predstavljeni su rezultati projekta u oblasti tehnološkog razvoja „Studija izvodljivosti za osnivanje naučno-tehnoloških parkova u Srbiji“.

Rad dvadesetočlanog konzorcijuma fakulteta i instituta iz Srbije koji su bili angažovani na ovom projektu finansiralo je Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine u periodu od 2005-2007. godine.

Njihov zadatak je, izmedju ostalog, bio da proceni inovacioni potencijal istraživčkog, pronalazačkog i preduzetničkog sektora u Srbiji, i da na osnovu toga da Studije izvodljivosti za više naučno-tehnoloških parkova i/ili tehnoloških inkubatora.Osim toga, projekat je trebalo da promoviše preduzetništvo u inovacionoj sferi putem organizovanja takmičenja za najbolju biznis ideju na nivou timova i na nivou preduzeća, i da podrži opstanak novoformiranih preduzeća zasnovnih na biznis planu koji podrazumeva plasman novih proizvoda, usluga ili procesa putem tehnoloških inkubatora i naučno-tehnoloških parkova.

Konačno, projekat je trebalo da omogući okupljanje visoko-tehnoloških preduzeća (sa ulaganjima u istraživanje i razvoj većim od 8%) u klastere, koji bi prvo organizaciono, a kasnije i fizički, bili smešteni u novoosnovane naučno-tehnološke parkove u sredinama koje su u stanju da ih organizuju.

Navedimo samo neke od izloženih rezultata projekta: organizovana su tri takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju koja su rezultirala promocijom inovacione kulture, uspostavljanjem veza između naučno-istraživačkog sektora i privrede i osnivanjem nekoliko preduzeća; napravljene su studije izvodljivosti na osnovu kojih su osnovani naučno-tehnološki parkovi Instituta “Mihajlo Pupin”, Novi Sad i Niš; osnovan je Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd, obavljeno je istraživanje inovacionih kapaciteta u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji.